Bernadeta Stasiak 27.04.2021 14:26

Ogłoszenie - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - działka nr 252/4 ul. Główna obręb Zakrze gmina Kudowa-Zdrój

­

Kudowa-Zdrój 27.04.2021r.

OGŁOSZENIE

       
Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020  r. poz. 1990 ze zm.)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1490).

BURMISTRZ  MIASTA  KUDOWA-ZDRÓJ
ogłasza  drugi przetarg ustny nieograniczony

na  sprzedaż  nieruchomości  zabudowanej, działki nr 252/4 (Am-7) o pow. 772 m2, położonej przy ul. Głównej, obręb  Zakrze, Gminie Kudowa-Zdrój z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi rzemiosła, inne usługi. Księga wieczysta nr SW1K/00045648/0. Termin  zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od daty podpisania umowy notarialnej, termin zakończenia zabudowy – 3,5 roku od daty rozpoczęcia budowy. Działka nie posiada uzbrojenia. Położona jest w terenie płaskim, zabudowana  budynkami innymi niemieszkalnymi, częściowo ogrodzona na której znajdują się drzewa owocowe, użytkowana  dotychczas jako ogród przydomowy. Istnieje możliwość wpięcia do sieci gazowej, wodno-kanalizacyjnej  i elektroenergetycznej. Działka jest wolna od zadłużeń, posiada dostęp do drogi publicznej.

Cena wywoławcza  82 400,00 zł

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT 23% na  podstawie art.43 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia  11 marca 2004 o podatku od  towarów  i usług (Dz.U. z 2021 poz. 685 ze zm.).
                                           
Przetarg odbędzie się  04.06.2021 r.  o godz. 9:00  pok. nr 13, w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem   przystąpienia do przetargu  jest wpłata wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej (tj. 16 480,00 zł)  przelewem  na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa-Zdrój  najpóźniej do  31.05.2021 r.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  

Pierwszy przetarg  na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został ogłoszony  na dzień 15.01.2021 r.

    Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Termin  wpłaty ceny nieruchomości przez Nabywcę (wyłącznie przelewem na konto Gminy Kudowa-Zdrój) ustala się  nie  później  niż  17.06.2021 r.
    
Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:
w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie; w  przypadku  osób  posiadających rozdzielność majątkową przedstawienie  takiego dokumentu w formie  aktu  notarialnego (orginał);
w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego(orginał).
    
Przetarg  może  być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.
    
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu 748621710.
                   

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - działka nr 252/4 ul. Główna obręb Zakrze gmina Kudowa-Zdrój
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.04.2021 14:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.06.2021 11:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.04.2021 14:37 Dodano załącznik "Załącznik graficzny do drugiego ogłoszenia przetargowego.doc" (Bernadeta Stasiak)
27.04.2021 14:37 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.04.2021 14:26 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)