Administrator Systemu 15.12.2015 13:22

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Kudowy-Zdroju w latach 2016 - 2017

­

Gmina Kudowa-Zdrój, 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

 

ZM.721.6.2015

Kudowa Zdrój, dnia 15-12-2015r.

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi

Kudowa-Zdrój: Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Kudowy-Zdroju w latach 2016 - 2017
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8661926, faks 074 8661351.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kudowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Kudowy-Zdroju w latach 2016 - 2017.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego w latach 2016-2017 poprzez wykonywanie wszystkich działań, niezbędnych do funkcjonowania urządzeń elektrycznych w celu zapewnienie bezpiecznego poruszania się pojazdów mechanicznych oraz bezpieczeństwa osób i mienia na terenie gminy Kudowa-Zdrój. Działania te obejmują obsługę, tj. czynności łączeniowe, sterowanie, monitorowanie oraz naprawy i konserwację, zarówno w zakresie prac elektrycznych jak i nieelektrycznych, oraz wykonywanie obowiązków pogotowia oświetleniowego. Eksploatację urządzeń oświetlenia drogowego należy prowadzić zgodnie z: ogólnymi zasadami eksploatacji urządzeń elektrycznych - ujętych w przepisach: prawo energetyczne, prawo budowlane, o ochronie przeciwporażeniowej, o dozorze technicznym w zakresie: - eksploatacji, konserwacji oraz napraw 1652 punktów oświetleniowych - eksploatacji, konserwacji oraz napraw całorocznego i świątecznego oświetlenia dekoracyjnego - wykonywania bieżących napraw i remontów elementów oświetleniowych wraz z dostawą - wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych - utrzymywania estetyki urządzeń: - likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa oraz lokalizacja i usuwanie nieprawidłowości zgodnie z obowiązkami opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz: Instrukcją eksploatacji, konserwacji i napraw oświetlenia drogowego i parkowego gminy Kudowa-Zdrój stanowiącą załącznik nr 1, Wyciągiem z inwentaryzacji oświetlenia ulicznego w gminie Kudowa-Zdrój stanowiącym załącznik nr 2, Opisem szaf przeznaczonych do wymiany stanowiącym załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia (OPZ). W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz prowadzenia ewidencji powstałych odpadów oraz udokumentowania sposobu ich zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach. Przedmiot Umowy winien być wykonany zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami określonymi w część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, warunkami zawartej Umowy, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, oraz będzie obejmował wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania umowy.

