Bernadeta Stasiak 27.04.2018 10:48

Protokół nr XLIII/18 z dnia 27 lutego 2018 r.

­

PROTOKÓŁ NR XLIII/18
z sesji Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju
z dnia 27 lutego 2018 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1400 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Bielawska otworzyła XLIII sesję Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju. Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja będzie nagrywana.
Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 13 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania uchwał.
Radni nieobecni:
1.    Mariusz Kieca            - nieobecność usprawiedliwiona
2.    Mirosław Olejarz         - nieobecność usprawiedliwiona

Ad.2)
Przewodnicząca Rady  zgłosiła wniosek o wprowadzenie do pkt.4  porządku obrad jako podpunkt c -  projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej (wprowadzenie zmian w składach stałych komisji  Rady Miejskiej), jako podpunkt d  -  projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej  (zmiana nazwy Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i  Uzdrowiska na Komisje Uzdrowiskową) oraz jako podpunkt e - projektu uchwały w sprawie planu pracy  Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2018 rok.
Na salę obrad przybył radny M.Turoń. Na sali obecnych jest 12 radnych.
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok.
W/w wniosek został przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej.
Przy obecności 12 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Na salę obrad przybył radny B.Buksak. Na sali obecnych jest 13 radnych.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie planu pracy  Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2018 rok.
W/w wniosek został przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem wniosku głosowali radni: Bielawska, B.Buksak,  W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XLIII sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 27.02.2018 r.:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu nr XLII/18 z sesji Rady Miejskiej z dnia 31.01.2018 r.
4.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    upoważnienia Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju”,
b)    wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kudowa-Zdrój do Klastra Energii ARES,
c)    zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej,
d)    zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej,
e)    planu pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2018 rok.
5.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
8.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
9.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Ad.3)
Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XLII/17 z sesji Rady Miejskiej z dnia 31.01.2018r.
Przy obecności 13 w/w protokół został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło,M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Ad.4-5)

a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju”.
Uchwała nr XLIII/269/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju”została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kudowa-Zdrój do Klastra Energii ARES.
Uchwała nr XLIII/270/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kudowa-Zdrój do Klastra Energii ARESzostała podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

c)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający uchwałę nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Rady zgłosiła i wniosek o wykreślenie w § 1 projektu uchwały punktu 1) w brzmieniu „odwołuje się radnego Mariusza Kiecę ze składu Komisji Rewizyjnej”.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w wniosek.  
Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś,M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przeciw głosowali radni: B.Buksak, J.M.Fabrycka, W.Gucz, E.Marecka-Szydło, A.Mróz,D.Kandefer, T.Szełęga.
Wstrzymała się radna: M.Midor-Burak.
W/w wniosek nie został przyjęty.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie punkt 1) projektu uchwały w brzmieniu: „odwołuje się radnego Mariusza Kiecę ze składu Komisji Rewizyjnej”.
Za odwołaniem radnego Mariusza Kiecę ze składu Komisji Rewizyjnej głosowali radni: B.Buksak, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz.
Przeciw głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymali się radni: M.Midor-Burak, T.Szełęga.
Radny M.Kieca większością głosów został odwołany ze składu Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie punkt 2) projektu uchwały w brzmieniu: „odwołuje się radnego Bolesława Ziemianka ze składu Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska”.
Radny B.Ziemianek nie wziął  udziału w głosowaniu.
Za odwołaniem radnego Bolesława Ziemianka ze składu Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska  głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz,T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.
Radny B.Ziemianek jednogłośnie  został odwołany ze składu Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie punkt 3) projektu uchwały w brzmieniu: „odwołuje się radnego Macieja Turonia ze składu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej”.
Za odwołaniem radnego Macieja Turonia ze składu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej   głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś,J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz,T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: M.Turoń.
Radny M.Turoń większością głosów  został odwołany ze składu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie punkt 4) projektu uchwały w brzmieniu: „powołuje  się radnego Macieja Turonia do składu Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska ”.
Za powołaniem radnego Macieja Turonia do składu Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś,J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz,T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: M.Turoń.
Radny M.Turoń większością głosów  został  powołany do składu Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska.
Uchwała nr XLIII/271/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju zmieniająca uchwałę nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej została podjęta.

d)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający uchwałę nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej (zmiana nazwy Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska na Komisję Uzdrowiskową)
Uchwała nr XLIII/272/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju zmieniająca uchwałę nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiejzostała podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

e)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2018 rok.
Radny W.Gucz zgłosił wniosek o odczytanie w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod glosowanie w/w wniosek.
Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: W.Gucz, M.Midor-Burak.
Przeciw głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymali się radni: B.Buksak, J.M.Fabrycka,D.Kandefer, E.Marecka-Szydło.
W/w wniosek został odrzucony większością głosów.
Uchwała nr XLIII/273/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie planu pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2018 rok została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.


Ad.6)
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem dot. planów zagospodarowania terenu, na którym usytuowany był skate park.
Burmistrz Miasta poinformował, że rozważana jest tam  budowa miasteczka ruchu drogowego.

