Marek Kot 20.10.2017 14:51

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. ZP.271.11.2017 z dnia 20-10-2017r.

­

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

ZP.271.11.2017

Kudowa Zdrój, dnia 20.10.2017r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Kudowa-Zdrój: Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonie 2017-2018
 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kudowa-Zdrój, krajowy numer identyfikacyjny 89071792900000, ul. ul. Zdrojowa  24 , 57350   Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 661 926, e-mail kudowa@kudowa.pl, faks 748 661 351.
Adres strony internetowej (URL): www.kudowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie gminy Kudowa-Zdrój w sezonie 2017-2018
Numer referencyjny: ZP.271.11.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie gminy Kudowa-Zdrój w sezonie 2017/2018”, a w szczególności: - odśnieżanie, - posypywanie nawierzchni materiałem szorstkim (kruszywo o uziarnieniu 1-4mm), zapewnianym przez Wykonawcę na własny koszt w trakcie trwania umowy, w przypadku wystąpienia gołoledzi oraz oblodzenia nawierzchni dróg dopuszcza się sporadyczne stosowanie soli drogowej lub mieszanki piasku z solą, - utrzymywanie drożności ulicznych kratek ściekowych oraz wykonywanie dodatkowych rowków spustowych w czasie odwilży, - posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. „Akcja zima” prowadzona będzie od 01 listopada 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku, tj. łącznie 181 dni, z tym że Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych. Zamawiający podzielił zamówienie na 6 części Zakres rzeczowy zamówienia w podziale na części z uwzględnieniem maksymalnych limitów godzinowych wykonywanych czynności na dobę w okresach zimowego utrzymania dróg: Część nr 1 - BRZOZOWIE; Część nr 2 - DROGA NA KARŁÓW; Część nr 3 - CZERMNA-PSTRĄŻNA; Część nr 4 - PSTRĄŻNA-BUKOWINA; Część nr 5 - OSIEDLE MONIUSZKI; Część nr 6 - KUDOWA-JAKUBOWICE. Zakres rzeczowy zamówienia w podziale na części z uwzględnieniem maksymalnych limitów godzinowych wykonywanych czynności na dobę w okresach zimowego utrzymania dróg podano w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w części III SIWZ - Opis przedmiotu oraz w części II SIWZ - Istotne postanowienia umowy. Przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z przepisami BHP i warunkami zawartej umowy oraz będzie obejmował wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania umowy a w szczególności: koszty paliwa, odśnieżania, posypywania, dojazdów, zapewnienia niezbędnych materiałów szorstkich i posiadania ubezpieczenia

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90630000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie niniejszego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie niniejszego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, posiada doświadczenie polegające na wykonaniu usług lub w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonywaniu co najmniej 1 usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg (usługa mogła być realizowane w ramach jednej umowy lub kilku umów), trwającej nieprzerwanie, przez co najmniej 4 miesiące w jednym sezonie zimowym, oraz załączy dowody, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie. 2. Dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym gwarantującym efektywne prowadzenie akcji zimowej. tj.: 1. minimum 1 odrębnym zestawem sprzętowym do odśnieżania i posypywania dróg na każdą z części zamówienia, o którą się ubiega wraz z obsługą. Każdy zestaw sprzętowy musi składać się minimum z jednego pojazdu (ciągnika) z pługiem do odśnieżania dróg oraz minimum 1 (współpracującego z nim lub samojezdnego) rozrzutnika do likwidowania śliskości. Ww. sprzęt winien zapewniać wykonanie usługi w terenie górzystym. 2. Ponadto dla Części nr 2 ( droga na Karłów) oraz Części nr 3 ( Czermna –Pstrążna) i Części nr 4 (Pstrążna - Bukowina) w związku z częstszym występowaniem intensywnych opadów śniegu oraz ze względu na specyfikę ww. terenów tj. wysokogórskie drogi z licznymi zakrętami nad skarpami zabezpieczonymi barierami drogowymi, ograniczającymi możliwość składowania śniegu na poboczu, wykonawca winien dysponować dodatkowo, co najmniej jednym pługiem typu wirnikowego o wydajności minimum 10m3/min, umożliwiającego usunięcie śniegu poza bariery drogowe. Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował, co najmniej 1 pługiem tego typu bez względu na liczbę części, o które się ubiega. W takiej sytuacji ten sam pług może zostać wykazany w każdej z części, o które się ubiega.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym: dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b)Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2. Formularz cenowy - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;. 3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 7.1. niniejszej SIWZ w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4. Pisemne zobowiązanie o którym mowa w pk. 6.2.1 niniejszej SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy. 6. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP - sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ - Dokument składany przez Wykonawców w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena ofertowa brutto

