Bernadeta Stasiak 15.05.2018 08:16

Zarządzenie nr 0050.92.2018

­

Zarządzenie  Nr 0050.92.2018           
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju  z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułuopłat za lokal mieszkalny

Na podstawie § 4  ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    W zarządzeniu nr 0050.18.2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny § 1  otrzymuje brzmienie :
Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 17.089,23 zł (słownie:siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych  23/100), przysługującej od Pana1 z tytułu opłat za świadczenia  za lokal mieszkalny przy ul. /…/  w Kudowie – Zdroju, na 25 ( dwadzieścia pięć ) rat miesięcznych.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:

1)     289,23 zł – płatne w terminie do 28.02.2018r.;
2)     700,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2018r.;
3)     700,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2018r.;
4)     700,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2018r.;
5)     700,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2018r.;
6)     700,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2018r.;
7)     700,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2018r.;
8)     700,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2018r.;
9)     700,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2018r.;
10)     700,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2018r.;
11)     700,00 zł - płatne w terminie do 31.12.2018r.;
12)     700,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2019r.;
13)     700,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2019r.;
14)     700,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2019r.;
15)     700,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2019r.;
16)     700,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2019r.;
17)     700,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2019r.;
18)     700,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2019r.;
19)     700,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2019r.;
20)     700,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2019r.;
21)     700,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2019r.;
22)     700,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2019r.;
23)     700,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2019r.;
24)     700,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2020r.;
25)     700,00 zł – płatne w terminie do 29.02.2020r.;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.92.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.05.2018 08:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.12.2018 11:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.05.2018 08:16 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)