Bernadeta Stasiak 25.01.2017 13:26

Protokół nr XXVIII/16 z dnia 30 listopada 2016 r.

­

PROTOKÓŁ NR XXVIII/16
z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 listopada 2016 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1200

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1500

Ad.1)

Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła XXVIII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Poinformowała, że sesja będzie nagrywana. Następnie przywitała Burmistrza Miasta, Wiceburmistrz Miasta, gości zaproszonych, radnych, mieszkańców, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Miasta przybyłych na sesję.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 15 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Burmistrz Miasta i Przewodnicząca Rady z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa wręczyli na ręce pana T.Szełęgi - Prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi w Kudowie-Zdroju, podziękowania wszystkim krwiodawcom za ich dotychczasową pracę i najcenniejszy dar jakim jest każda kropla krwi.

Ad.2)

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
a)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
b)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok,
c)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku,
d)    zmiany uchwały Nr XIV/71/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości,
e)    zmiany uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy- Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
f)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok,
g)    przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,
h)    przedłużenia czasu obowiązywania  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
4.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z prac między sesjami.
5.    Wolne wnioski – zapytania.
6.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, zgłosiła wniosek o wycofanie z pkt. 3 z porządku obrad podpunktu e w brzmieniu „e) zmiany uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy- Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną” oraz zmiany zapisu podpunktu d, który brzmiał „d) zmiany uchwały Nr XIV/71/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości”. Podpunkt d po zmianie otrzymuje brzmienie „d) ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości”.
W związku z tym, że nie zgłoszono innych wniosków Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad i poddała pod głosowanie wnioski zgłoszone przez Skarbnika Gminy.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wycofanie z pkt. 3 z porządku obrad podpunktu e w brzmieniu „e) zmiany uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy- Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną”.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku głosowali: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga,  M.Turoń, B.Ziemianek i T.Żulińska.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek dot. zmiany brzmienia pkt. 3 podpunktu d. Podpunkt d otrzymuje brzmienie: „d) ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości”.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku głosowali: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga,  M.Turoń, B.Ziemianek i T.Żulińska.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XXVIII sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 30.11.2016 r.,  oraz że punkty 1 i 2  porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad. 3)

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która przedstawiła autopoprawki  wprowadzone w załączniku nr 1 - str. 8, str. 9 do w/w projektu  uchwały. Strona 8 i 9 załącznika nr 1 z proponowanymi autopoprawkami stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ponadto poinformowała, że zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2016-2025 dokonuje się następujący sposób:
1)    dostosowuje się wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej  dla roku 2016 do aktualnej korekty budżetu,
2)    dostosowuje się wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej  dla roku 2016, 2017, 2018  i 2019 do zmiany limitów wydatków,
3)    dostosowuje się wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla  lat 2017-2025 do kwot ujętych w przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025.
Radna M.Midor-Burak zwróciła się z pytaniem, czy na zmiany w WPF mają wpływ zmiany w budżecie gminy w dziale 801.
Pani Skarbnik poinformowała, że na zmiany w WPF zmiany w budżecie gminy w dziale 801 nie mają wpływu. Zmiany dotyczą wcześniejszych uchwał.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem czy kwota 120.000 zł limit na 2017 r.  ujęta w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2016 – 2019 dotyczy tylko dokumentacji na zadanie  „Budowa przedszkola w Kudowie-Zdroju – dokumentacja – Poprawa warunków nauczania przedszkolnego i zwiększenie liczby miejsc”.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że kwota ta dotyczy tylko środków na dokumentację.

Przewodnicząca Rady  zgodnie z § 60 ust.4 Statutu Gminy Kudowa-Zdrój zarządziła głosowanie łącznie nad grupą  poprawek do w/w projektu uchwały przedstawionych przez Skarbnika Gminy.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymało się       -         0 radnych

Za przyjęciem grupy poprawek do w/w projektu uchwały  głosowali: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek i T.Żulińska.
Grupa poprawek do w/w projektu uchwały została przyjęta jednogłośnie.

Ponieważ nie było więcej pytań do przedstawianego projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymało się       -         0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/160/16  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która przedstawiła autopoprawki  wprowadzone do treści w/w projektu uchwały w załączniku nr 3 i załączniku nr 1. W uzasadnieniu do uchwały  w dochodach pojawi się zapis „Dział 900 – w związku z realizacją zadania pn. "Przygotowanie programu rewitalizacji gminy Kudowa-Zdrój" dofinansowanego w 76,50 % ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 13,50 % z budżetu państwa dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej ujmując kwotę 18.095,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w prawidłowym paragrafie klasyfikacji budżetowej. Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostaje bez zmian.” Zdanie „Dział 854 – zmniejsza się o 8.970,00 zł wydatki na stypendia naukowe w związku z przyjęciem większej  liczby dzieci  niż wynika to z liczebności klas IV i wyżej. Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  zmniejsza się o 8.970,00 zł.” Otrzymuje brzmienie: „Dział 854 – zmniejsza się o 8.970,00 zł wydatki na stypendia naukowe w związku z przyjęciem do naliczenia odpisu większej  liczby dzieci  niż wynika to z liczebności klas IV i wyżej. Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  zmniejsza się o 8.970,00 zł.” Dział 801 - zdanie: „Zmniejsza się o 6.535,00 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Szkole Zawodowej.” otrzymuje brzmienie „Zmniejsza się o 7.243,00 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Szkole Zawodowej.”
Załączniki nr 3 i 1 z proponowanymi autopoprawkami  w załączeniu do niniejszego protokołu.  
Pani Skarbnik przedstawiła również informację dot. najistotniejszych zmian w budżecie gminy na 2016 r. Projekt uchwały zakłada zwiększenie  planu  dochodów i wydatków  o  kwotę  322.000,00 zł.
Dochody:
-    dział 700 – zwiększa się o 322.000,00 zł dochody majątkowe w związku z większymi niż planowano sprzedażami nieruchomości gruntowych (działki budowalne pod budownictwo jedno i wielorodzinne) na tzw. 17 ha.
-    dział 900 – w związku z realizacją zadania pn. "Przygotowanie programu rewitalizacji gminy Kudowa-Zdrój" dofinansowanego w 76,50 % ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 13,50 % z budżetu państwa dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej ujmując kwotę 18.095,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w prawidłowym paragrafie klasyfikacji budżetowej.
Wydatki:
-    dział 020 – zmniejsza się o 4.580,00 zł wydatki związane z zalesianiem oraz o 8.000,00 zł wydatki związane z pozyskaniem i zrywką drewna przeznaczonego do sprzedaży.
-    dział 600 – zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta” w związku z większymi niż planowano wydatkami na przebudowę chodników. Zwiększa się o 1.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim - etap IV – projekt” w związku z koniecznością rozdzielenia kosztorysu inwestorskiego na etapy.
-    dział 801 – zwiększa się o 163.560,00 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych w tym  128.185,00 zł w Zespole Szkół Publicznych i 35.375,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3 (większe niż planowano wydatki na zastępstwa doraźne). Zwiększa się o 145.173,00 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w gimnazjum w związku z większymi niż planowano wydatkami na zastępstwa doraźne oraz niepełnym  wykorzystaniem środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zwiększa się o 89.215,00 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Liceum Ogólnokształcącym w związku z większymi niż planowano wydatkami na zastępstwa doraźne oraz niepełnym  wykorzystaniem środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zmniejsza się o 6.535,00 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Szkole Zawodowej.
-    dział 854 – zmniejsza się o 8.970,00 zł wydatki na stypendia naukowe w związku z przyjęciem do naliczenia odpisu większej  liczby dzieci  niż wynika to z liczebności klas IV i wyżej.
-    dział 900 – wykreśla się wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł na zadanie pn. „Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne – projekt”. Zwiększa się o 30.000,00 zł wydatki na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym.
-    dział 921 – zwiększa się o 12.000,00 zł wydatki na dotacje podmiotowe dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu.
Radny M.Kieca zwrócił się z pytaniem  dot. działu 801 – z czego wynika tak ogromna kwota, zwiększa się budżet o 200.000 zł. Wydatki na zastępstwa doraźne planowane były dużo wcześniej. Umowy o zastępstwo nie są to godziny doraźne.  Nie wie jaki jest system  naliczania funkcjonuje w szkołach w Kudowie, nie wie  ile oddziałów jest w gimnazjum w Kudowie, ale wg niego tak ogromna kwota nie wynika z zastępstw stałych. Rodzi się pytanie ile było planowanych godzin - dokładnie, konkretnie, a ile zostało uwzględnionych?  Suma summarum mówi się o kwocie  pół mln zł.  Jest to ponad 1,5% budżetu miasta.
Pani Skarbnik poinformowała, że na posiedzeniu Komisji zwracała uwagę na fakt, że część z tych pieniędzy nie zostanie wykorzystana, ponieważ zostaną niewykorzystane środki w dziale  80150 i  jakoby o tę kwotę nie wzrosną wydatki w całości. Natomiast  jeżeli chodzi o sprawę zastępstw, którą poruszył radny, pani Skarbnik stwierdziła, że musi mieć czas, żeby tę sprawę wyjaśnić. Zleciła już przygotowanie niezbędnych  danych do analizy. Po jej przeprowadzeniu przedstawi radnym szczegółową informację.
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że tyle kosztuje gminę oświata, ale gmina nie zamierza z tego rezygnować. Informacje, o które pyta radny M.Kieca zostaną przygotowane i przedstawione radnym. Oświata jest to zadanie własne gminy, które powinna realizować i będzie je realizowała.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że przychyla się do stanowiska Burmistrza Miasta dot. tego, że oświata gminę kosztuje. Uważa, że powinna kosztować nas jak najwięcej, bo w naszej intencji jest utrzymanie oświaty w Kudowie na jak najlepszym poziomie. Stwierdziła, że radni chętne zapoznają  się z wynikami analizy, która zostanie przeprowadzona. Z informacji, które przekazała pani Skarbnik na posiedzeniu Komisji wynikało, że z tym problemem radzi sobie liceum ogólnokształcące i zawodówka, czyli można powiedzieć, że mają tutaj nadwyżki. Natomiast szkoła podstawowa i gimnazjum ma braki, dlatego warto byłoby się pochylić nad tym problemem i być może zaczerpnąć praktyki od ogólniaka i zawodówki.
Burmistrz Miasta zwrócił się z prośbą, aby nie forować tez, że ktoś sobie radzi a ktoś sobie nie radzi. Będzie dokonana analiza, będą wyciągnięte wnioski, będą  przekazane  informacje. Proponuje, aby się wstrzymać w temacie radzenia bądź nieradzenia.
Radna M.Midor-Burak poinformowała, że nie feruje tez tylko stwierdza fakty, które wynikają z liczb.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy w latach poprzednich też miały miejsce takie zwiększenia wydatków? Czy te kwoty planowane są na początku roku kalendarzowego?
Skarbnik Gminy stwierdziła, że tak, może nie takie duże, ale też miały miejsce. Ponadto poinformowała, że na początku roku kalendarzowego planowana jest ogólna kwota wynikająca z zatrudnienia nauczycieli i szacunek dot. nauczania specjalnego. Dopiero po zatwierdzeniu budżetu państwa przychodzi informacja ile w subwencji oświatowej jest wydzielonych środków na nauczanie specjale. Wtedy dokonywane są przeniesienia, aby dostosować wysokość planu do środków przekazanych w subwencji oświatowej.
Burmistrz Miasta stwierdził, że przejęcie przez gminę szkolnictwa ponadgimnazjalnego nastąpiło trzy lata temu. Były rozmowy i była też  informacja, że gminę będzie to dużo kosztowało, ponieważ szkolnictwo ponadgimnazjalne nie utrzymuje się tylko i wyłącznie z subwencji oświatowej.
Radny W.Gucz stwierdził, że radni sygnalizowali, że przejęcie szkolnictwa ponadgimnazjalnego będzie gminę dużo kosztowało. Uważa, że należy skończyć ten temat i poczekać na wyniki analizy, która pokaże przyczyny takiej sytuacji.
Radny M.Kieca stwierdził, że te zmiany nie dotyczą szkoły ponadgimnazjalnej, ale szkoły podstawowej i gimnazjum. W szkole ponadgimnazjalnej są oszczędności.
Skarbnik Gminy poinformowała, że dotyczą one również szkoły ponadgimnazjalnej. W godzinach doraźnych jest mniej, natomiast jest zwiększenie w dziale 80120 gdzie jest szkolnictwo ogólnokształcące, ponieważ nie będą wykorzystane środki, które są zabezpieczone w dziele 80150.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że na  wspólnym posiedzeniu komisji sformułowała wniosek, aby ten problem zgłębiła Komisja Oświaty, natomiast jeżeli wszyscy radni życzą sobie żeby zapoznać się z tym problemem,  to po przygotowaniu materiału można poświęcić temu posiedzenie komisji.
Radna A.Mróz wracając do tego co  powiedziała pani Przewodnicząca na posiedzeniu Komisji – dlaczego w szkole podstawowej zastępstwa doraźne tyle kosztują, natomiast w liceum czy szkole ponadgimnazjalnej nie, stwierdziła że w liceum jeżeli nie ma nauczyciela, to niejednokrotnie młodzież przychodzi na godzinę późniejszą lub idzie wcześniej do domu.  Natomiast w szkole podstawowej czy w gimnazjum takich praktyk nie można stosować z uwagi na bezpieczeństwo. Być może ta różnica w zaplanowanych kwotach na zastępstwa doraźne może stąd wynikać.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że chciałaby również podtrzymać jej propozycję dotyczącą tego żeby rozpocząć rozmowy na temat utworzenia, powołania w  placówkach oświatowych podległych gminie klas integracyjnych. Pani Skarbnik zwracała uwagę na to, że wyodrębnione zostały pieniądze, które przekazywane są na dzieci, które mają specjalne orzeczenia z  poradni  wskazujące na naukę w szkole integracyjnej bądź w szkole specjalnej, bądź po prostu specjalne nauczanie. Złożyła wniosek o to, aby pomyśleć, pochylić się nad tym, zorganizować spotkanie z dyrektorami, pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczycielami, ponieważ tak jak sugerowała pani Skarbnik być może za rok czy dwa ta subwencja w jakimś procencie będzie gminie cofnięta. Trzeba będzie zwrócić niewykorzystane pieniądze.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie autopoprawek wprowadzonych do załącznika nr 1.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymało się       -         0 radnych

