Marek Kot 13.12.2016 13:41

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. ZP.271.8.2016 z dnia 13.12.2016

­

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: ZP. 271.8.2016

Kudowa-Zdrój, 13.12.2016 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w I kwartale 2017r.", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 05-12-2016 pod numerem 359135-2016.

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 13.12.2016 o godz. 11.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 213 000,00 zł.
  3. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 ofert/y w zamkniętej/ych i opisanej/ych kopercie/tach, którą/e parafowano i oznaczono numerem/ami tj.:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry, cykl miesięczny)

1

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, ul.Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój

204 120,00

2017-03-31

Nie żądano

30 dni

 

Zamawiający uprzejmie przypomina o ustawowym obowiązku złożenia przez Wykonawców OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej  - sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,
 

Z up. BURMISTRZA

Edyta Bubińska

Zastępca Burmistrza

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. ZP.271.8.2016 z dnia 13.12.2016
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.12.2016 13:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.12.2016 13:41 Utworzenie dokumentu. (Marek Kot)