Bernadeta Stasiak 13.08.2021 11:09

Zarządzenie nr 0050.152.2021

­

Zarządzenie Nr 0050.152.2021
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 12  sierpnia 2021 r.

w sprawie najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm.) i w związku z § 4 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

1.    Przeznacza się do najmu na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy o powierzchni 20,81 m2 położony w Kudowie-Zdroju w obrębie Słone (AM-17), na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 572, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej – sezonowa sprzedaż artykułów rolno-spożywczych wraz z dzierżawą na okres 3 lat części w/w nieruchomości o powierzchni 24,50 m2 z przeznaczeniem na miejsce postojowe przy prowadzonej działalności.
2.    Ustala się stawkę wywoławczą miesięcznego czynszu za najem lokalu w okresie od 15 kwietnia do 15 sierpnia i dzierżawę gruntu określonego w § 1 pk 1 w wysokości łącznie 300,68 zł + VAT (w tym 288,43 zł + VAT za najem lokalu i 12,25 zł + VAT za dzierżawę miejsca postojowego).
Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu za okres od 15 kwietnia do 15 sierpnia łącznie ze stawką miesięcznego czynszu za miejsce postojowe.
Stawka miesięcznego czynszu za okres od 16 sierpnia do 14 kwietnia każdego roku dzierżawnego wynosić będzie 50 % stawki za najem lokalu wylicytowanej w trakcie przetargu oraz procentowo wyliczonej stawki miesięcznego czynszu za miejsce postojowe.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 0050.124.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu najmu.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.152.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.08.2021 11:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.08.2021 11:09 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)