Za przyjęciem poprawek do w/w projektu uchwały  głosowali: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek , T.Żulińska.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie autopoprawki dot. dopisania w uzasadnieniu do uchwały w dziale  854  słów „do naliczenia odpisu”.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymało się       -         0 radnych

Za przyjęciem w/w autopoprawki do projektu uchwały  głosowali: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie autopoprawek wprowadzonych do załącznika nr 3.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymało się       -         0 radnych

Za przyjęciem autopoprawek do w/w projektu uchwały  głosowali: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        14 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymała się       -         1 radna

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło,  A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek i T.Żulińska.
Wstrzymała się radna: M.Midor-Burak.
Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/161/16 w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok została  podjęta większością głosów.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że projekt w/w uchwały szczegółowo został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. W przedstawionej uchwale zaproponowane zostały stawki podatkowe, zwaloryzowane - zmniejszone o wskaźnik - 0,9 % w stosunku do stawek podatkowych obowiązujących w 2016 r. Zmniejszenie dochodu gminy wynikające z obniżenia tych stawek jest to kwota 26.571 zł (wymiar).
Zastosowano, podobnie jak w roku ubiegłym, preferencyjną stawkę podatku od gruntów dzierżawionych na ogródki przydomowe, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania usług weterynaryjnych. Przewidziane są, podobnie jak w ubiegłym roku, zwolnienia od nieruchomości zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, nieruchomości zajęte na potrzeby pomocy społecznej. Zrezygnowano natomiast ze zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby działalności kulturalnej. Zrezygnowano z dotychczasowych stawek preferencyjnych dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności w zakresie: produkcji wyrobów włókienniczych, produkcji wyrobów metalowych oraz magazynowania i przechowywania wszystkich rodzajów towarów, a także zajętych na prowadzenie działalności na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park”. Zlikwidowanie tej ulgi spowoduje zwiększenie dochodów o kwotę 154.900 zł.  Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku uzyskał pozytywną opinię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy gmina jest zobligowana do tego, żeby w niektórych paragrafach obniżać stawki podatku.
Pani Skarbnik poinformowała, że jest to dobra wola.
Radny W.Gucz poinformował, że porównał stawki podatków z ubiegłego roku ze stawkami ujętymi w w/w projekcie uchwały. Należy stwierdzić, że nie nastąpiły wielkie zmiany.
Radny M.Kieca stwierdził, że zarówno w roku ubiegłym jak i poprzednim projekt uchwały opiniowany był przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeżeli dobrze rozumie, to jest problem z pomocą de minimis. Są obostrzenia unijne w tej kwestii.
Skarbnik Gminy poinformowała, że UOKiK wskazuje tylko czy procedury zawarte w uchwale są prawidłowe. Organ podatkowy wzywa każdego chcącego skorzystać  z pomocy, bada jego sytuację i jeżeli ma przekroczenia, to tej pomocy nie udziela. W uzasadnionych przypadkach organ może  cofnąć udzieloną ulgę i wezwać do zapłaty podatku.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymało się       -         0 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/162/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku  została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.  

Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że z uwagi na zaproponowane w uchwale w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku zmiany, polegające na wykreśleniu stawek preferencyjnych dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności w zakresie: produkcji wyrobów włókienniczych, produkcji wyrobów metalowych, magazynowania towarów oraz zajętych na prowadzenie działalności na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park”, zaistniała konieczność dostosowania formularzy informacji i deklaracji  na potrzeby podatku od nieruchomości.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymało się       -         0 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/163/16 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok   

Głos zabrała pani K.Oczkowska, która poinformowała, że działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii są zadaniami własnymi gminy zgodnie z przepisami: ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Środki finansowe, z których zadania te powinny być realizowane są to dochody gminy uzyskiwane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Środki na przyszły rok zostały oszacowane na poziomie 345.000 zł. Wszystkie zadania ujęte w programie zostały szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Przewodnicząca Rady przypomniała, że na posiedzeniu Komisji, na którym omawiany był w/w projekt uchwały, pytała o to czy jest zatrudniony terapeuta rodzinny. Uzyskała odpowiedź, że nie. Jej przemyślenie wynikało z tego, że pracuje w szkole z dziećmi z różnych rodzin i m.in. na jednej z rad pedagogicznych pojawił się problem, tego że niektóre rodziny powinny korzystać z terapeuty rodzinnego. Stąd też sugestia żeby pomyśleć o zatrudnieniu terapeuty rodzinnego.
Radny W.Gucz stwierdził, że inna ustawa przewiduje tzw. asystenta rodziny. Z informacji jakie posiadamy taki asystent był zatrudniony. Miał pod swoją opieką 9 rodzin, ale nie zdało to egzaminu. Rodziny sobie nie życzyły kontaktów z tą osobą.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się pytaniem czy maleje, czy rośnie ilość punktów, w których sprzedaje się alkohol.
Pani K.Oczkowska poinformowała, że jest to na podobnym poziomie.
Głos zabrała pani B.Kopeć- Sekretarz Gminy, która poinformowała, że asystent rodziny nie jest to funkcja finansowana ze środków GKRPA. Są to środki, które posiada Ośrodek Pomocy Społecznej. Stwierdziła, również, że propozycja przedstawiona przez Przewodniczącą Rady zostanie rozważona.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymało się       -         0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/164/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Pani K.Kubik poinformowała, że program współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 został opracowany zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program ten zawiera działania oraz priorytety, które gmina chce powierzyć do realizacji tym organizacjom i stowarzyszeniom. Zostały one szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji. Na realizację w/w programu przeznaczono kwotę 200.000 zł. W nawiązaniu do pytania zgłoszonego przez radnego W.Dusia poinformowała, że w gminie mamy 36 kombatantów i 34 sybiraków.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymało się       -         0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XXVII/165/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w/w projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Głos zabrał pan K.Kierończyk – Prezes KZWiK sp. z o.o., który poinformował, że powodem przedłużenia taryfy o 3 miesiące są trwające prace nad kształtem ustawy Prawo wodne. W dniu 18.10.2016 roku Rada Ministrów przyjęła projekt z autopoprawkami, który zostanie przekazany pod obrady Sejmu. Celem nowej ustawy – Prawo wodne jest zmiana nieefektywnego systemu zarządzania gospodarką wodną przez wzmocnienie zlewniowego zarządzania gospodarką wodną.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -         15 radnych
przeciw było          -          0 radny
wstrzymało się       -         0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XXVII/166/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została podjęta jednogłośnie.