Ad.7)
Radny W.Duś zwrócił się z wnioskiem, aby tak jak do tej pory dostępne były w internecie nagrania z sesji Rady Miejskiej.
Burmistrz Miasta poinformował, że trwają rozmowy na temat udostępnienia nagrań z sesji Rady  Miejskiej.
Radca prawny poinformował, że po przyjęciu Statutu Gminy  plik audio wideo z przebiegu sesji stał się dokumentem  urzędowym i jedynym miejscem jago publikacji powinien być BIP.
Radny W.Duś  zwrócił się z wnioskiem o rozważenie zakupu systemu, programu multimedialnego do obsługi sesji Rady Miejskiej, który ułatwiłby prace radnym i dostęp mieszkańcom do sesji. Taki system działa w Dusznikach-Zdroju.
Radna M.Midor-Burak zgłosiła wniosek o przygotowanie na najbliższą sesję Rady Miejskiej stosowny projekt uchwały w sprawie zakupu programu multimedialnego do obsługi sesji Rady Miejskiej. Transmisje sesji Rady Miejskiej na żywo jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
Radny W.Duś zgłosił wniosek o zaproszenie na posiedzenie komisji przedstawiciela gminy Duszniki-Zdrój, który podzieliłby się doświadczeniem związanym z działaniem takiego systemu.
Burmistrz Miasta zawnioskował o rozważne  przygotowanie się do zakupy takiego systemu, zaproponował spotkanie również z przedstawicielami firm zajmujących się sprzętem multimedialnym.   
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnej M.Midor-Burak o przygotowanie projektu uchwały w sprawie multimedialnej obsługi sesji Rady Miejskiej.  
Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: M.Midor-Burak, W.Duś, T.Żulińska.
Przeciw głosowali radni: B.Buksak, J.M.Fabrycka,W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, T.Szełęga.
Wstrzymali się radni: S.Bielawska, M.Turoń, B.Ziemianek.
W/w wniosek został odrzucony większością głosów.

Ad.8)
Pan L.Nakoneczny w nawiązaniu do dyskusji nt. sprzętu multimedialnego do obsługi sesji Rady Miejskiej  stwierdził, że udział mieszkańców w sesjach w Dusznikach-Zdroju jest niewielki w związku z tym zaproponował, aby  Duszniki podarowały kudowskim radnym ten sprzęt.  Zwracając się do radnego W.Dusia stwierdził, że radny mógłby sobie kupić taki sprzęt i zapłacić z własnej kieszeni. Radni za to, że nie przychodzą mają płacone i jeszcze  trzeba im zafundować laptopy. Mieszkańcy takich radnych nie potrzebują.  
Radna T.Żulińska zwróciła się z pytaniem  do radnych  jak długo będą się godzić na zachowanie pana L.Nakonecznego na sesjach. Zgłosiła wniosek o skierowanie do Prokuratury zawiadomienia  o naruszaniu porządku sesji  i obrażanie radnych funkcjonariuszy publicznych.
Pan L.Nakoneczny zakłócał wypowiedź radnej.

Radna stwierdziła, że dłużej  się z tym nie godzi. Zwróciła się do radnych z prośbą o wyrażenie zdania na ten temat, czy radni jeszcze długą będą znosić takie zachowanie.
Burmistrz Miasta zaproponował, aby zakończyć sesję oraz aby nie zaostrzać sytuacji.
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i poddała pod glosowanie wniosek radnej T.Żulińskiej o złożenie przez Radę Miejską zawiadomienia do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez mieszkańca naruszającego przebieg sesji.
Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, M.Midor-Burak, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
W trakcie głosowania przez w/w radnych pan L.Nakoneczny stwierdził - cyt. „sami bolszewicy”.
Przeciw głosowali radni:B.Buksak,J.M.Fabrycka,W.Gucz, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, T.Szełęga.
Wstrzymali się radni:D.Kandefer,
W/w wniosek nie został przyjęty.
Radny W.Duś złożył wniosek o zacytowanie słów pana L.Nakonecznego dot. nazwania radnych, którzy głosowali bolszewikami.
Pan L.Nakoneczny bez udzielenia mu głosu stwierdził  - cyt. „bo zachowujecie się jak bolszewicyproszę, proszę, proszę  zachowujecie się  jak bolszewicy. To jest wendeta za to, że złożyłem na panią Burak doniesienie, jest w  Sądzie sprawa, do Prokuratury za obrazę mnie no nie i to dlatego no nie. Ona jest w Sądzie”.

Ad.9)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XLIII sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1515 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Sesja nr XLIII z dnia 27 lutego 2018 roku – zapis wideo  https://sesje.kudowa.pl/av/2018/ses-20180227.mp4
Sesja nr XLIII z dnia 27 lutego 2018 roku  - zapis audio  https://sesje.kudowa.pl/av/2018/ses-20180227.mp3

Strona główna z sesjami Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju: https://sesje.kudowa.pl

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Protokół nr XLIII/18 z dnia 27 lutego 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.04.2018 10:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.09.2018 09:50 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
02.07.2018 09:33 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.04.2018 10:48 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)