Administrator Systemu 09.02.2009 09:38

Podatek od nieruchomości

­
 

UCHWAŁA NR XLVII/324/14
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30  października 2014 roku


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

 

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014 r. poz.379, poz. 1072) art.5 ust.1 i 3, art. 20b, art.20c, art.20d ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz.849) oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu  Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Kudowa-Zdrój:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,90 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m2 powierzchni;
d) dzierżawionych na ogródki przydomowe – 0,08 zł od 1 m2 powierzchni;

 

2)  od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania usług weterynaryjnych – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 uet.3 i ust.3-7.

 

§ 2. 

 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

a) nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
b) nieruchomości zajęte na potrzeby pomocy społecznej,
c) nieruchomości zajęte na działalność kulturalną.

 

§ 3.

 

 Jeżeli stawka, o której mowa w § 1 pkt 2 lit. e) dla budynków lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania usług weterynaryjnych stanowi pomoc publiczną, to jest stosowana jako pomoc de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Traktatu o funkcjonowaniu  Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

 

§ 4.

 

W przypadku o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, podmiot ubiegający się o udzielanie pomocy zobowiązany jest do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po tej dacie, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311)   


§ 5.

 

Wpłat podatku od nieruchomości dokonuje się w  kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Gminy Kudowa- Zdrój.


§ 6.

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr  XXXVII/250/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28.11.2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.


§ 7.

 

 Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta  Kudowy-Zdroju.


§ 8.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łucja Rachuba

 

Załączniki

 • 12 (pdf 132.57 KB)
 • 11 (doc 79 KB)
 • 10 (docx 27.49 KB)
 • 9 (pdf 241.84 KB)
 • 8 (doc 166.5 KB)
 • 7 (docx 44.26 KB)
 • 6 (pdf 178.93 KB)
 • 5 (doc 89.5 KB)
 • 4 (docx 25.1 KB)
 • 3 (pdf 140.11 KB)
 • 2 (doc 82.5 KB)
 • 1 (docx 25.36 KB)