Ad.4)

Radna A.Mróz zwróciła się z pytaniem, czy został rozstrzygnięty przetarg na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie  wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonie 2016/2017” oraz  ilu było oferentów?
Burmistrz Miasta poinformował, że oferentów było po jednym na każde zadanie. Są to firmy, które już świadczyły te usługi. Jakość świadczonych usług była bardziej niż zadawalająca.
Radny M.Turoń zwrócił się z prośbą o podanie  lokalizacji działki nr 225/9 obręb Stary Zdrój, na  której usytuowany będzie bankomat Banku Zachodniego WBK.
Pani E.Bubińska poinformowała, że bankomat będzie usytuowany na ścianie budynku  tzw. małej Savi przy ul. Zdrojowej.
Radny M.Kieca zwrócił się z prośbą o podanie informacji dot. ilości zgłoszonych zadań, wniosków do budżetu obywatelskiego i kiedy odbędzie się głosowanie.
Radna E. Marecka-Szydło poinformowała, że złożonych zostało 10 wniosków. Żadnych rozstrzygnięć jeszcze nie ma. Trwa weryfikacja złożonych wniosków.
Pani Skarbnik poinformowała, że termin głosowania wynika z harmonogramu, który jest załącznikiem do uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2017 rok.
Radny W.Duś zwrócił się z prośbą o podanie informacji dot. realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2016r. Czy  wszystkie projekty zostały już zakończone?
Pani Skarbnik poinformowała, że realizacja zadań w ramach tegorocznego budżetu tj. „Czarodziejski ogród”, „Spektakle teatralne i koncerty w wykonaniu filharmoników dla najmłodszych mieszkańców Kudowy-Zdroju”,  „Fotostojaki do zdjęć „selfie””, „Poprawa bazy sportowej poprzez doposażenie stadionu piłkarskiego ZKS Włókniarz Kudowa-Zdrój” dobiega końca.
Głos zabrał pan W.Sołtysik, który poinformował, że piłkochwyty na stadionie będą wykonane w ciągu najbliższych dwóch tygodni, natomiast jeżeli chodzi o fotostojaki do zdjęć „selfie” uzyskano zgodę konserwatora zabytków. Stojak zostanie postawiony do końca br.

Ad.5)

