Administrator Systemu 03.12.2014 14:46

INFORMACJA o zmianie treści SIWZ oraz o przedłużeniu terminu składania ofert - IFE/ZP.721.15.2014

­

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51


IFE/ZP.721.15.2014
Kudowa Zdrój, dnia 03-12-2014

INFORMACJA o zmianie treści SIWZ oraz
o przedłużeniu terminu składania ofert

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w I półroczu 2015r.” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28-11-2014 pod numerem 247835-2014

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dnia 29 listopada 2013 r., poz. 907) Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój informuje że, w związku z koniecznością zwiększenia o 3 pozycje liczby punktów oraz zaktualizowania łącznej liczby pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych na terenie gminy Kudowa-Zdrój zmienia się treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:


W CZĘŚCI III SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

I.    Ustęp 1.4 pkt 9 i 10 cz-III SIWZ otrzymują brzmienie:
1.4.    UWARUNKOWANIA i SZCZEGÓŁOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE ZAMÓWIENIE
9)    Ilość pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych na terenie gminy Kudowa - Zdrój:
a)    Pojemniki o pojemności   110 l    1134 szt.
b)    Pojemniki o pojemności   120 l      267 szt.
c)    Pojemniki o pojemności   240 l      195 szt.
d)    Pojemniki o pojemności  1100 l  300 szt.

10)    Liczba punktów do gromadzenia odpadów zmieszanych (altanki, miejsca ustawienia pojemników) – 1225. Wykaz adresów/lokalizacji punktów gromadzenia odpadów zmieszanych na  terenie gminy Kudowa-Zdrój,  stanowi załącznik nr  3 do opisu przedmiotu zamówienia (OPZ)

II.    Załącznik nr 3 do OPZ „WYKAZ ADRESÓW/LOKALIZACJI PUNKTÓW ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH NA TERENIE GMINY KUDOWA-ZDRÓJ” zostaje uzupełniony o następujące pozycje:

LP.

ADRES

Ilość pojemn.

Poj.  pojemn.

Rodzaj

1223

KOŚCIUSZKI JAWORSKI SKLEP

1

120

N

1224

PNGS – Błędne Skały

5

1100

N

1225

PNGS – Parking YMCA

3

1100

N

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.12.2014 14:46 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)