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Podatek od nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.02.2009 09:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.12.2018 08:11 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
02.12.2014 13:54 Edycja dokumentu (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:54 Usunięto załącznik 9 (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:53 Usunięto załącznik 8 (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:53 Usunięto załącznik 7 (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:53 Usunięto załącznik 6 (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:53 Usunięto załącznik 5 (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:53 Usunięto załącznik 4 (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:53 Usunięto załącznik 3 (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:53 Usunięto załącznik 2 (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:53 Usunięto załącznik 1 (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:53 Usunięto załącznik 10 (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:53 Usunięto załącznik 11 (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:52 Usunięto załącznik 12 (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:52 Dodano załącznik "12" (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:52 Dodano załącznik "10" (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:52 Dodano załącznik "11" (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:52 Dodano załącznik "7" (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:52 Dodano załącznik "8" (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:52 Dodano załącznik "9" (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:52 Dodano załącznik "3" (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:52 Dodano załącznik "4" (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:52 Dodano załącznik "5" (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:52 Dodano załącznik "6" (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:52 Dodano załącznik "1" (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:52 Dodano załącznik "2" (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:51 Dodano załącznik "12" (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:51 Dodano załącznik "6" (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:51 Dodano załącznik "7" (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:51 Dodano załącznik "8" (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:51 Dodano załącznik "9" (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:51 Dodano załącznik "10" (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:51 Dodano załącznik "11" (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:51 Dodano załącznik "1" (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:51 Dodano załącznik "2" (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:51 Dodano załącznik "3" (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:51 Dodano załącznik "4" (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:51 Dodano załącznik "5" (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:48 Usunięto załącznik 4. (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:48 Usunięto załącznik 3. (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:48 Usunięto załącznik 2. (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:48 Usunięto załącznik 1. (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:48 Usunięto załącznik 5. (Kinga Jabłońska)
02.12.2014 13:48 Usunięto załącznik 6. (Kinga Jabłońska)
08.01.2014 07:37 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "informacja w sprawie podatku od nieruchomości.pdf" na "1." (Kinga Jabłońska)
08.01.2014 07:37 Dodano załącznik "informacja w sprawie podatku od nieruchomości.pdf" (Kinga Jabłońska)
08.01.2014 07:36 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "informacja w sprawie podatku od nieruchomości.docx" na "2." (Kinga Jabłońska)
08.01.2014 07:36 Dodano załącznik "informacja w sprawie podatku od nieruchomości.docx" (Kinga Jabłońska)
08.01.2014 07:35 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "informacja w sprawie podatku od nieruchomości.doc" na "3." (Kinga Jabłońska)
08.01.2014 07:35 Dodano załącznik "informacja w sprawie podatku od nieruchomości.doc" (Kinga Jabłońska)
08.01.2014 07:35 Usunięto załącznik 1. (Kinga Jabłońska)
08.01.2014 07:35 Usunięto załącznik 2. (Kinga Jabłońska)
08.01.2014 07:35 Usunięto załącznik 3. (Kinga Jabłońska)
07.01.2014 14:05 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "informacja w sprawie podatku od nieruchomości.pdf" na "3." (Kinga Jabłońska)
07.01.2014 14:05 Dodano załącznik "informacja w sprawie podatku od nieruchomości.pdf" (Kinga Jabłońska)
07.01.2014 14:02 Usunięto załącznik 4. (Kinga Jabłońska)
07.01.2014 14:01 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "deklaracja na podatek od nieruchomości.docx" na "4." (Kinga Jabłońska)
07.01.2014 14:01 Dodano załącznik "deklaracja na podatek od nieruchomości.docx" (Kinga Jabłońska)
07.01.2014 13:58 Usunięto załącznik 5. (Kinga Jabłońska)
07.01.2014 13:58 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf" na "5." (Kinga Jabłońska)
07.01.2014 13:57 Dodano załącznik "deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf" (Kinga Jabłońska)
07.01.2014 13:56 Usunięto załącznik 6. (Kinga Jabłońska)
07.01.2014 13:56 Zmieniono tytuł załącznika z "deklaracja na podatek od nieruchomości.doc" na "6." (Kinga Jabłońska)
07.01.2014 13:51 Dodano załącznik "deklaracja na podatek od nieruchomości.doc" (Kinga Jabłońska)
07.01.2014 13:37 Usunięto załącznik deklaracja na podatek od nieruchomości.doc (Kinga Jabłońska)
07.01.2014 13:36 Zmieniono tytuł załącznika z "dek-nieruchomość.doc" na "deklaracja na podatek od nieruchomości.doc" (Kinga Jabłońska)
07.01.2014 13:35 Dodano załącznik "dek-nieruchomość.doc" (Kinga Jabłońska)
09.12.2013 13:54 Edycja dokumentu (Kinga Jabłońska)
09.12.2013 09:22 Edycja dokumentu (Kinga Jabłońska)
09.12.2013 09:19 Edycja dokumentu (Kinga Jabłońska)
27.12.2012 15:08 Edycja dokumentu (Kinga Jabłońska)
27.12.2012 15:08 Dodano załącznik "6." (Kinga Jabłońska)
27.12.2012 15:01 Edycja dokumentu (Kinga Jabłońska)
27.12.2012 14:55 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "3." na "2." (Kinga Jabłońska)
27.12.2012 14:55 Zmieniono tytuł załącznika z "5." na "3." (Kinga Jabłońska)
27.12.2012 14:54 Dodano załącznik "5." (Kinga Jabłońska)
27.12.2012 14:54 Dodano załącznik "4." (Kinga Jabłońska)
27.12.2012 14:53 Usunięto załącznik deklaracja na podatek od nieruchomości.doc (Kinga Jabłońska)
27.12.2012 14:52 Usunięto załącznik 2. (Kinga Jabłońska)
27.12.2012 14:52 Usunięto załącznik 4. (Kinga Jabłońska)
27.12.2012 14:49 Dodano załącznik "deklaracja na podatek od nieruchomości.doc" (Kinga Jabłońska)
27.12.2012 14:41 Usunięto załącznik 6. (Kinga Jabłońska)
21.12.2012 14:41 Edycja dokumentu (Kinga Jabłońska)
21.12.2012 14:26 Edycja dokumentu (Kinga Jabłońska)
21.12.2012 14:23 Edycja dokumentu (Kinga Jabłońska)
31.01.2012 09:09 Dodano załącznik "1." (Administrator Systemu)
31.01.2012 09:09 Dodano załącznik "2." (Administrator Systemu)
31.01.2012 09:09 Dodano załącznik "3." (Administrator Systemu)
31.01.2012 09:09 Dodano załącznik "4." (Administrator Systemu)
31.01.2012 09:09 Dodano załącznik "5." (Administrator Systemu)
31.01.2012 09:09 Dodano załącznik "6." (Administrator Systemu)
31.01.2012 09:07 Usunięto załącznik 4. (Administrator Systemu)
31.01.2012 09:07 Usunięto załącznik 1. (Administrator Systemu)
31.01.2012 09:07 Usunięto załącznik 2. (Administrator Systemu)
31.01.2012 09:07 Usunięto załącznik 3. (Administrator Systemu)
31.01.2012 09:07 Usunięto załącznik 5. (Administrator Systemu)
04.01.2012 15:12 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
04.01.2012 15:11 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
19.02.2010 16:12 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
19.02.2010 16:11 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
04.01.2010 10:32 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
11.12.2009 15:06 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
11.12.2009 15:06 Dodano załącznik "4." (Administrator Systemu)
11.12.2009 15:06 Dodano załącznik "5." (Administrator Systemu)
11.12.2009 15:03 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
11.12.2009 14:56 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
09.02.2009 10:38 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)