0,60

Czas reakcji

0,40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje następujące istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy wraz z określeniem warunków zmian: 1. Zmiana terminu realizacji proporcjonalnie do czasu występowania nw. warunków: a) wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i którym Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać, b) działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy w terminie lub mogących negatywnie wpływać na jakość wykonywanych robót, c) warunków pogodowych wymuszających konieczność prowadzenia, zaprzestania lub przedłużenia zimowego utrzymania w celu zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymania przejezdności dróg w tym wystąpienie warunków zimowych przed dniem 1 listopada oraz po dniu 30 kwietnia. 2. W przypadku ciągłych opadów śniegu w celu utrzymania przejezdności dróg, zamawiający przewiduje wydłużenie zakładanych limitów czasowych w godz./ dobę przeznaczonych na realizację zadań z uwzględnieniem konsekwencji finansowych do wyczerpania kwoty określonej w § 3, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z osobą prowadzącą nadzór nad przebiegiem „akcji zima”. Brak zgłoszenia faktu do koordynatora „akcji zima” i jego zgody na wydłużenie czasu pracy ponad normę, nie będzie honorowane przy zapłacie. Wyrażenie zgody nie wymaga formy aneksu do umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-30, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

BRZOZOWIE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W KUDOWIE-ZDROJU W SEZONIE 2017/2018 - BRZOZOWIE: 1. Odcinek ulicy Brzozowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 8 do granicy z RCZ; 2. Odcinek ul. Brzozowie prowadzący do posesji nr 3,5,7 przy ul. Słone; 3. Odcinek od nr 2 do 6, dalej od 9 przez 23 do ośrodka „Miranda”; 4. Odcinek od nr 13 w kierunku sklepu i kościoła do nr 25 oraz do nr 18a przez 27 do 24; 5. Odcinek od nr 18a przez 20 do 22; 6. Odcinek od nr 41a do 44; 7. Odcinek od posesji nr 12a do 10.; . Kilometraż dróg - 5,8 km. Łączny limit godzin na realizację zadań w sezonie 2017/2018 - 697. Standard ZUD III. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w części III SIWZ - Opis przedmiotu oraz w części II SIWZ - Istotne postanowienia umowy. Przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z przepisami BHP i warunkami zawartej umowy oraz będzie obejmował wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania umowy a w szczególności: koszty paliwa, odśnieżania, posypywania, dojazdów, zapewnienia niezbędnych materiałów szorstkich i posiadania ubezpieczenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena ofertowa brutto

0,60

Czas reakcji

0,40


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

DROGA NA KARŁÓW

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W KUDOWIE-ZDROJU W SEZONIE 2017/2018 - DROGA NA KARŁÓW: 1. Odcinek drogi od granic administracyjnych miasta do skrzyżowania z droga na Łężyce; . Kilometraż dróg - 6,5 km. Łączny limit godzin na realizację zadań w sezonie 2017/2018 - 634. Standard ZUD V. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w części III SIWZ - Opis przedmiotu oraz w części II SIWZ - Istotne postanowienia umowy. Przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z przepisami BHP i warunkami zawartej umowy oraz będzie obejmował wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania umowy a w szczególności: koszty paliwa, odśnieżania, posypywania, dojazdów, zapewnienia niezbędnych materiałów szorstkich i posiadania ubezpieczenia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena ofertowa brutto

0,60

Czas reakcji

0,40


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

3

Nazwa:

