Bernadeta Stasiak 23.02.2018 10:29

Protokół nr XLII/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.

­

PROTOKÓŁ NR XLII/18
z sesji Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju
z dnia 31 stycznia 2018 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1400 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Bielawska otworzyła XLII sesję Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju. Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja będzie nagrywana.
Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 13 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania uchwał.
Radni nieobecni:
1.    Bogusław Buksak                   - nieobecność usprawiedliwiona
2.    Mariusz Kieca                         - nieobecność usprawiedliwiona

Ad.2)
I.Biernacik – skarbnik gminy zgłosiła wniosek o wprowadzenie do pkt.4  porządku obrad jako podpunkt j -  projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok oraz jako podpunkt k - projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres 10 lat.
Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o wprowadzenie do pkt.4  porządku obrad jako podpunkt l - projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2018 oraz jako podpunkt m - projektu uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2018.
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok.
W/w wniosek został przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres 10 lat.
W/w wniosek został przyjęty większością głosów.
za było                   -    8 radnych    
przeciw było         -    5 radnych.
Za przyjęciem wniosku głosowali radni: J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń.
Przeciw głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, M.Midor-Burak, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2018.
W/w wniosek został przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2018.
W/w wniosek został przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XLII sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 31.01.2018 r.:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu nr XL/17 z sesji Rady Miejskiej z dnia 20.11.2017 r. i nr XLI/17 z sesji Rady Miejskiej z dnia 22.12.2017r.
4.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
b)    zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych funkcjonującego w strukturach Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie – Zdroju,
c)    uchwalenia  Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2018-2022,
d)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego pawilonem handlowym,
e)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego budynkiem handlowo-usługowym,
f)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego budynkiem o funkcji handlowo-usługowej,
g)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego budynkiem handlowo-usługowym,
h)    rozpatrzenia skargi Mirosława Hostyńskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwały Nr XXXVII/214/17 i Nr XXXVII/215/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kudowie-Zdroju,
i)    planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018,
j)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok,
k)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres 10 lat,
l)    planu pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2018,
m)    planu pracy komisji stałych  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2018.
5.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
6.    Sprawozdanie z prac komisji Rady Miejskiej za 2017rok.
7.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac między sesjami.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
10.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
11.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.                                                        

Ad.3)
Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XL/17 z sesji Rady Miejskiej z dnia 20.11.2017 r.
Przy obecności 13 w/w protokół został przyjęty większością głosów.
za było                   -  12 radnych    
wstrzymała się     -    1 radna.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymała się radna: M.Midor-Burak.
Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XLI/17 z sesji Rady Miejskiej z dnia 22.12.2017r.
Przy obecności 13 w/w protokół został przyjęty większością głosów.
za było                   -  11 radnych    
wstrzymały się     -    2 radne.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymałya się radne: E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak.

Ad.4-5)
a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Uchwała nr XLII/256/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych funkcjonującego w strukturach Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie – Zdroju.
Uchwała nr XLII/257/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych funkcjonującego w strukturach Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie–Zdroju została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

c)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2018-2022.
Uchwała nr XLII/258/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie uchwalenia  Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2018-2022 została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

d)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego pawilonem handlowym.
Zgodnie z art.25a ustawy o samorządzie gminnym z głosowania nad w/w projektem uchwały wyłączony został radny D.Kandefer.
Uchwała nr XLII/259/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego pawilonem handlowym została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

e)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego budynkiem handlowo-usługowym.
Uchwała nr XLII/260/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego budynkiem handlowo-usługowym została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

f)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego budynkiem o funkcji handlowo-usługowej.
Uchwała nr XLII/261/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego budynkiem o funkcji handlowo-usługowej została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

g)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego budynkiem handlowo-usługowym.
Uchwała nr XLII/262/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego budynkiem handlowo-usługowym została podjęta większością głosów.
za było                   -  12 radnych    
wstrzymał się       -    1 radny.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: M.Turoń.

