Bernadeta Stasiak 04.12.2015 11:43

Uchwała nr XI/62/15

­

UCHWAŁA Nr XI/62/15
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu Parku Zdrojowego

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się regulamin Parku Zdrojowego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Regulamin, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ustawienie tablic informacyjnych na terenie Parku Zdrojowego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchyla się uchwałę nr XXIV/160/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia regulaminu Parku Zdrojowego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Elżbieta Marecka-Szydło

 UZASADNIENIE

W związku ze zmianą sposobu korzystania z Parku Zdrojowego w zakresie korzystania z niego przez rowerzystów oraz osoby poruszające się na rolkach, organizowaniem zawodów wędkarskich na Stawie Zdrojowym, jak również pojawiającymi się nowymi negatywnymi zjawiskami np. biwakowania na jego terenie   koniecznym jest przyjęcie nowego regulaminu Parku Zdrojowego.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XI/62/15
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2015 11:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.08.2019 12:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.12.2015 11:48 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.12.2015 11:43 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)