Bernadeta Stasiak 13.08.2021 10:13

Protokół nr XXXV/21 z dnia 27.07.2021

­

PROTOKÓŁ NR XXXV/21
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 27 lipca 2021 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI – 1500 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji. Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

ad.1
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Duś otworzył  XXXV sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju zwołaną na wniosek Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój.  Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.  
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że na sesji obecnych jest 13 radnych co stanowi niezbędne quorum. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

RADNI NIEOBECNI:
1.    Marek Grzelak             - nieobecność usprawiedliwiona
2.    Sylwia Ziółkowska     - nieobecność usprawiedliwiona

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)    w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok,
b)    w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla strefy A ochrony uzdrowiskowej,
oraz  głosowanie w sprawie ich podjęcia.
3.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

ad.2)
a)    Przewodniczący Rady poddał pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok.
Projekt uchwały omówiła H.Jędrzejewska – Z-ca Skarbnika Gminy. Przedstawiła i omówiła zmiany wprowadzone do projektu w/w uchwały - załącznik nr 2 do uchwały – po dziale 851 dodane zostały zapisy dot. działu 757, w treści uzasadnienia do uchwały pod dziale 851 dodano objaśnienia do działu 757. Zmiany do projektu uchwały z=w załączeniu do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady przeprowadził imienne głosowanie w sprawie zmian zgłoszonych do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój  na
2021 rok:

  • w załączniku nr 2 – po dziale 851 dodaje się zapisy dotyczące działu 757,
  • w treści uzasadnienia do uchwały – po dziele 851 dodaje się objaśnienia do działu 757.

Przy obecności 13 radnych na sali w/w zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 r,. zostały przyjęte jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady  przeprowadził imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr XXXV/248/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok została podjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

b)    Przewodniczący Rady poddał pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla strefy A ochrony uzdrowiskowej.
Projekt uchwały omówiła Burmistrz Miasta. Burmistrz Miasta zwróciła się z prośbą  o uwzględnienie skargi Wojewody Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady  przeprowadził imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla strefy A ochrony uzdrowiskowej.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr XXXV/249/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla strefy A ochrony uzdrowiskowejzostała podjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

ad.3)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXV sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1545 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.  

Nagrania z sesji zamieszczane są na kanale Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój w serwisie youtube.com: sesje kudowa  oraz www.kudowa.pl, www.bip.ugkudowazdroj.dolnyslask.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

                   

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXV/21 z dnia 27.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.08.2021 10:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.08.2021 10:13 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)