II.1.5) NIE przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.00.00-6, 50.23.20.00-0, 50.23.21.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych). Forma wadium. 1. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu; - poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - w gwarancjach bankowych; - w gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, główne usługi, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia w tym wśród głównych usług Wykonawca wykaże, że wykonał i/lub wykonuje co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim zakresem i złożonością przedmiotowi zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim zakresem i złożonością Zamawiający rozumie usługę eksploatacji, konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego świadczoną przez ciągły okres minimum 8 miesięcy, obejmującą swym zakresem co najmniej 1000 punktów oświetlenia ulicznego, oraz załączy dowody, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku usług wykonywanych (t.j. świadczeń okresowych lub ciągłych - rozpoczętych, a nie zakończonych) na poczet wymaganej wiedzy i doświadczenia będzie zaliczona wyłącznie ich zrealizowana część. Oznacza to, że tylko okres tej części może być przez Wykonawcę wykazywany na poczet wymaganego, dla celów wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, okresu trwania usługi odpowiadającej swoim zakresem i złożonością przedmiotowi zamówienia jak wyżej
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dysponują lub będą dysponowali, co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami, niezbędnymi do wykonania zamówienia: a. podnośnikiem koszowym o wysokości podnoszenia min.12 m - 1 szt. b. samochodem dostawczym o ładowności min. 750 kg - 1 szt. c. piłą do cięcia nawierzchni - 1 szt. d. zagęszczarką do zagęszczania gruntu w wykopie - 1 szt. e. zestawem przyrządów do wykrywania lokalizacji i uszkodzeń kabli - 1 szt.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie gwarantujące właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia t.j. posiadającymi minimum aktualne świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz.828 z późn. zmian.) w zakresie dozoru i eksploatacji, w tym: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia min. SEP gr. E do 1 kV (względnie innej komisji powołanej zgodnie z obowiązującymi przepisami) do wykonywania pracy na stanowisku -dozoru (D) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych dla sieci elektrycznego oświetlenia z minimalnym 2 letnim stażem zawodowym; - co najmniej dwoma osobami pełniącymi funkcję monterów z minimalnym rocznym stażem zawodowym posiadającymi uprawnienia SEP gr. E do 1 kV (względnie innej komisji powołanej zgodnie z obowiązującymi przepisami) do wykonywania pracy na stanowisku -eksploatacji (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu dla sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego oraz w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń dla ww. urządzeń i instalacji; - co najmniej dwoma osobami z uprawnieniami do pracy pod napięciem na urządzeniach elektroenergetycznych (PPN). Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku w przypadku posiadania niniejszych uprawnień, przez co najmniej 2 osoby spośród wymaganych do pełnienia funkcji dozoru i monterów.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
   Na podstawie § 1.4 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający określa, że usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa wyżej i złożenia dowodów czy zostały one lub są wykonywana należycie dotyczy jedynie usług wystarczających do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, którego opis sposobu oceny spełnienia znajduje się w pkt. 5.1.2 SIWZ. Zamawiający nie żąda informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 •  
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wskazując formę i zasady korzystania z tej osoby przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z pkt. 5.2 SIWZ. - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy. 3. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Jeżeli dotyczy - informację dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT w trybie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. zawierającą: a. określenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT; b. jeżeli wybór oferty będzie wywoływał skutek, o którym mowa powyżej (ppkt. a) wskazanie nazwy (rodzaj) towaru/ usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz podanie ich wartości bez kwoty podatku VAT. Uwaga: Brak załączenia przez Wykonawcę do oferty ww. informacji będzie równoznaczny ze złożeniem przez Wykonawcę informacji, że wybór jego oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 95
 • 2. Czas rozpoczęcia realizacji zgłoszonej reklamacji - 5

 

IV.2.2) NIE będzie przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie przy wystąpieniu następujących warunków:. 1) Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w § 3.1 umowy, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 2) W przypadku uzasadnionej potrzeby wynikającej z koniecznością realizacji zwiększonych ilości poszczególnych rodzajów prac objętych formularzem cenowym, Zamawiający przewiduje możliwość zamiennej realizacji prac wyszczególnionych w pozycjach w pozycjach od 1.3 do 11 OPZ (wiersze od 4 do 20 formularza cenowego) wg zaoferowanych ryczałtowych cen jednostkowych brutto prac zwiększanych, maksymalnie i w granicach kwot zapewniających zachowanie bilansu zaoferowanych cen brutto dla ww. prac. 3) Zmiany ilości punktów oświetleniowych powyżej ±5% będą podstawą do proporcjonalnej zmiany wynagrodzenia wykonawcy za konserwację oświetlenia w danym roku rozliczeniowym, naliczaną od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, zgodnie z przyjętą formą rozliczenia miesięcznego z zachowaniem zaoferowanych stawek w pozycjach 1.1 i 1.2 OPZ (wiersze 2 i 3 formularza cenowego) dot. eksploatacji i wykonywania konserwacji oraz napraw punktów oświetlenia ulicznego oraz parkowego - w drodze aneksu do umowy. 4) Zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na wniosek Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę wyliczane od dnia wejścia w życie zmian stosownych przepisów prawa tj.: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów), b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia), c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego),

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 23.12.2015 r. do godz. 12.00 oznakowanej w następujący sposób: < NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO> Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój wraz z dopiskiem: Oferta w przetargu na zadanie- Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Kudowy-Zdroju w latach 2016 - 2017. Nie otwierać przed dniem 23.12.2015 r. do godz. 12.15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57-350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13) w dniu 23.12.2015 r. o godz. 12.15..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15-12-2015r.

 

Burmistrz

Piotr Maziarz

 (kierownik zamawiającego)

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Kudowy-Zdroju w latach 2016 - 2017
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.12.2015 13:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.12.2015 13:22 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)