CZERMNA-PSTRĄŻNA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W KUDOWIE-ZDROJU W SEZONIE 2017/2018 - CZERMNA-PSTRĄŻNA: 1. Odcinek ul. Kościuszki od Pomnika Trzech Kultur do końca nawierzchni asfaltowej ul. Pstrążnej na wys. budynku nr 1; 2. Odcinek dojazdowy ul. Kościuszki do posesji nr 75a; 3. Odcinek dojazdowy ul. Kościuszki do posesji nr 148; 4. Odcinek od skrzyżowania przy ul. Pstrążna 27 w kierunku nr 28a do 34a; 5. Odcinek od skrzyżowania przy ul. Pstrążna 27 w kierunku nr 36 do 35; 6. Odcinek od wjazdu przy posesji ul. Pstrążna 22a do numeru 18b. ; . Kilometraż dróg - 7,7 km. Łączny limit godzin na realizację zadań w sezonie 2017/2018 - 824. Standard ZUD III. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w części III SIWZ - Opis przedmiotu oraz w części II SIWZ - Istotne postanowienia umowy. Przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z przepisami BHP i warunkami zawartej umowy oraz będzie obejmował wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania umowy a w szczególności: koszty paliwa, odśnieżania, posypywania, dojazdów, zapewnienia niezbędnych materiałów szorstkich i posiadania ubezpieczenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena ofertowa britto

0,60

Czas reakcji

0,40


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

4

Nazwa:

PSTRĄŻNA-BUKOWINA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W KUDOWIE-ZDROJU W SEZONIE 2017/2018 - PSTRĄŻNA-BUKOWINA: 1. Odcinki ulic: Pstrążna – Bukowina – od skrzyżowania ul. Pstrążna 27 do budynku przy ul. Bukowina 11; . Kilometraż dróg - 3 km. Łączny limit godzin na realizację zadań w sezonie 2017/2018 - 634. Standard ZUD III. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w części III SIWZ - Opis przedmiotu oraz w części II SIWZ - Istotne postanowienia umowy. Przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z przepisami BHP i warunkami zawartej umowy oraz będzie obejmował wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania umowy a w szczególności: koszty paliwa, odśnieżania, posypywania, dojazdów, zapewnienia niezbędnych materiałów szorstkich i posiadania ubezpieczenia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena ofertowa brutto

0,60

Czas reakcji

0,40


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

5

Nazwa:

OSIEDLE MONIUSZKI

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W KUDOWIE-ZDROJU W SEZONIE 2017/2018 - OSIEDLE MONIUSZKI: 1. Odcinki ulic: Sikorskiego, Turystyczna, Spacerowa, Leśna, Wczasowa; . Kilometraż dróg - 3,5 km. Łączny limit godzin na realizację zadań w sezonie 2017/2018 - 634. Standard ZUD III. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w części III SIWZ - Opis przedmiotu oraz w części II SIWZ - Istotne postanowienia umowy. Przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z przepisami BHP i warunkami zawartej umowy oraz będzie obejmował wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania umowy a w szczególności: koszty paliwa, odśnieżania, posypywania, dojazdów, zapewnienia niezbędnych materiałów szorstkich i posiadania ubezpieczenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena ofertowa brutto

0,60

Czas reakcji

0,40


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

6

Nazwa:

JAKUBOWICE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W KUDOWIE-ZDROJU W SEZONIE 2017/2018 - KUDOWA-JAKUBOWICE: 1. Odcinek ul. Jakubowice – od mostu na skrzyżowaniu z ul. 1 Maja do budynku przy ul. Jakubowice 10; 2. Odcinek dojazdowy do posesji ul. 1 Maja nr 78; 3. Odcinki dojazdowe do posesji nr 1,12,13,14,21,22,23 przy ul. Jakubowice; . Kilometraż dróg - 3,75 km. Łączny limit godzin na realizację zadań w sezonie 2017/2018 - 634. Standard ZUD III. Przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z przepisami BHP i warunkami zawartej umowy oraz będzie obejmował wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania umowy a w szczególności: koszty paliwa, odśnieżania, posypywania, dojazdów, zapewnienia niezbędnych materiałów szorstkich i posiadania ubezpieczenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena ofertowa brutto

0,60

Czas reakcji

0,40


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.10.2017r

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

Kierownik zamawiającego

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. ZP.271.11.2017 z dnia 20-10-2017r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.10.2017 14:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.10.2017 14:51 Utworzenie dokumentu. (Marek Kot)