Administrator Systemu 09.02.2009 10:15

Uchwała Nr VII/44/07

­


Uchwała Nr VII/44/07
Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju
z dnia 30 marca 2007 roku


w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa Zdrój

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844), Rada Miejska w Kudowie Zdroju uchwala co następuje:

 

 

§1.


1. Sprzyjając rozwojowi przedsiębiorczości oraz potrzebie zmniejszenia bezrobocia   ustala się zwolnienia w podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, będących w posiadaniu beneficjantów pomocy realizujących nowe inwestycje oraz zwiększających zatrudnienie.
2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości, określone w niniejszym programie stanowią pomoc publiczną udzielaną w ramach pomocy de minimis, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
3. Ilekroć w uchwale mowa o beneficjancie pomocy, należy przez to rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną, który spełnia przesłanki do udzielenia pomocy de minimis na podstawie niniejszej uchwały.
4. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc de minimis, określoną w niniejszej uchwale, jeżeli wartość tej pomocy brutto, łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego w okresie trzech kolejnych lat budżetowych nie przekracza kwoty  200 tysięcy euro brutto.
5. Postanowień uchwały nie stosuje się do pomocy:
a)  udzielanej w sektorze transportu oraz w zakresie działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
b) udzielanej dla działalności związanej z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej, z wyjątkiem pomocy na pokrycie kosztów udziału w targach handlowych i badaniach lub usług konsultingowych przeprowadzanych w celu wprowadzenia nowego bądź istniejącego produktu na nowy rynek;
c) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej.

 

 

 

 

§2.


1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki oraz budowle położone na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefa Kudowa Zdrój, które służą  do prowadzenia na podstawie zezwolenia działalności gospodarczej na terenie strefy.
2. Zezwolenie, o którym mowa  w ust.1, jest decyzją, która określa zasady i rodzaj prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności na terenie strefy.
3. W przypadku nie podjęcia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, określonej w zezwoleniu przedsiębiorca jest zobowiązany do  zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami za zwłokę należnymi od ustawowych terminów płatności podatku.
4. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia o którym mowa w ust.1 jest złożenie:
a) wniosku o udzielenie pomocy de minimis;
b) informacji o otrzymaniej pomocy de minimis w okresie trzech kolejnych lat budżetowych; 
c) kserokopii zezwolenia o którym mowa w ust.2

 

 

 

 

§3.


1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez  właścicieli nieruchomości podejmujących  po raz pierwszy taką działalność gospodarczą na terenie gminy Kudowa Zdrój.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje na okres jednego roku licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej pod warunkiem jej dalszej kontynuacji.
3. Przez rozpoczęcie działalności rozumie się zarejestrowanie podmiotu gospodarczego lub działalności gospodarczej oraz dokonanie pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu.
4. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia o którym mowa w ust.1 jest złożenie:
a) wniosku o udzielenie pomocy de minimis;
b) informacji o otrzymaniej pomocy de minimis w okresie trzech kolejnych lat budżetowych;
c) dokumentów potwierdzających zarejestrowanie podmiotu gospodarczego lub działalności gospodarczej oraz dokonanie pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu.

 

 

 

 

§4.


1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiące własność przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kudowa Zdrój w zakresie produkcji i usług, którzy  po wejściu w życie niniejszej uchwały zrealizują (tj. oddadzą do użytku) na terenie gminy Kudowa Zdrój nowe inwestycje polegające na uruchomieniu działalności produkcyjnej lub usługowej, pod warunkiem utworzenia co najmniej 5 nowych miejsc pracy , nie później niż w okresie 6 miesięcy od zakończenia inwestycji.
2. Przez nową inwestycję o której mowa w ust.1 należy rozumieć:
a) budowę lub rozbudowę obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
b) zakup nieruchomości niewykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej dwóch lat;
c) rozpoczęcie działalności gospodarczej w obiektach już istniejących, niewykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej dwóch lat;
3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli nowa inwestycja spowodowała wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie 6 miesięcy przed dokonaniem inwestycji, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.
4. Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia oraz przez kolejnych 12 miesięcy. Przy czym uwzględnia się pracowników mających stałe miejsce zamieszkania w gminie Kudowa Zdrój.
5. Zwolnienie przysługuje na okres :

 

 

 

  • 1 roku -jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy,
  • 2 lat - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 15 nowych miejsc pracy,
  • 3 lat - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 25 nowych  miejsc pracy,
  • 4 lat - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 35 nowych  miejsc pracy,
  • 5 lat - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy.

6. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia o którym mowa w ust.1 jest złożenie:
a) wniosku o udzielenie pomocy de minimis;
b) informacji o otrzymanej pomocy de minimis w okresie trzech kolejnych lat budżetowych;
c) dokumentów potwierdzających dokonanie nowej inwestycji;
d) informacji dotyczącej planowanych do utworzenia miejsc pracy.
7. Tworzenie nowych miejsc pracy nie może się rozpocząć przed złożeniem wniosku o udzielenie pomocy określonej w ust 1.
8. Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym przedsiębiorca złożył dokumenty potwierdzające utworzenie nowych miejsc pracy o których mowa w uchwale.
9. Wyłączeniu z uprawnień wynikających z §3 i § 4  niniejszej uchwały, podlegają przedsiębiorcy powstali w wyniku przekształcenia lub w wyniku wydzielenia majątku z innego podmiotu bądź w drodze podziału, a także znajdujący się w trakcie procesu likwidacji, upadłości.

