Administrator Systemu 21.01.2014 09:56

Odpowiedzi na zapytania z dnia 21.01.2014 - IFE/ZP.271.1.2014

­


Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51


IFE/ZP.271.1.2014                                   
Kudowa-Zdrój, 21-01-2014
Odpowiedzi na zapytania

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Cięcia pielęgnacyjne drzewostanu na zabytkowej Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2014 roku pod numerem 9245-2014

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, w związku z wniesieniem niżej wymienionych zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

 1. W związku z przetargiem nieograniczonym, dotyczącym cięć pielęgnacyjnych drzewostanu na zabytkowej Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju. Proszę o uzupełnienie informacji na temat:
  -    które, dokładnie obszary podlegają wyczyszczeniu z samosiewów
  -    wskazanie miejsca rozłożenia zrąbki, (nachylenie terenu, możliwość dojazdu)
  -    sprecyzowanie zwrotu „zbyt duża średnica konarów” w odniesieniu do materiału przeznaczonego do zrąbkowania.

  Odpowiedź:
  -    Obszar inwestycji zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia obejmuje teren o powierzchni 3.2928 ha. Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia obszar, w którym należy dokonać oczyszczenia terenu z samosiewów o powierzchni łącznej 2.734 ha, tj. obszar pomniejszony o powierzchnie ścieżek spacerowych poszerzonych o szerokość 1m z każdej strony, który jest poddawany bieżącej pielęgnacji przez Zamawiającego i nie wymaga oczyszczenia w ramach prac wchodzących w zakres zamówienia.
  -    Zamawiający wymaga zrębkowania powstałych materiałów organicznych – gałęzi i konarów drzew oraz rozłożenie ich na terenie Góry Parkowej w warstwie o grubości do 5cm. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza rozłożenia materiału po zrębkowaniu na istniejących ścieżkach spacerowych. Możliwość dojazdu do obszaru prac ze względu na zabytkowy charakter obszaru inwestycji i jego znaczny stopień nachylenia istnieje wyłącznie do dolnych partii Góry Parkowej poprzez ul. Moniuszki.
  -    Zamawiający precyzuje określenie „zbyt duża średnica konarów”, która w rozumieniu Zamawiającego dotyczy konarów o średnicy większej niż możliwości techniczne powszechnie stosowanych rębaków przy profesjonalnej realizacji ww. prac. Z wiedzy i doświadczenia Zamawiającego wynika, że zrębkowaniu mogą być poddawane gałęzie i konary o średnicy np. do 10cm.

 2. Czy stosując techniki linowe w dostępie do korony Zamawiający dopuszcza używanie tzw. drzewołazów podczas prac pielęgnacyjnych?
  Odpowiedź:
  -    Z uwagi na zabytkowy charakter Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju Zamawiający nie dopuszcza używania tzw. drzewołazów podczas prac pielęgnacyjnych.

 3. Czy cięciami sanitarnymi musi być objęta cała korona drzewa?
  Odpowiedź:  TAK

 4. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie tzw. podkrzesania   w ramach cięć sanitarnych?
  Odpowiedź:
  -    TAK, wyłącznie w przypadku wystąpienia posuszu jałowego w całej dolnej partii drzewa.


Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza
Wyk. w 1 egz. M.J./MK

Komentarz

­

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Odpowiedzi na zapytania z dnia 21.01.2014 - IFE/ZP.271.1.2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.01.2014 09:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.01.2014 09:56 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)