Głos zabrała radna E.Marecka-Szydło, która poinformowała, że była nieobecna na sesji Rady Miejskiej 8.11.2016r. i nie mogła ustosunkować się do wypowiedzi radnych dotyczących tego, że jako osoba pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady występowała o wygaszenie mandatu radnych M.Turonia, B.Kluki i T.Żulińskiej. Po raz kolejny powtórzyła, że Przewodnicząca Rady ma dostęp do dokumentów, które znajdują się w biurze Rady, i które wyraźnie określają jaki jest przebieg zdarzeń w momencie kiedy do wojewody wpływa dokument skłaniający, Go do tego żeby wygasić mandat radnego. Taki dokumenty dotyczący tych trzech osób wpłynął od mieszkańców, nie od niej, nie od nikogo z Rady. Obieg dokumentów jest następujący: wojewoda przysyła informację do przewodniczącego rady z poleceniem wyjaśnienia tego, czy taka sytuacja ma miejsce, czy ma podstawy do wygaszenia mandatu. Przewodniczący rady pełniąc funkcję społeczną, będąc osobą nieposiadającą umocowania w postaci wiedzy merytorycznej nie ma prawa ani umocowania do udzielenia tego typu wyjaśnienia. Więc pismem kieruje do burmistrza prośbę o wyjaśnienie sytuacji. Burmistrz pismem kieruje to do pracownika merytorycznego, pracownik merytoryczny udaje się na miejsce, ogląda, sprawdza jak wygląda sytuacja. Następnie pracownik udziela na piśmie odpowiedzi burmistrzowi, burmistrz ten dokument przekazuje do przewodniczącego rady, a przewodniczący rady wysyła taką informację do wojewody. Nie ma tu w żadnym momencie żadnej czynności sprawczej w osobie przewodniczącego rady. Po prostu taki jest obieg faktyczny. Stwierdziła, że radna T.Żulińska pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej rady poprzedniej kadencji jest tego doskonale świadoma. Radna stwierdziła, że ma pretensje do Przewodniczącej Rady, ponieważ uczestnicząc w ostatniej sesji na zrobiła nic, żeby wyprostować to mając dostęp do takich informacji, które znajdują się w biurze Rady. Powoływanie się przez panią Przewodniczącą po raz kolejny na słowa „będę jednać a nie dzielić” nijak mają się do rzeczywistości. Dobrze, że jest dostęp do materiału na youtube. Stwierdziła, że nie da sobie tego przypisać, jakkolwiek część radnych chciałaby zrobić z niej osobę, która to spowodowała. Po raz kolejny powtarza, że jest dostęp do dokumentów. Nie życzy sobie tego typu insynuacji i prosi o takie zapamiętanie przebiegu wydarzeń.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że jeżeli jest taka potrzeba to przygotuje te materiały do wglądu.
Radny B.Buksak poruszył sprawę wykorzystywania przez Przewodniczącą Rady jego adresu mailowego do przesyłania informacji niedotyczących Rady Miasta. Stwierdził, że szanuje Jej prerogatywy, ale te prerogatywy nie dają upoważnienia do wysyłania na adres jego poczty elektronicznej informacji dotyczących spotkań w Saloniku Churchilla. Radny stwierdził, że sobie tego nie życzy, nie interesują go Jej preferencje. Adres poczty elektrycznej zostawił w sekretariacie Rady Miasta tylko i wyłącznie do dyspozycji informacji dotyczących tej struktury, a nie do tego żeby Przewodnicząca Rady robiła komuś jakąś propagandę. Ponadto radny poinformował, że otrzymał odpowiedź na pismo dotyczące przeprowadzenia badań natężenia ruchu i związanego z tym hałasu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak się okazuje wykonanie tego rodzaju badań jest w najbliższym czasie niemożliwe z uwagi na brak środków finansowych. W związku z tym zwrócił się do Burmistrza Miasta z pytaniem czy jest możliwe, aby uzyskać informację od tej instytucji jakiego rodzaju są to koszty i jeśli one będą relatywnie niskie, czy jest możliwe aby gmina partycypowała w tych kosztach.
Głos zabrała Przewodnicząca Rady, która stwierdziła, że zaskoczyła ją informacja radnego. Jeżeli chodzi o spotkanie w Saloniku Churchilla poinformowała, że na dwa czy trzy dni przed spotkaniem otrzymała telefon od Prezesa Stowarzyszenia Obywatelskiego Kudowianie z prośbą o poinformowanie o tym wszystkich radnych. Uznała, że jedyną, najszybszą metodą będzie przekaz pocztą elektroniczną. Teraz wie, że radny nie życzy sobie takich informacji i przyjmuje to do wiadomości. Prosi tylko o to, aby radny nie miał w przyszłości do niej zarzutów, że nie został o czymś poinformowany.
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że sprawa poziomu hałasu jest ważna dla miasta. Gmina zwróci się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z pismem dot. kosztów wykonania badań natężenia ruchu. O możliwość ewentualnej partycypacji w kosztach tych badań będzie można rozmawiać. Ponadto w nawiązaniu do wniosku radnego M.Turonia z sesji Rady Miejskiej z dnia 8.11.2016r. Burmistrz Miasta przedstawił informację dot. wyrywkowej kontroli segregacji odpadów na terenie miasta. Informacja w załączeniu do niniejszego protokołu. Stwierdził również, że zostanie uwzględniony wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej dot. częstotliwości wywozu odpadów o dużych gabarytach. Tego typu odpady będą wywożone raz na kwartał a nie raz na pół roku. Kolejny raz zostanie przeprowadzona akcja informacyjna dot. segregacji odpadów. Poinformował również, że pismo GDDKiA w zakresie lokalizacji obiektów budowlanych służących prowadzeniu działalności gospodarczej na działkach: 500/13, 574, 575 i 576 obręb Słone jest w posiadaniu Z-cy Burmistrza Miasta.
Radny. M.Turoń stwierdził, że skontaktuje się z Panią Burmistrz i zapozna się z w/w pismem.
Radny W.Gucz stwierdził, że odbywają się spotkania z mieszkańcami. Nie wszędzie się one odbywają, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy chcą brać w nich udział. Jest jednak jedno ale, mówmy na tych spotkaniach prawdę, mówmy co zostało zrobione, jakie radni mieli plany, co się udało a co się nie udało. Odbył spotkanie w Caritasie i był bardzo zaskoczony. Od lat, już w poprzedniej kadencji domagał się wraz z radną G.Janiszewską budowy wiat przystankowych. Jedna na przystanku dla wysiadających przy ul. Głównej powstała. Druga wiata, której nie chciał zmieniać Burmistrz powstała na przystanku dla wsiadających (przy dworcu PKP). Może w przyszłym roku uda się ją przebudować. Zaskoczył go radny W.Duś, który sobie przypisał zabieganie o chodnik na tej ulicy. Radny stwierdził, że od lat walczył o chodnik i o jezdnię. Wywalczył chodnik i teraz będzie walczył o jezdnię, która jest niestety dziurawa.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jest to zasługa radnego W.Gucza, pani G.Janiszewskiej, pana W.Dusia i wielu innych osób. Cieszy się, że udaje się realizować pomysły. Są to pomysły wspólne. Staramy się Kudowę zmieniać, żeby była ładna, żeby było w niej przyjemnie, żeby była przyjazna. Przypominał sobie intensywność rozmów dot. ul. Bocznej. Potrzeb jest dużo i wszyscy to widzą.
Radny W.Duś przypomniał, że na komisji, na której omawiane było sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze radni zgłosili prośbę o przedstawienie im filmu, który kosztował dość dużą kwotę. Do tej pory radni nie mieli możliwości go zobaczyć. Ponadto zwrócił się z prośbą, aby wrócić do nieomówionego punktu z poprzedniej sesji dot. tzw. schetynówek, o który prosił jeden z mieszkańców.  
Burmistrz Miasta przedstawił informację dot. wniosków składanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ponadto poinformował, że lata 2008 – 2015 był to Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Nazwa programu uległa zmianie na Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.
Radny M.Kieca poruszył sprawę wielokrotnie składanego wniosku o wymianę tablicy informacyjnej na przystanku PKS przy ul. 1 Maja. Czy będzie to zrealizowane?
Głos zabrała Wiceburmistrz Miasta, która poinformowała, że już od kilku miesięcy gmina jest w kontakcie z przewoźnikami prywatnymi i PKS. Podjęto rozmowy z PKS o możliwości uzupełnienia tablicy informacyjnej, która przez jakiś czas była uszkodzona. Równocześnie podjęto rozmowy z prywatnymi przewoźnikami na temat ujednolicenia wszystkich informacji, które w sposób niekontrolowany naklejane są m.in. na tablicy PKS. Poinformowała, że jest po rozmowie z Panią Prezes PKS, która wprost powiedziała, że nie życzy sobie żeby na nośniku, który jest własnością PKS reklamować i wyklejać tablice, które miałyby w jakiś sposób reklamować konkurencję, czyli prywatnych przewoźników. W związku z tym Pani Prezes obiecała, że tablica informacyjna zostanie uzupełniona. Natomiast gmina ze swojej strony podejmuje działania na temat ujednolicenia w wiacie przystanku takiego rozkładu, który ujmowałby przyjazdy i odjazdy PKS-u oraz prywatnych przewoźników. Został przygotowany szablon i oczekujemy na informacje od prywatnych przewoźników.
Radna M.Midor-Burak zwróciła się z prośbą, aby tak jak wnosiło Stowarzyszenie Obywatelska Kudowa zawrzeć na tych ujednoliconych tablicach informację o dojeżdżających pociągach.
Radny M.Kieca zaproponował, aby w funkcjonującym przez 24 godziny przy Punkcie Informacji Turystycznej kiosku elektronicznym zamieścić informację z rozkładem jazdy autobusów i pociągów. Wtedy każdy zainteresowany o każdej porze będzie mógł sobie sprawdzić rozkład jazdy.