 

 

 

§5.


Wzory dokumentów o których mowa w § 2 ust.4 pkt a) i b), § 3 ust.4 pkt a) i b), § 4 ust.6 pkt a), b) i d) zostaną określone w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta.

 

 

 

 

§6.


1. Jeżeli przedsiębiorca spełnia warunki z różnych tytułów zwolnień, określonych niniejszą uchwałą, udziela się mu tylko jednego zwolnienia, przez niego wybranego.
2. W czasie korzystania ze zwolnienia podatnik może wnioskować o zmianę okresu zwolnienia określonego w § 4ust. 1, przy czym łączny okres zwolnienia nie może przekraczać 5 lat.
3. Nabycie prawa do zwolnienia uwarunkowane jest brakiem zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych dla których organem podatkowym jest Burmistrz Miasta Kudowa Zdrój.

 

 

 

 

§7.


1. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ udzielający pomocy o utracie warunków zwolnienia lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy najpóźniej  w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących tę utratę lub zmianę.
2. Przedsiębiorca, który w terminie określonym w ust.1 zawiadomi  organ udzielający pomocy o utracie warunków do zwolnienia z podatku od nieruchomości traci do niego prawo poczynając od miesiąca, w którym je utracił.
3. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić organ udzielający pomocy publicznej o każdym przypadku otrzymania pomocy de minimis w okresie zwolnienia z podatku najpóźniej w okresie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Przedsiębiorca, który  nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia o utracie warunków do zwolnienia, złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informację przez co wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełniania warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.
5. W przypadku utraty prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorca zobowiązany jest  do zapłaty podatku za okres w którym nie należnie korzystał ze zwolnienia wraz z odsetkami za zwlokę liczonymi jak od zaległości podatkowych.
6. W przypadku postawienia przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszenia jego upadłości, przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku poczynając od miesiąca w którym zaistniały te okoliczności.
7. W przypadku wykorzystania udzielonej pomocy nie zgodnie z warunkami udzielonymi w uchwale kwota w wysokości niezapłaconego podatku stanowi zaległość podatkową do której stosuje się właściwe przepisy.
8. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy nastąpiło w związku ze zwolnieniem uzyskanym na podstawie uchwały, wówczas kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną wielkość podlega zwrotowi.
9. Zwrot pomocy następuje wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji określającej wysokość zwrotu udzielonej pomocy.

 

 

 

 

§8.


1. Przedsiębiorca korzystający  ze zwolnienia  z podatku od nieruchomości na podstawie § 2 i § 3 niniejszej uchwały, zobowiązany jest do składania najpóźniej do dnia 15 stycznia każdego roku objętego przedmiotowym zwolnieniem informacji o otrzymanej pomocy publicznej de minimis w okresie trzech kolejnych lat budżetowych.
2. Przedsiębiorca korzystający  ze zwolnienia  z podatku od nieruchomości na podstawie § 4 niniejszej uchwały, zobowiązany jest do składania najpóźniej do dnia 15 stycznia każdego roku objętego przedmiotowym zwolnieniem:
a) informacji o otrzymanej pomocy publicznej de minimis w okresie trzech kolejnych lat budżetowych;
b) dokumentów potwierdzających liczbę zatrudnionych
3. Na podstawie informacji, o której mowa w § 8 ust.1 i ust.2 pkt a), organ podatkowy dokonuje oceny udzielonej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem przekroczenia dopuszczalnej wielkości tej pomocy.
4. W okresie korzystania z pomocy de minimis, określonej w niniejszej uchwale, może nastąpić weryfikacja złożonych przez przedsiębiorcę informacji  w wyniku kontroli przeprowadzanych  przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju.
5. Przedsiębiorca korzystający  z pomocy w formie zwolnienia jest zobowiązany:

 

 

 

  • do przedłożenia w żądanym terminie  - na wniosek organu udzielającego pomocy -  dodatkowych informacji niezbędnych dla prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania;
  • przechowywania dokumentów z nią związanych przez okres 10 lat od dnia jej udzielenia.

6. Przy zachowaniu wszystkich  warunków wynikających z uchwały, organ udzielający pomocy publicznej wydaje przedsiębiorcy stosowne zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis.

 

 

 

§9.


Program obowiązuje od momentu wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2013 roku.

 

 

 

 

§10.


Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój do składania Radzie Miejskiej w Kudowie Zdroju rocznych sprawozdań z wykonania niniejszej uchwały wraz z jej skutkami dla budżetu;

 

 

 

 

§11.


Organem udzielającym pomocy i sprawującym nadzór jest Burmistrz Miasta Kudowa Zdrój.

 

 

 

 

§12.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój.

 

 

 

 

§13.


Do wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2006 r. stosuje się przepisy Uchwały nr XXI/107/2004 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju  z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kudowa Zdrój

 

 

 

 

§14.


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Bogusław Burger
 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VII/44/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.02.2009 10:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.12.2018 08:18 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
09.02.2009 11:15 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)