h)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej  w sprawie rozpatrzenia skargi Mirosława Hostyńskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwały Nr XXXVII/214/17 i Nr XXXVII/215/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kudowie-Zdroju.
Uchwała nr XLII/263/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju rozpatrzenia skargi Mirosława Hostyńskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwały Nr XXXVII/214/17 i Nr XXXVII/215/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kudowie-Zdroju została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

i)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.
Uchwała nr XLII/264/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018 została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

j)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok.
Uchwała nr XLII/265/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

k)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres 10 lat.
Uchwała nr XLII/266/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres 10 lat została podjęta większością głosów.
za było                     -    8 radnych    
wstrzymało  się       -    5 radnych.

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń,.
Wstrzymali się radni: S.Bielawska, W.Duś, M.Midor-Burak, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Z uwagi na zakłócanie obrad przez mieszkańca pana Leszka Nakonecznego Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 min. przerwy w obradach.

l)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy planu pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2018.
Radni E.Marceka-Szydło i M.Olejarz zgłosili wniosek o wprowadzenie następujących zmian w projekcie w/w uchwały: zapis w brzmieniu: „ 30 maj – Realizacja programu rewitalizacji miasta", zmienić na zapis w brzmieniu: „30 maj – Realizacja programów miasta finansowanych i współfinansowanych ze środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę” oraz zapis w brzmieniu:  „24 październik - Informacja na temat gospodarki  niskoemisyjnej w gminie”, zmienić na zapis w brzmieniu:  „24 październik - Informacja na temat działań proekologicznych podejmowanych przez miasto, w tym: gospodarka  niskoemisyjna, rekultywacja wysypiska śmieci, PSZOK, utylizacja azbestu.”
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o zmianę zapisu w brzmieniu: „30 maj – Realizacja programu rewitalizacji miasta.”  na zapis w brzmieniu: „30 maj – Realizacja programów miasta finansowanych i współfinansowanych ze środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę.”
W/w wniosek został przyjęty jednogłośnie. Za przycięciem  wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o zmianę zapisu w brzmieniu: „24 październik - Informacja na temat gospodarki  niskoemisyjnej w gminie na zapis w brzmieniu:  „24 październik - Informacja na temat działań proekologicznych podejmowanych przez miasto, w tym: gospodarka  niskoemisyjna, rekultywacja wysypiska śmieci, PSZOK, utylizacja azbestu.”
W/w wniosek został przyjęty jednogłośnie. Za przycięciem  wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XLII/267/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie planu pracy KRady Miejskiej  na rok 2018 została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

m)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy komisji stałych  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2018.
Uchwała nr XLII/268/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie planu pracy komisji stałych  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2018 została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Ad.6)
Radny M.Olejarz zgłosił wniosek o nieodczytywanie sprawozdań z prac komisji i złożenie ich na ręce Przewodniczącej  Rady.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w wniosek
W/w wniosek został przyjęty jednogłośnie. Za przycięciem  wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Sprawozdania z prac komisji stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7)
Radni nie zgłosili pytań do sprawozdania Burmistrza Miasta z prac między sesjami.

Ad.8)
Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań.

Ad.9)
Radny M.Turoń złożył rezygnację z członkostwa w Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej  z dniem 31.01.2018r. oraz wniosek o powołanie go do składu Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska.