Głos zabrał pan W.Zimoch, który poinformował, że gmina składa do różnych instytucji szereg wniosków o dofinansowanie. Został rozstrzygnięty konkurs na mikroprojekty – dwa wnioski złożone z partnerami uzyskały pozytywną rekomendację. Jeden z nich dotyczy współpracy z Izbą Gospodarczą z Hradec Kralowe, natomiast drugim wniosek dotyczy stałej współpracy wynikającej ze Strategii Miasta Europejskiego i jest to wniosek złożony wspólnie z Nachodem. Pierwszy mikroprojekt dotyczy współpracy w zakresie innowacyjnych technologii z młodzieżą czeską i polską. Realizatorem będzie KCKiS oraz Krajowa Czeska Izba Gospodarcza z Hradec Kralowe. Ponadto Gmina pomaga czeskiemu partnerowi tj. miastu Hronov w złożeniu kolejnego wniosku – mikroprojektu. Trwa praca nad projektami, gmina przygotowuje się do naborów i konkursów oczywiście szacując szanse, patrząc na weryfikacje i możliwość uzyskania pozytywnej oceny przez ekspertów. Po pierwszym rozstrzygnięciu konkursu gmina otrzymała dofinansowanie na dwa mikroprojekty, a w planach są kolejne.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z prośbą, aby spróbować znaleźć środki finansowe zewnętrzne na drogę i budowę chodnika wzdłuż ul. 1 Maja.
Radny M.Kieca zwrócił się z prośbą o podanie jakie to są kwoty tych mikroprojektów - kwota całości i jaka część Kudowy.
Pani Skarbnik poinformowała, że jeśli chodzi o w/w wnioski, mikroprojekty to są one ujęte w projekcie budżetu, który radni otrzymali.
Pan W.Zimoch poinformował, że wnioski te oscylują w granicach 17.000 – 18.000  euro dofinansowania. Maksymalna wartość projektu mogła wynosić 20.000 euro.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że na posiedzeniu komisji była dyskusja nt. zatrudnienia w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu. Chciałby wiedzieć co miała na celu ta dyskusja.
Radny M.Kieca poinformował, że na posiedzeniu komisji pytał o nowe stanowisko, które powstało w KCKiS. Radny zwrócił się z pytaniem ile osób zatrudnionych jest w KCKiS, z czego wynikało utworzenie nowego stanowiska, czy było to konieczne, czy było to zasadne?
Głos zabrał pan P.Borkowski – Dyrektor KCKiS, który poinformował, że sprawa dotyczy stanowiska osoby, która będzie zajmować się obiektem, który został mu powierzony. Radni podczas sesji w KCKiS widzieli budynek, widzieli w jakim jest stanie. Okaże się czy była zasadność, ktoś musi się tym budynkiem zajmować. Systemem gospodarczym będzie remontowana góra, zamiast kupować płyty i zabijać okna są one wymieniane. Zatrudnione zostały tylko dwie osoby, wszystkie inne osoby zostały przejęte z różnych względów, choćby z takich, że pracowały w kulturze przy różnych działaniach i są główną częścią tej instytucji. Z nim zatrudnionych jest 7 osób i 3 osoby w ramach prac interwencyjnych. W tych 7 etatach jest 5 osób przejętych, które już wcześniej pracowały. Dwie osoby zostały zatrudnione przez niego tj. główna księgowa oraz osoba na stanowisku ds. obiektu
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem dot. wymiany okien. Rozumie, że okna zostały pozyskane i nie będą już zabijane płytami.
Pan P.Borkowski stwierdził, że tak jak radni widzieli z tyłu obiektu okien w ogóle nie było, natomiast sposób zabezpieczenia był tragiczny. Udało się kupić okna w cenie zbliżonej do płyt, które należało wymienić. Okna na I piętrze są drewniane, szyby są w co drugim, ale też są do wymiany. Siłami pracowników zatrudnionych z Powiatowego Urzędu Pracy okna są wymieniane.
Radny B.Buksak zwrócił się z prośbą, aby pan Dyrektor przekazał radnym oraz mieszkańcom informację na temat ilości okien, które udało się kupić.
Pan P.Borkowski poinformował, że okien, które zostaną wymienione jest 33. Panowie ciężko pracują, wymieniają jedno okno dziennie. Wymiana tych okien spowoduje na pewno, że koszty ogrzewania będą dużo mniejsze. W międzyczasie zajęto się również zabezpieczeniem dachu w części, którą użytkuje KS Włókniarz.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu G.Gąsce, który poinformował, że obejrzał wszystkie sesje, na których nie był. Jego wnioski są następujące. Wydaje się, że w wielu kwestiach radni są bardzo podzieleni, a po środku nie ma nic. Skłania do refleksji nad tym co mówi. Jest zniesmaczony tym, co czasami dzieje się na sesjach. Dzisiejsza sesja przebiega bardzo ładnie i nie ma się do czego przyczepić, ale też nie o to chodzi. Kolejna sprawa - chodzi o dobre maniery, o wychowanie oraz całokształt etykiety, którą cechuje się Rada Miejska. Odpowiadanie mieszkańcom na pytanie bezpośrednie na siedząco wg. niego nie jest zgodne z etykietą tak samo jak nieodpowiadanie w ogóle. Powoływanie się na Statut lub na informacje od pana W.Mrozka. Jeżeli są takie przepisy prawa to w porządku, ale chciałby zaznaczyć, że gdyby któryś z radnych zadał pytanie Burmistrzowi Miasta i On by się powołał na takie przepisy to byłoby, że kręci, chce coś ukryć, nie chce powiedzieć itd. Postawmy się w tej samej sytuacji jak ta osoba. Nie mówi, że trzeba odpowiadać na jakieś głupie pytania, ale należy szanować mieszkańców, którzy przychodzą na sesje. Mieszkańcy czekają do końca, to radni determinują czas, który jest potrzebny do wyczerpania listy, wszystkich wniosków. To mieszkańcy czekają do końca żeby się wypowiedzieć. Kolejna sprawa to zapisywanie się u Przewodniczącej Rady na listę. Zwrócił się z pytaniem jak to wygląda. Jeżeli przychodzi na sesję bez konkretnego tematu, ale poprzez rozmowy czy głosowania radnych coś mu się nasunie i nie jest zapisany na liście. Czy w takiej sytuacji nie będzie mógł zabrać głosu?
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że nie. Celowo wprowadziła listę po to, żeby zachować ład i porządek. W pewnym momencie na sesjach wkradł się taki chaos, że mieszkańcy wtrącali swoje uwagi, jakieś dopowiedzenia, bardzo często przytyki. Jeżeli oglądał nagrania z sesji to widział jak to wyglądało. Stwierdziła, że cieszy się z tego, że w/w jest na dzisiejszej sesji i cieszy, że innego pana nie ma. Jest przyjemnie, miło. Nasuwa się jej uwaga, że jeżeli rzeczywiście Rada będzie debatować tak sprawnie to jest za tym żeby sesje odbywały się przede wszystkim o godz. 14, tak jak wnioskowali mieszkańcy i grupa radnych. Jeżeli mieszkańcowi nasunie się jakaś uwaga w trakcie obrad to oczywiście udzieli głosu w punkcie wolne wnioski – zapytania.
Kolejną sprawą, którą poruszył pan G.Gąska dot. wniosku radnego M.Turonia związanego z ubiorem. Radny powiedział, że radni jak również mieszkańcy powinni być schludnie ubrani. Chciałby to wszystko zamknąć klamrą i podsumować jednym elementem. Na sali jest godło narodowe i często zapomina się o tym. Godło determinuje pewne zachowania, nie tylko ubiór, ale również zachowanie, pewne słownictwo. Radni są tzw. elitą Kudowy, są przedstawicielami mieszkańców. Zwrócił się z prośbą o przemyślenie jego słów. Oglądał sesje Rady Miejskiej i nie usłyszał ani raz słowa ulica Chrobrego. Z informacji Burmistrza Miasta wie jak sytuacja wygląda na ten czas. Ma przedstawiciela w Radzie Miejskiej – radnego B.Ziemianka, którego prosił o pilotowanie wniosku złożonego na sesji. Niestety radny nie zrobił nic. Nie widzi chęci pomocy, musi się o to starać wspólnie z mieszkańcami. Prosi radnego po raz kolejny o wytężoną pracę na rzecz mieszkańców, ponieważ jest z jego okręgu wyborczego. Nie widzi żadnej współpracy, nie było żadnych spotkań z mieszkańcami. Nie jest to tylko jego zdanie, ale również innych mieszkańców. Ponadto poinformował, że od 11 grudnia br. wchodzi nowy rozkład jazdy PKP. Zwrócił się w związku z tym z prośbą, aby stosowna informacja została umieszczona na stronie Kudowy-Zdroju. Poinformował również, że zwrócił uwagę, że wjeżdżając do Kudowy od strony Karłowa tablice informacyjne porośnięte są porostami czy mchem, na tablicy Kudowa-Zdrój znajduje się wulgaryzm więc prosi o uporządkowanie tego. Jest to wizytówka Kudowy.
Przewodnicząca Rady podziękowała panu G.Gąsce za Jego wypowiedź. Zarówno jej jak i wszystkim radnym zależy na tym żeby Rada Miejska cieszyła się w naszym mieście odpowiednią atencją.
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który podziękował panu G.Gąsce za to co powiedział. Jesteśmy od tego żeby realizować wnioski mieszkańców, żeby dbać o rozwój naszego miasta. Jeżeli chodzi o ul. Chrobrego jest w stałym kontakcie z panem G.Gąską i rozliczeniem nie ma końca. Czasami rozmowy są trudne, ale taki jest pan Grzegorz i tacy są mieszkańcy. Nie odbiera tego inaczej jak tylko i wyłącznie troskę o miasto, o to żeby dobrze się tu działo.
Rady M.Turoń odnosząc się do wypowiedzi pana G.Gaski poinformował, że wniosek dot. ubioru nie był jego wnioskiem, ale wnioskiem pani E.Miklas. Ponadto może po sugestiach w/w należałoby rozważyć możliwość utworzenia na stronie internetowej www.kudowa.pl zakładki z informacją jak można do Kudowy dojechać.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani M.Moryc, która zwróciła się z pytaniem jakie są szanse na to, żeby nasze miasto, które słynie z życzliwości dla turystów i kuracjuszy oraz mieszkańców, doczekało się przystanku autobusowego na dobrym poziomie. W wielu miastach Kotliny Kłodzkiej są dworce PKS. Zwróciła się z prośbą, aby coś w tym kierunku zrobić.
