Marek Kot 19.06.2017 16:14

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - usługi ZP.271.4.2017 z dnia 19-06-2017r

­

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

Kudowa-Zdrój, 19.06.2017

ZP.271.4.2017

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

w trybie z wolnej ręki

 

Na podstawie art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami) – dalej zwaną „ustawą PZP” - podaje się do wiadomości informację o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP na wykonywanie zadań własnych Gminy Kudowa-Zdrój, o charakterze usług publicznych, świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Kudowa-Zdrój.

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kudowa-Zdrój

ul. Zdrojowa 24

57-350 Kudowa-Zdrój

Osoby do kontaktów:

1)       w sprawach merytorycznych: Agnieszka Czerniachowicz

2)       w sprawach proceduralnych: Marek Kot

Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia

Nazwa zadania:

ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ, PROWADZENIE PSZOK ORAZ DOCZYSZCZANIE SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW

Zakres:

Wykonywanie zadań własnych Gminy Kudowa-Zdrój, o charakterze usług publicznych, świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Kudowa-Zdrój, obejmujących:

1)       gospodarkę odpadami w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, transportu odpadów oraz doczyszczaniu odpadów,

2)       prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),

Przedmiotowe usługi będą wykonywane na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój.

Zakres usług obejmuje zobowiązanie wykonawcy do:

 1. cyklicznego odbierania wszystkich odpadów komunalnych (zmieszanych i posegregowanych) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy,
 2. transportu i przekazywania do RIPOK: odpadów zmieszanych oraz odpadów biodegradowalnych z pojemników i worków brązowych odebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy,
 3. transportu do Punktu Doczyszczania Odpadów Komunalnych (PDOK) odpadów posegregowanych odebranych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy,
 4. prowadzenia PDOK, w tym doczyszczania posegregowanych opadów komunalnych odebranych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy oraz z PSZOK,
 5. prowadzenia PSZOK, w tym odbioru i transportu do PSZOK odpadów zebranych podczas tzw. wystawki, (np. odpadów wielkogabarytowych, wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, opon),
 6. cyklicznego odbierania z PSZOK, załadunku i transportu do RIPOK: odpadów zielonych, odpadów wielkogabarytowych i innych odpadów,
 7. likwidacji dzikich wysypisk,
 8. dbałości o prawidłową ilość, stan i rozmieszczenie pojemników i worków przeznaczonych na odpady komunalne, w tym:
 1. zakupu worków i pojemników,
 2. przemieszczania pojemników na terenie Gminy,
 3. wymiany pojemników uszkodzonych lub zniszczonych na nowe, w razie konieczności,
 4. zmniejszenia lub zwiększenia ilości pojemników w poszczególnych punktach zbiórki odpadów komunalnych,
 5. mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne,
 6. magazynowania wolnych pojemników.

Informacje na temat wartości zamówienia:

Wartość zamówienia Zamawiający oszacował na kwotę 4.203.885 zł, co stanowi równowartość 1.006.942,68. euro.

Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. w Kudowie-Zdroju

ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa Zdrój.

Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki:

Art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: „ucpg”) w  art. 6d ust. 1 stanowi, iż wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Gmina wykonując zadanie, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy o ucpg, udziela zatem zamówienia publicznego i działa w oparciu o tryby udzielania zamówień przewidziane w ustawie PZP, może przy tym stosować także tryb zamówienia z wolnej ręki, jeśli zostały spełnione odpowiednie przesłanki np. określone w art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, od dnia 1 stycznia 2017 r., gmina może powierzyć osobie prawnej zadania własne w trybie zamówienia z wolnej ręki, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 1. gmina wspólnie z innymi zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi jednostkami, przy czym wspólne sprawowanie kontroli ma miejsce, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą przedstawiciele wszystkich uczestniczących zamawiających, z zastrzeżeniem, że poszczególny przedstawiciel może reprezentować więcej niż jednego zamawiającego,
  2. uczestniczący zamawiający mogą wspólnie wywierać dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej,
  3. kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiających sprawujących nad nią kontrolę,
 2. ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiających sprawujących nad nią kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez tych zamawiających,
 3. w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Spółka Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. w Kudowie-Zdroju spełnia łącznie wszystkie przesłanki wymienione powyżej ponieważ:

 1. pozostaje pod kontrolą wspólników tj. Gminy Kudowa-Zdrój oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  (art. 67 ust. 1 pkt 14 lit. a ustawy PZP), którzy to wspólnicy sprawują tę kontrolę wspólnie tj.:
  1. posiadają przedstawicieli w organach decyzyjnych wykonawcy,
  2. wywierają wspólnie dominujący wpływ na cele strategicznie decyzje wykonawcy,
  3. wykonawca nie działa w interesie sprzecznym z interesem podmiotów sprawujących nad nim kontrolę,
 2. w kapitale wykonawcy brak jest bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Wspólnikami wykonawcy są wyłącznie podmioty publiczne tj. Gmina Kudowa-Zdrój oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,  
 3. ponad 90% przychodów wykonawcy dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiających sprawujących nad nią kontrolę.

Wobec powyższego zasadne jest udzielenie wykonawcy - Kudowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. w Kudowie-Zdroju - zamówienia publicznego na wykonywanie zadań własnych  Gminy Kudowa-Zdrój, o charakterze usług publicznych, świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Kudowa-Zdrój w trybie zamówienia z wolnej ręki - na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.

Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:

4 lipca 2017 r – 30 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19-06-2017 r.

Z up. BURMISTRZA

Edyta Bubińska

Zastępca Burmistrza

Wyk. w 2 egz. MK/MK

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - usługi ZP.271.4.2017 z dnia 19-06-2017r
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.06.2017 16:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.06.2017 16:14 Utworzenie dokumentu. (Marek Kot)