Ad.10)
1.    Przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Zdrojowej 42 zgłosili wniosek do Rady Miejskiej o zmianę uchwały nr XXII/147/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9.04.2018r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla  ludności na terenie miasta Kudowa-Zdrój.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Rada Miejska nie planuje zmiany w/w uchwały.
2.    Pan L.Nakoneczny  zwrócił się do radnej M.Midor-Burak z wnioskiem, aby w gazecie nie obrażała mieszkańców gminy, pisząc, że  mieszkańcy są krzykaczami, że obrażają innych. Pan L.Nakoneczny stwierdził, że to radna obraża mieszkańców i to radna jest w Sądzie za obrazę mieszkańców. Radna M.Midor-Burak nie przychodzi na sesje od kilku miesięcy. Na  facebooku radna krzyczy cyt. „Boże proszę przyjeżdżać do Kudowy, przedsiębiorcy będę się starała pomóc. Dzisiaj było widać jak Pani chce pomóc przedsiębiorcy panu Gomółce. I tak samo dotyczy to pana radnego Dusia. Właśnie tak dbacie panie radny Duś, pani dbacie o przedsiębiorców z Kudowy. Tu się okazuje przy tym głosowaniu jacy  Wy jesteście, ale jak Wasza znajoma tutaj, która ma zakład fryzjerski, oczywiście ja też za Nią głosowałem żeby Jej pomóc, to żeście prawie darli zelówki, żeście wyli tutaj jak dzikie psy dingo do Pana Burmistrza, że dlaczego Ona na 10 lat, a może Jej dać jeszcze na 20. Nie,  przecież ja mogę,  dać  nawet na 100 można Jej dać, ale zachowujcie się normalnie, bo tutaj żeście się normalnie zbłaźnili Państwo do naszych przedsiębiorców. A pan panie Duś jeżeli pan się nie zna na tym, na biznesie to prosiłbym pana, żeby pan w ogólne nie zajmował głosu. Ja akurat  do pana mam też pytanie jedno. A co pan zrobił? Pan obiecał, że zrobi dla młodzieży coś, chodzi o sport. Proszę bardzo, proszę mi odpowiedzieć, gdzie są te chodniki co pan obiecał, gdzie są te ulice, gdzie są te mostki pana. Proszę niech pan też odpowie na to pytanie. Siedzi pan na tyłeczku i co dobrze panu jest, a co pan robi. A nie tylko obrażać Burmistrza i nas mieszkańców.”   
Przewodnicząca Rady zwróciła się do pana L.Nakonecznego z pytaniem jaki jest Jego wniosek.
Pan L.nakoneczny stwierdził cyt. „że wniosek jest taki  że my se nie życzymy, żeby pani  Midor-Burak radna obrażała mieszkańców i krzyczała, że przychodzi tutaj jakaś grupa inna mieszkańców. I tak samo my mamy prawo mówić. Ona obraża, ona jest w Sądzie. Pani radna Midor-Burak jest w Sądzie za obrażenie właśnie mieszkańca. Ona ma sprawę sądową.”
3.    Przewodnicząca Rady zwróciła się do pana L.Nakonecznego z wnioskiem, aby  swoimi wypowiedziami nie obrażał radnych.
4.    Radny W.Duś stwierdził, że sesje Rady Miejskiej to nie jest cyrk. Sformułowania, które  padają uwłaczają godności radnych oraz mieszkańców.  Zaapelował do Przewodniczącej Rady, aby nie dopuszczać do takich  sytuacji. Wg jego opinii radni nie obrażają mieszkańców.
5.    Radna M.Midor-Burak  poprosiła  o przedstawianie konkretów, ponieważ  nigdy nie ubliżała mieszkańcom.
6.    Pan K.Stolarz zwrócił się z wnioskiem, aby na sesjach Rady Miejskiej skończyć z niepotrzebną polemiką. Prowadzenie stron internetowych oczerniających mieszkańców i oskarżających mieszkańców o zakłócanie porządku  nie jest prawidłowe.

Ad.11)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XLII sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1620 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

 

Sesja nr XLII z dnia 31 stycznia 2018 roku  - zapis audio  https://sesje.kudowa.pl/av/2018/ses-20180131.mp3

Strona główna z sesjami Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju: https://sesje.kudowa.pl

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Protokół nr XLII/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.02.2018 10:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.09.2018 10:03 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
02.07.2018 09:33 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.02.2018 10:29 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)