Burmistrz Miasta poinformował, że jakiś czas temu były plany budowy dworca autobusowego. Były plany, analizy, makiety, ale nic z tego nie wyszło. Wszystkie przystanki permanentnie są czyszczone, myte. Przekazana została informacja o nowych wiatach przystankowych. Przyjmuje ten głos pod rozwagę, ale trzeba dokonywać wyborów. Jest sprawa oświaty czyli to co jest bezcenne. Są obligacje, zadłużenie. Jest wiele rzeczy do zrobienia. Miejsca przystankowe będą doprowadzane do porządku.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani Z.Murańskiej- Łężnej, która poinformowała, że dotychczas miała przyjemność oglądania obrad na Facebooku. Przyszła na sesję po to, aby zobaczyć prace Rady na żywo i jest zaskoczona. Dzisiejsze obrady są nie tylko przyzwoite, ale i konstruktywne. Jest tutaj jako mieszkanka a nie prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, ale jest skażona demokracją spółdzielczą. W Spółdzielni też jest rada nadzorcza, która ma regulamin i ściśle w tym regulaminie powiedziane jest co można, a czego nie można robić. Była na spotkaniu w Bibliotece Miejskiej zorganizowanym przez Przewodniczącą Rady i usłyszała, że ciągle nie ma Statutu Gminy. Chciałaby jak najszybciej na stronie Rady ten statut zobaczyć i przeczytać, a szczególnie zapoznać się z tym fragmentem, który mówi o obowiązkach i prawach radnych. Jeżeli problemem radnych są sprawy kadrowe jednostki jaką jest KCKiS, to nie wie, czy jest to w kompetencji Rady. Gdyby była radną, to w pierwszym rzędzie zainteresowałaby się tym, co Starostwo przekazało gminie i w jakim stanie. Ile jest tam wykorzystanych pomieszczeń, powierzchni, a ile nie jest wykorzystywanej, co tam jeszcze można zrobić. Bardzo żałuje, że nie udało się tego budynku ująć w programie rewitalizacji. Trzeba jak najszybciej zdobyć środki na remont tego budynku. Pozwoliła sobie obejrzeć budynek i jego otoczenie. Są tam niewykorzystane piękne sale. Jak usłyszała, że zabezpieczenie obiektu to jest zabicie deskami i wełną mineralną kilkudziesięciu okien zastanowiła się czy ktoś policzył koszty, czy którykolwiek radny z tamtego rejonu zainteresował się tym, poruszył sprawę na sesji czy na komisji, czy złożył jakiś wniosek, czy znalazł sponsorów. Może należałoby się tym zająć. Mówi się tu o wiatach i innych ważnych sprawach. Gdyby w Spółdzielni czekano na to, że ktoś coś da, to nic by nie było do dzisiaj. Nauczyliśmy się wszystko robić sami. Spółdzielnia nie ma sponsorów, ale w mieście sponsorzy mogą być. Przypomniała jak poprzedniemu Burmistrzowi miasta pomógł pan W.Dziuda. Z grupą ludzi potrafił przekonać mieszkańców ul. Kombatantów do tego, aby sami sfinansowali budowę chodnika, a za to Burmistrz obiecał nawierzchnię ulicy. Takich rzeczy można w Kudowie wspólnie zrobić więcej. Czy ktoś z radnych zainteresowanych sprawami personalnymi pomyślał o tym, żeby coś zrobić. Mówi o tym ponieważ dotyczą m.in. jej syna, który już znalazł sponsora, który zabezpieczył dach - remont dachu jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dlaczego dyrektor KCKiS tego nie mówi. Cena jednego okna wynosi 880 zł, a jest załatwione za 200 zł. Okno za 200 zł oraz pracownicy w ramach prac interwencyjnych kosztują dużo mniej niż te deski i wełna mineralna. Trzeba się nad tym zastanowić, nad tym się pochylić, dyskutować. Zwróciła się do radnych z apelem, żeby spróbowali uaktywnić mieszkańców ze swoich okręgów wyborczych do działań na rzecz miasta. Wie, że jest już załatwiony sponsor (tutejszy wykonawca), który na wiosnę pomaluje na zewnątrz budynek KCKiS. W Kudowie jest tylu przedsiębiorców. Co by się stało gdyby przedsiębiorcy czy mieszkańcy dali coś od siebie dla tego miasta. Wydaje jej się, że Rada bądź Burmistrz powinni powołać zespół ekspertów, który pomógłby pewne rzeczy rozwiązywać, podpowiadać. Chciałaby pogodzić radnych, żeby byli patriotami miasta a nie antagonistami. Boli ją serce jak na to wszystko patrzy. Radna M.Midor-Burak mądra, wspaniała dziewczyna - dużo może zrobić, ale potrafi dać się zmanipulować. Nie tylko pani Marta, ale również inni radni. Ktoś, kto dużo mówi to nie znaczy, że coś potrafi, coś umie i coś wie. Może chce tylko zaistnieć. Pani Z.Murańska- Łężna przeprosiła za swoje emocjonalne wystąpienie, ale nie wypowiadałaby się gdyby to nie chodziło o jej syna, który przez cztery lata nie miał w tym mieście pracy, bo nie mógł mieć. Starał się o posadę, którą dostał pan W.Duś. Zwróciła się z prośbą, aby nie rozliczać kogoś z etatów jeżeli jest duży obiekt, w którym jest dyrektor, z-ca dyrektora, kierownik obiektu i sprzątaczka. Czy ktoś o to pyta na sesji? Tak nie można, to nie jest w porządku. Zacznijmy od siebie, od swojego podwórka i o to apeluje. Jeżeli kogoś uraziła swoją wypowiedzią to bardzo przeprasza. Była na spotkaniu z mieszkańcami, które odbyło się w Bibliotece Miejskiej. Rodzi się pytanie czy to nie jest sztuka dla sztuki. Pan Burmistrz mówił pięknie i dużo. Jeżeli kilka czy kilkanaście razy w roku Burmistrz chodzi na takie spotkania i mówi to samo, to czy nie lepiej wydać jakiś biuletyn. Co to za spotkanie, o którym nie ma żadnych informacji na klatkach schodowych, w mieście, a na budynku tam gdzie się spotkanie odbywa informacja zostaje umieszczona na dwie godziny przez spotkaniem. Było niewielu mieszkańców, stolik prezydialny i 15 krzesełek. Po co coś takiego organizować? Spotkanie radnych ma być z ludźmi, którzy na nich głosowali. Takie spotkania to jest bzdura, jest to zajmowanie czasu Burmistrza, który mógłby spożytkować go na coś innego.
Przewodnicząca Rady nawiązując do wypowiedzi pani Z.Murańskiej- Łężnej poinformowała, że obowiązujący Statut Gminy jest z 2007 r. Podjęto prace nad jego nowelizacją, okazało się, że tyle zmian trzeba do niego wprowadzić, że właściwie zostanie uchwalony nowy Statut. Natomiast jeżeli chodzi o spotkania z mieszkańcami poinformowała, że Burmistrz Miasta sugerował, żeby teraz jesienią takich spotkań nie organizować. Zadała radnym pytanie, w których okręgach jest taka potrzeba, w których okręgach mieszkańcy zgłaszają potrzebę i w tych okręgach były organizowane spotkania z mieszkańcami.
Pani Z.Murańska-Łężna stwierdziła, że rozumie to jeżeli mieszkańcy się domagają, ale jeżeli ktoś w imieniu mieszkańców mówi, że się domagają to niech pokaże, że się domagają. Jeżeli się domagają a potem ich nie ma, to jest to jedno wielkie nieporozumienie. Nie wierzy, że mieszkańcy są tak niepoważni, że angażują radnych a potem nie przychodzą.
Przewodnicząca Rady zwróciła się prośbą do Burmistrza Miasta, aby następnym razem mocniej rozreklamować informacje o spotkaniach. Prosiła również radnych, żeby włączyli się w rozpropagowanie takich informacji. Taki przykład podczas poprzednich spotkań dał pan W.Gucz.
Radny W.Gucz zwracając się do pani Z.Murańskiej- Łężnej stwierdził, że z informacją na klatkach schodowych jest różnie. W maju takie informacje rozwieszał i spotkał się z zarzutami, że wspólnota sobie nie życzy, że ma przyjść i wszystko zerwać. Jest to złożony problem.
Radna E.Marecka-Szydło zwracając się do pani Z.Murańskiej- Łężnej podziękowała Jej za to co powiedziała. Ponadto stwierdziła, że spotykanie się dwa czy też więcej razy do roku z mieszkańcami mija się z celem, ponieważ jest bezproduktywne. Burmistrz Miasta zawsze będzie chciał powiedzieć o tym, co w mieście zostało zrobione i nikt nie ma prawa Mu tego odebrać z tego względu, że rządzi tym miastem, działa w tym mieście i mieszkańcy mają prawo to wiedzieć i mają prawo o tym usłyszeć. Chciałaby przychylić się do tego co powiedziała pani Z.Murańska-Łężna. Jeżeli mają się odbywać spotkania to mają być konkretne. Obecność mieszkańców na spotkaniach, które odbywają się w drugiej połowie roku wskazuje bardzo wyraźnie na to, że mieszkańcy nie bardzo chcą na nie przychodzić. Widocznie nie ma takiego zapotrzebowania. Może należałoby się zastanowić nad inną formułą, inną lokalizacją tych spotkań, połączyć np. okręgi wyborcze i zorganizować spotkania w jednym wspólnym, określonym miejscu. Uważa, że wydanie biuletynu w minimalistycznej formie jest istotne. Niemniej z jej krótkiego doświadczenia wynika to, że mieszkańcy chcieliby niemalże, żeby ktoś im wsadził do głowy komplet informacji. Nie korzystają z internetu, nie czytają ogłoszeń i wszelkie formy dotarcia z informacją spełzają na niczym. Myśli, że Rada powinna się zastanowić nad tym, żeby spotkania z mieszkańcami były jak najbardziej produktywne, żeby spełnić oczekiwania tych, którzy głosowali na radnych.
Przewodnicząca Rady pogratulowała radnej M.Midor-Burak oraz radnemu M.Turoniowi, ponieważ wypracowali taki model, że spotykają się z mieszkańcami raz na kwartał i zawsze mają dobrą frekwencję.
Radna M.Midor-Burak podziękowała pani Z.Murańskiej- Łężnej za Jej wystąpienie. Przychyla się do Jej stanowiska, cieszy się że przedstawiła konstruktywne uwagi bez krzyków, bez negatywnych emocji. Faktycznie relacje między radnymi są zaburzone i trzeba przyznać, że od początku brakuje współpracy. Radni odmawiają jej sobie nawzajem i chyli czoła przed obiektywnymi uwagami. Jeżeli chodzi o spotkania z mieszkańcami stwierdziła, że z nich nie zrezygnuje. Jest prekursorką spotkań, później dołączył do niej radny M.Turoń. Zebrania mają różną frekwencję. Dbają o swoich mieszkańców, oni chcą się spotykać, jest taka potrzeba. Mieszkańcy współuczestniczą w życiu tego miasta. Na ręce Burmistrza Miasta składany jest protokół, składane są wnioski mi.in o przystankach, o których prowadzone są już od dwóch lat rozmowy. Nie chodzi o to kto jest inicjatorem, cieszą się kiedy coś zostanie zrobione. Mają świadomość deficytu i kłopotów budżetowych i dlatego nie chcą obarczać gminy czymkolwiek. Poczytuje sobie to jako współpracę, natomiast  są tacy którzy odbierają to inaczej. Były zarzuty, że radni zasypują Urząd wnioskami, że jest to problem. Odczytuje to tak, że wnioski mają odnieść oczekiwany skutek, oczywiście weryfikację wniosków pozostawia Burmistrzowi, kierownikom jednostek organizacyjnych, poszczególnych referatów.
