Bernadeta Stasiak 27.04.2018 10:54

Protokół nr XLIV/18 z dnia 28 marca 2018 r.

­

PROTOKÓŁ NR XLIV/18
z sesji Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju
z dnia 28 marca 2018 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1400 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Bielawska otworzyła XLIV sesję Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju. Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja będzie nagrywana.
Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 11 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania uchwał.
Radni nieobecni:
1.    Joanna M.Fabrycka           - nieobecność usprawiedliwiona
2.    Mariusz Kieca                   - nieobecność usprawiedliwiona
3.    Marta Midor-Burak             - nieobecność usprawiedliwiona
4.    Maciej Turoń                     - nieobecność usprawiedliwiona


Ad.2)
Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
b)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok,
c)    zmiany uchwały nr XXXVI/212/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia spółce Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kudowie-Zdroju zadań własnych gminy Kudowa-Zdrój,
d)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 574 i 575 obręb Słone (AM-17) na okres 10 lat,
e)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 572 obręb Słone (AM-17) na okres 10 lat,
f)    likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla  Dorosłych funkcjonującego w strukturach Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju,
g)    przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na rok 2017,
h)    przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2018 roku,
i)    podziału Gminy Kudowa-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
j)    podziału Gminy Kudowa-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
4.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
7.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
8.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
Nie zgłoszono uwag i wniosków do w/w porządku obrad sesji.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XLIV sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 20.03.2018r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3-4)

a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.
Uchwała nr XLIV/274/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.

b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok.
Głosowano następująco:
za było                   - 10 radnych
przeciw było         -   0 radnych
wstrzymał się       -   1 radny.
Uchwała nr XLIV/275/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok została podjęta większością głosów.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, W.Gucz, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: D.Kandefer.

c)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający uchwałę nr XXXVI/212/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia spółce Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kudowie-Zdroju zadań własnych gminy Kudowa-Zdrój.
Uchwała nr XLIV/276/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju zmieniająca uchwałę nr XXXVI/212/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia spółce Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kudowie-Zdroju zadań własnych gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.

d)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 574 i 575 obręb Słone (AM-17) na okres 10 lat.
Uchwała nr XLIV/277/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 574 i 575 obręb Słone (AM-17) na okres 10 latzostała podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.

e)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 572 obręb Słone (AM-17) na okres 10 lat.
Uchwała nr XLIV/278/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 572 obręb Słone (AM-17) na okres 10 lat została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.

f)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych funkcjonującego w strukturach Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju.
Uchwała nr XLIV/279/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla  Dorosłych funkcjonującego w strukturach Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.

g)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na rok 2017.
Uchwała nr XLIV/280/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na rok 2017została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.

h)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawieprzyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2018 roku.
Uchwała nr XLIV/281/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2018 roku została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.

i)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Uchwała nr XLIV/282/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.

j)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o zmianę zapisu w załączniku do w/w  projektu uchwały w brzmieniu: „Zespół Szkół Społecznych ul. Słone Kudowa-Zdrój” na zapis w brzmieniu: „Społeczny Zespół Szkolno -Przedszkolny ul. Słone 72 Kudowa-Zdrój”.
W/w wniosek został przejęty jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
za było                   - 10 radnych
przeciw było         -   0 radnych
wstrzymał się       -   1 radny.
Uchwała nr XLIV/275/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczychzostała podjęta większością głosów.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: W.Gucz.

Ad.5)
Radny W.Duś w imieniu mieszkańców  zwrócił się z prośbą o załatanie dziur na ul. Polnej.
Rady M.Olejarz zwrócił się do Przewodniczącej Rady z prośbą o przedstawienie zabranym treści apelu, który podpisała. Radny stwierdził, że Przewodnicząca Rady przekroczyła swoje kompetencje. Jako radny nie podpisuje się pod tym apelem.
W trakcie dyskusji nad apelem Przewodnicząca Rady zaproponowała przedyskutowanie treści apelu na komisjach. Następnie Przewodnicząca Rady odebrała głos radnej E.Mareckiej-Szydło i zamknęła dyskusję nad apelem.  

Ad.6)
Radny M.Olejarz zwrócił się z wnioskiem, aby Przewodnicząca  Rady wycofała się z apelu, aby podpisała go jako radna S.Bielawska, a nie przewodnicząca rady. Rada Miejska powinna zdecydować, czy ma wycofać ten apel i podpisać się jako przewodnicząca rady czy jako  S.Bielawska.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w wniosek radnego M.Olejarza.
Głosowano następująco:
za było                   -   6 radnych
przeciw było         -   4 radnych
wstrzymał się       -   1 radny.

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: B.Buksak, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz.
Przeciw głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś,B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: T.Szełęga.
W/w wniosek został przyjęty większością głosów.
Przewodnicząca Rady złożyła na ręce Burmistrza Miasta pisemny wniosek dot. umieszczenia koszy na śmieci oraz pojemników na psie odchody na osiedlu domów jednorodzinnych usytuowanych przy ulicach: Cisowej, Cyprysowej, Dębowej, Jodłowej i Świerkowej. Wniosek w załączeniu do niniejszego protokołu.

Ad.7)
Pan L.Nakoneczny stwierdził, że na ostatniej sesji 4 radnych go obraziło i w związku z tym złożył zawiadomienie do Prokuratury. Stwierdził, że ci radni obrażają nie tylko radnych, mieszkańców, ale  również Burmistrza Miasta, urzędników.  
Pan W.Rubisz zwrócił się z pytaniem do kiedy będzie można używać węgla i drewna do ogrzewania mieszkań.
Odpowiedzi udzieliła pani E.Bubińska – Zastępca Burmistrza Miasta, zaprosiła w/w mieszkańca na rozmowę do Urzędu Miasta.
Burmistrz Miasta przedstawił informację dot. strategii „Sudety 2030” .

Ad.8)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XLIV sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1515 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

 

 

Sesja nr XLIV z dnia 28 marca 2018 roku – zapis wideo  https://sesje.kudowa.pl/av/2018/ses-20180328.mp4
Sesja nr XLIV z dnia
28 marca 2018 roku  - zapis audio  https://sesje.kudowa.pl/av/2018/ses-20180328.mp3

Strona główna z sesjami Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju: https://sesje.kudowa.pl

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Protokół nr XLIV/18 z dnia 28 marca 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.04.2018 10:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.09.2018 09:44 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
13.09.2018 09:42 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
02.07.2018 09:33 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.04.2018 10:54 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)