Głos zabrał Burmistrz Miasta stwierdzając, że chciałby, aby na każdą sesję przychodzili pani Z.Murańska- Łężna, pan G.Gąska i inni którzy pojawili się po raz pierwszy. Okazuje się że można współpracować jeżeli się chce. Nie jest tajemnicą to, co dzieje się w Kudowie. Spotykał się z Zakładem Gazowniczym na rozmowach w sprawie możliwości wybudowania sieci przesyłowej i dostarczenia gazu do Słonego i pytają go osoby z Wrocławia co się dzieje w Kudowie. Kudowa jest sławna, ponieważ sesje Rady Miejskiej są takie jak obserwowaliśmy kilka miesięcy temu. Nie wie czemu ma to służyć. Chętnie udostępni wszystkie wnioski radnych Rady Miejskiej żeby wszyscy zobaczyli jakie są to wnioski. Zwrócił się do radnych poprzednich kadencji i Przewodniczącej Rady ile było wniosków, jakie to były wnioski. Po co ten rejestr korzyści od 100 zł. Każda operacja jest pokazywana, powielana. Siedzą pracownicy i mają zajęcie. Mówi to do wszystkich radnych, prosi żeby tego nie odbierać osobiście, ale musi o tym powiedzieć. Jako Burmistrz musi mieć czas pojechać np. do Warszawy, do Wrocławia bo tam czekają na niego. Przyjdzie na każde spotkanie, choćby był jeden mieszkaniec. Jednak nie chciałby usłyszeć od mieszkańców po takim spotkanie słów: „panie burmistrzu Kudowa ma przez dwa lata zastój”. Z protokołów dowiaduje się, że na spotkaniu organizowanym z mieszkańcami są przekazywane nieprawdziwe informacje. Słyszy opinie, pytania dotyczące tego co jest wypisywane na temat Kudowy w internecie - że jest zastój, że się nic nie robi. To nie może być przedmiotem walki politycznej i podpuszczania jeden drugiego. Podziękował panu G.Gąsce, pani Moryc i pani Prezes, ponieważ nie poznaje Rady. Niech tak będzie zawsze, niech ta Rada taka będzie. Nie uprawiajmy sztuki dla sztuki. Namawia do współpracy, każdy mieszkaniec w tym mieście ma żyć, ma być zadowolony, mają być realizowane jego potrzeby. Rada musi zacząć się dogadywać. Apeluje do mieszkańców, aby przychodzili na sesję, może więcej autorytetów na sesji, ludzi którzy powiedzą, tak nie powinno być. Zapewnia, że chce współpracować i prosi o komentowanie, ale komentowanie sprawiedliwe, a nie przyłożenie burmistrzowi za wszelką cenę i w każdej postaci. Nie wszyscy mają doświadczenie, ale prosi, aby nie dawać ponieść się emocjom. Czasami lepiej jest się zastanowić przemilczeć, posłuchać opinii innych niż za wszelką cenę przyłożyć.
Głos zabrała pani E.Miklas informując, że na spotkaniu, które odbyło się w Bibliotece Miejskiej podziękowała panu Burmistrzowi, pani Wiceburmistrz oraz pani Prezes, ponieważ gdyby nie te osoby i ich pomoc blok, w którym mieszka nie miałby kotłowni. Stwierdziła, że nie chodzi tylko o sprawy odniesienia radnych do mieszkańców i mieszkańców do radnych, ale na każdym kroku widać pomoc dla mieszkańców. Idąc do Urzędu Miasta spotyka się z dużą przychylnością i za to dziękuje. Wystąpienie pana G.Gąski było piękne, popiera każde Jego słowo. Jednak nie podobało jej się, że pani Przewodnicząca powiedziała, że cieszy się, że pan G.Gąska zabrał głos, ale cieszy się, że nie ma pana, który nieraz się wypowiadał. Wszyscy wiemy o kogo chodzi, nie padło nazwisko, ale ten pan również jest mieszkańcem miasta, ma prawo przyjść posłuchać, nie każdemu jego wypowiedzi muszą się podobać, ale nie można straszyć Strażą Miejską czy Policją. Dzisiejsza sesja jest spokojna, a często było tak, że skończyło się głosowanie część radnych wychodziła i na sali zostawała garstka radnych, a mieszkańcy zostawali sami i rozmawiali na temat tego co chcieli poruszyć na sesji. Ponadto zwracając się do Przewodniczącej Rady stwierdziła, że organizuje Ona spotkania w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 r. 2, 6 ,9 grudnia. Trzy spotkania w krótkim odstępie czasu, czy to jest konieczne. Wiąże się to z wydatkami, które Urząd Miasta musi ponieść. Może należałoby pomyśleć i spożytkować te pieniądze na inne cele np. budowę wiaty przystankowej, czy podarunki mikołajkowe dla biednych dzieci.
Odnosząc się do wypowiedzi pani E.Miklas Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą, aby nie odbierać tego w ten sposób, że naciąga budżet miasta na dodatkowe koszty, bo tak nie jest. Pani Skarbnik wyjaśni dlaczego tak często będą odbywały się posiedzenia komisji związane z projektem budżetu gminy.
Głos zabrała pani I.Biernacik, która poinformowała, że procedura uchwalania budżetu gminy określona jest w uchwale Rady Miejskiej. Wynika to wprost z zapisów ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z przepisami projekt budżetu musi być przygotowany do 15 listopada i przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz radnym. Ponadto inny przepis mówi, że budżet gminy powinien być uchwalony do końca roku budżetowego poprzedzającego dany rok budżetowy. Jest jeszcze jeden przepis wynikający ze Statutu Gminy, że materiały na sesję budżetową mają być przesłane radnym na 14 dni przed wyznaczonym terminem sesji. W związku z tym dwa pierwsze spotkania poświęcone będą omówieniu projektu budżetu – dochody i wydatki. Z uchwały o procedurze uchwalania budżetu wynika, że prace nad projektem budżetu muszą zakończyć się posiedzeniem komisji gospodarczo- ekonomicznej z przewodniczącymi pozostałych komisji, na którym zostaną wypracowane wnioski do projektu budżetu. Poinformowała ponadto, że też musi mieć czas, aby te wnioski wprowadzić do budżetu. Podziękowała radnym za to, że zgodzili się na w/w terminy komisji.
Pan A.Gomółka zwrócił się do radnego W.Dusia z pytaniem co dała mu odpowiedź Burmistrza Miasta nt. schetynówek.
Radny W.Duś stwierdził, że na jednej z sesji padły pytania z ust mieszkańców dot. schetynówek i powstawania kosztorysów. W związku z tym poparł wniosek pana A.Gomółki dot. kosztorysów i wniosek pana Stolarza o to, żeby wyjaśnić ile było wniosków na tzw. schetynówkę i kiedy były składane. Poinformował, że on te informacje znał. Szkoda, że nieobecny jest mieszkaniec, który o to pytał. Tylko i wyłącznie poparł wnioski mieszkańców. Ponadto nawiązując do w/w wypowiedzi radny podziękował za głos pana G.Gąski i pani Z.Murańskiej- Łężnej. Są to bardzo cenne uwagi. Jednakże chciałby powiedzieć o innej rzeczy. Mówił już o tym niejednokrotnie – w swoich wypowiedziach prosi o prawo do zadawania pytań. Być może czasami pytania zadawane są nieprecyzyjnie, ale radni są tutaj po to, żeby sobie te kwestie wyjaśnić. Wielu wie, że praca radnych nie polega tylko na podniesieniu ręki podczas głosowania. Radni pracują przede wszystkim w komisjach. Komisji jest kilka. Przed każdą sesją odbywają się wspólne posiedzenia komisji i tam przede wszystkim toczy się dyskusja. Część obecnych na sesji mieszkańców bywa na posiedzeniach komisji. Nie widział, żeby radni tłukli pięścią w stół, żeby się do siebie źle odnosili. Patrząc na relacje z sesji widać, że większość uchwał przechodzi jednogłośnie. Problem pojawia się w momencie kiedy zaczyna się dyskusja. Ma wrażenie, że bardzo często radni byli obrażani, pomawiani. Radna M.Midor-Burak, radna T. Żulińska wiedzą ile to nerwów kosztowało. Kobiety były obrażane, to z sali padały przekleństwa. Nie słyszał, aby radni podczas sesji czy komisji zwracali się do siebie takim słownictwem. Bardzo cieszy się, że mieszkańcy zwrócili uwagę na to, że można pracować. Trwają prace nad nowym Statutem. Ma wrażenie, że mówi się tylko o tym, żeby ustalić pewne ramy, ale mało mówi się o obowiązkach radnych. Padają głosy od mieszkańców, że chcieliby, żeby radni bardziej współpracowali i mieli większą odpowiedzialność przed mieszkańcami.
Pan A.Gomółka stwierdził, że na stronie internetowej radnej M.Midor-Burak mówi się o mieszkańcach w liczbie mnogiej. Tego nie rozumie, dlaczego radna mówi, że przychodzą mieszkańcy pana Burmistrza Maziarza. Mieszkańcy przychodzą indywidualnie, każdy ma coś do powiedzenia w swojej sprawie. Od początku roku przychodzi w sprawie swojej firmy, której do dzisiaj nie załatwił. Prosi, aby mieszkańców traktować indywidualnie, aby nie przypisywać wszystkim słów, które ktoś wypowie. Nie odpowiada za słowa wypowiedziane przez innych. Prosi, aby nie mówić, że mieszkańcy przychodzą specjalnie żeby robić borutę, bo tak nie jest. Był pomysł żeby ograniczać wypowiedzi mieszkańców – uważa, że jest to niewłaściwe. Każdy kto chce zabrać głos powinien mieć tyle czasu żeby swoją sprawę omówić.
Radna M.Midor – Burak odnosząc się do pana A.Gomółki i Jego wypowiedzi zwróciła się z prośbą, aby na przyszłość precyzyjnie wypowiadał argumenty, ponieważ nie rozumie co miał na myśli. Prosi o konkrety – wycinek, zdanie – żeby mogła się odnieść. Nie może się odnieść do Jego wypowiedzi w żadnym stopniu, ponieważ nie wie o czym mówi.
Pan A.Gomółka zwrócił się do radnej M.Midor-Burak z pytaniem, czy może ściągnąć z internetu to, co pisze na swojej stronie.
Radna M.Midor – Burak stwierdziła, że oczywiście może i może to wydrukować, a ona z przyjemnością odniesie się to tego.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani E.Majewskiej, która stwierdziła, że radna używa sformułowań „wysublimowana publiczność”, „dwie panie i trzech panów”. Jest to jakieś przypisywanie, lekceważenie wręcz. Nie odnosiła się do tego, ponieważ do pewnych rzeczy po prostu nie powinno się odnosić. Na spotkaniach z radną owszem są ludzie. Jest grupa ludzi m.in. pan Punda, którzy przychodzą na te spotkania i dopytują o różne rzeczy. To pan Punda dopytywał cały czas o  schetynówkę, upoważniał radną do tego, aby o to pytała. Odnosząc się do wypowiedzi radnego W.Dusia dot. głosowania nad uchwałami stwierdziła, że nie są one takie zgodne. Przypomniała głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza Miasta, które przeszło tylko jednym głosem.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przysłuchując się dyskusji uważa, że zebrania z mieszkańcami są jednak potrzebne. Te konkretne uwagi nie powinny być zgłaszane na sesji Rady Miejskiej. To są uwagi konkretne między mieszkańcem a radnym i powinny być rozwiązywane na zebraniach z mieszkańcami.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że jeżeli są jakieś uwagi, pytania w jej kierunku, to prosi aby pytać. Jest skłonna odpowiedzieć na wszystkie oczekiwania. Jako radna ma obowiązek wnioskować w sprawie każdego mieszkańca.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu R.Duchowi, który poinformował, że czasami ogląda materiały wideo z sesji. Co tam można zobaczyć i usłyszeć? Brak kultury przejawiany przez te same osoby, które wręcz łamią prawo, bo zakłócają porządek. To jest niedopuszczalne, żeby ktoś przerywał bądź kierował takie słowa, które są nagrane na materiałach audio wideo. Są to te same osoby, które stoją po stronie Burmistrza. Poinformował, że wraz z żoną głosował na pana P.Maziarza licząc na to, że zaprowadzi porządek, że będzie lepszy jak poprzednik. Kiedy zobaczył, że pewne rzeczy dzieją się nie tak, jak należałoby żeby się działy, zrobił test na portalach społecznościowych. Pozwolił sobie na krytykę pana Burmistrza, bez obrażania, bez używania słów obraźliwych. Po prostu krytyka, mówił co jego zdaniem robi nie tak. I z czym się spotkał? Chciałby zapytać czy pan Burmistrz jest dumny z takich swoich zwolenników, którzy obrażają człowieka, zaszczuwają publicznie i używają publicznie obraźliwych słów. Wszystko ma zarchiwizowane na poczcie elektronicznej. Nikogo do Sądu nie będzie podawał. Zrobił to po to, żeby kiedyś komuś przekazać, żeby był dowód jakiego mamy Burmistrza, że ma takich zwolenników, którzy posuwają się do takich metod, żeby człowieka mieszać z błotem.
Głos zabrała radna E.Marecka-Szydło, która stwierdziła, że pozwoli sobie na uwagę, ponieważ dotyczy jej to personalnie ze strony pana R.Ducha. To pan R.Duch ją obrażał, szkalował, nagrywał, wyzywał i też ma na to dokumentację i też nie będzie składała wniosku do Sądu. To nie jest tak, że jest On jedynym prawym człowiekiem w tym mieście. Musi sobie zdawać sprawę, że wyrażanie się o niej w ten sposób tylko dlatego, że tak wygląda jest dalece niewłaściwe. Odwoływanie się do tego typu argumentów z braku jakichkolwiek innych jest poniżej wszelkiej krytyki. Nie życzy sobie więcej uwag z Jego strony.
Jeden z mieszkańców zwrócił się do pana R.Ducha z pytaniem skąd wie, że są to ludzie Burmistrza, kto to są ludzie Burmistrza?
Głos zabrał pan R.Duch, który stwierdził, że na temat jak był obrażany co miał powiedzieć to powiedział. Nie przyszedł tutaj by się kłócić i nie będzie odpowiadał na pytanie, bo nie ma takiego obowiązku. Wszystko ma zarchiwizowane i ma na to dokumenty.
Głos zabrał radny M.Turoń w związku z licznymi informacjami, uwagami dotyczącymi głosowania nad uchwałami złożył wniosek o przygotowanie informacji jak poszczególni radni głosowali nad uchwałami.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że takie informacje można znaleźć w internecie w protokołach z sesji Rady Miejskiej. Jeżeli jest taka potrzeba to przygotuje taką zbiorczą informację od początku kadencji. Poinformowano zebranych, że w poprzedniej kadencji zgodnie z wnioskiem radnej E.Mareckiej-Szydło w każdym protokole z sesji Rady Miejskiej znajduje się informacja dot. sposobu głosowania tj. ilość głosów oddanych za, przeciw i wstrzymujących się oraz informacja jak poszczególni radni głosowali.
Głos zabrała pani Z.Murańska-Łężna, która stwierdziła, że jeżeli ktoś przychodzi pod koniec sesji i zabiera głos w sprawach, które nie były w porządku obrad sesji i skarży się, że ktoś Go obraził, to nie jest to w porządku i nie jest to na miejscu. Szanujmy się nawzajem.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani Błaszczyńskiej, która poinformowała, że przyszła zobaczyć jak wygląda sesja Rady Miejskiej, ponieważ ogląda w telewizji i słyszy dużo na ten temat. Jest zdziwiona, że sprawy, które miała Rada załatwić przeszły bez niczego. Zawsze była wielką społecznicą, była na wszystkich zebraniach w Spółdzielni Mieszkaniowej, na szkolnych zebraniach i wielu innych. Mieszka w Kudowie 40 lat. Nigdzie nie ma zgody. Wystarczy zobaczyć co się dzieje od góry w Warszawie. Nie wszystkim wszystko pasuje. Uważa, że ci którzy przychodzą i mącą na sesji to są mieszkańcy. Chcemy żeby było inaczej, ale to my mieszkańcy zajmujemy czas, ale nie tym co trzeba zrobić dla Kudowy. Tak jak powiedziała pani Prezes i na spółdzielcze zebrania przychodziła Policja, czy dobra jest pani Prezes – zła, dla wszystkich nie jest dobra. To co pasuje panu Gomółce nie pasuje Błaszczyńskiej itd. Nie jesteśmy zgodni, dla niej Burmistrz jest dobry, a dla innych jest niedobry. Każdy mieszkaniec ma swojego przedstawiciela w Radzie. Też ma dużo potrzeb i problemów. Zwracając się do Burmistrza Miasta stwierdziła, że trzeba mądrze podejmować decyzje. Jest połowa kadencji i myśli, że w drugiej połowie kadencji, tak jak w małżeństwie wszyscy się dotrą i będą wspaniałą Radą.
Głos zabrał pan A.Gomółka zwracając się do radnego M.Turonia zapytał czy przypomina sobie sesję, która odbyła się w lutym w Zdrojowym Inkubatorze Przedsiębiorczości. Chodzi o to żeby radni się spierali, dyskutowali, żeby mieszkańcy wiedzieli o co chodzi. Każdy ma prawo mieć swoje zdanie a mieszkańcy chcą wiedzieć co się dzieje w gminie.
Głos zabrał Burmistrz Miasta zwrócił się do pana R.Ducha z prośbą, aby nie mówić o ludziach burmistrza. Obraża w ten sposób niepotrzebnie ludzi. Pewnie usłyszy jak to on i jego poprzednik pan Cz.Kręcichwost łamią Konstytucję jeżeli chodzi o sporty szachowe itd. Prosi o zachowanie rozsądku
Głos zabrał pan R.Duch, który stwierdził, że to że łamana jest Konstytucja zgłosił Komisji Rewizyjnej i to jest nagrane i wie co mówi. To nie jest tak jak powiedział pan Burmistrz, że łamana jest Konstytucja odnośnie sportów szachowych, bo czegoś takiego w Konstytucji nie ma. Mówił na temat Konstytucji, w której jest taki zapis mówiący o tym, że nikogo nie można dyskryminować m.in. w życiu społecznym. Cieszy się z tego co powiedział Prezydent A.Duda. Obejmując prezydenturę stwierdził, że Polska nie jest krajem sprawiedliwym, w którym obywatele są traktowani równo. Słowa te mają pokrycie w rzeczywistości, bo prawo jest prawem, konstytucja konstytucją, a tak naprawdę są równi i równiejsi. Mówi o uczestniczeniu w życiu społecznym na niwie sportu, ponieważ uprawia sport szachy. Od roku 2010 jest rozgrywany turniej szachowy dla dzieci o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej. Turniej ten współorganizowała gmina i był to turniej otwarty. Więc każdy mógł się włączyć, każdy mieszkaniec ma prawo coś dać od siebie. Wykorzystać albo swoje umiejętności, albo swoje znajomości, kontakty z jakąś grupą ludzi. Pewne kontakty trzeba wyrabiać przez długie lata. Jak np. ktoś gdzieś pracuje czy uczestniczy w zawodach sportowych w klubie, gra w lidze to kontakty wyrabia się przez długie lata. W roku 2013 wiedząc, że turniej jest o charakterze otwartym, że nikt nie ma wyłączności na ten turniej – ani gmina, ani jeden z organizatorów UKS "Dedal i Ikar" albo M .Oleśko, który jest obecnie kierownikiem sekcji szachowej "Kudowianka" - to nie jest prywatna impreza, to nie jest prywatny folwark - chciał coś od siebie dać, wykorzystując swoje bardzo dobre kontakty z czeskimi zawodnikami, ponieważ gra w czeskiej III  lidze już 12 lat. Czesi powiedzieli, że przyjadą bo turniej jest otwarty. Próbowano go odsunąć ponieważ jego nazwisko nie pasowało, żeby pojawiało się nawet na czeskiej stronie internetowej. Pani E.Bubińska powiedziała do niego kiedyś „kim Pan jest, że zaprasza Czechów”. Pokazał wtedy dowód osobisty i powiedział, że jest mieszkańcem Kudowy-Zdroju. Komuś przeszkadzało jego nazwisko, że informował, że taki turniej będzie albo np. pisał fotoreportaże. Dobrze się stało, że informacja z jego nazwiskiem pojawiła się na stronie czeskiej. Do tej pory odbywał się turniej o Puchar Przewodniczącego Rady a w tym roku nie ma. Pytał o to Burmistrza Miasta dlaczego. Odpowiedział mu, że nie wie. Jeżeli przez kilka lat był taki turniej to tak powinno być i w latach następnych, ponieważ Czesi przyjeżdżają do Kudowy na ten turniej. Trzeba dołożyć starań by oficjalnie uznać, że jest to turniej międzynarodowy i pisać to na plakatach. Jest to jego zdaniem przejaw niechęci wobec czeskich gości, ponieważ na plakatach nigdy nie pisało się, że jest to turniej polsko – czeski.
Głos zabrała pani E.Bubińska, która nawiązując do wypowiedzi pana R.Ducha potwierdziła, że zapytała „kim jest żeby zapraszać gości”, ale te słowa, które padły nie są kompletne, ponieważ zapytała w kontekście organizacyjnym „czy Pan jest w jakimś komitecie organizacyjnym”. Zapytała czy ma upoważnienie od organizatorów, aby zapraszać ludzi na ten turniej. Uważa, że jest to kompetencja organizatorów, ona też nie ma takiego upoważnienia. Być może się pomyliła, być może pan Duch miał takie upoważnienie.
Pan R.Duch stwierdził, że pani E.Bubińska owszem pomyliła się, ponieważ jeżeli turniej jest otwarty, to każdy ma prawo zapraszać kogo chce. Nigdy nie użył słowa „zapraszam”, zawsze informował i to można sprawdzić na czeskiej stronie internetowej szachowej federacji. Jego zdanie jest takie, że nawet gdyby zapraszał, to ma takie prawo.
Głos zabrał pan M.Biernacki, który wspólnie z dyrektorem P.Borkowskim zaprosił zebranych na tegoroczny Jarmark Adwentowy, który odbędzie się 10.12.2016r. w Parku Zdrojowym.
Pan M.Bogdał zaprosił wszystkie kudowskie dzieci na basen w dniu 6.12.2016 r. Wstęp dla dzieci wolny.

Ad.6)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodniczaca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Protokół nr XXVIII/16 z dnia 30 listopada 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.01.2017 13:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.01.2019 07:49 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
25.01.2017 13:26 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)