Arkadiusz Sip 02.12.2021 11:13

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2021 ROKU

­

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2021 ROKU

UCHWAŁA NR XXIX/211/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 lutego  2021 r. w sprawie  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku

UCHWAŁA NR XXIX/212/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 lutego  2021 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXVIII/197/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXIX/213/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 lutego  2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXIX/214/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 lutego  2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXIX/215/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 lutego  2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu COVID-19


UCHWAŁA NR XXX/216/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca  2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2021-2027

UCHWAŁA NR XXX/217/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca  2021 r. w sprawie uchwalenia miejascowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla strefy A ochrony uzdrowiskowej

UCHWAŁA NR XXX/218/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca  2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/120/16 Rady Miejskiej Kudow-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXX/219/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca  2021 r. w sprawie zwolnienia z I raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży płatnej do dnia 31 stycznia 2021 r.

UCHWAŁA NR XXX/220/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca  2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/201/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXX/221/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca  2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych

UCHWAŁA NR XXX/222/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca  2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/202/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Miejksiej Kudowy-Zdroju w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmiuny Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXX/223/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca  2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXX/224/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca  2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2021 roku

UCHWAŁA NR XXX/225/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca  2021 r. w sprawie planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXX/226/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca  2021 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2021 rok


UCHWAŁA NR XXXI/227/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca  2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/109/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudoiwa-Zdrój"

UCHWAŁA NR XXXI/228/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca  2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXI/229/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca  2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok


UCHWAŁA NR XXXII/230/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 kwietnia  2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXII/231/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 kwietnia  2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok


UCHWAŁA NR XXXIII/232/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14 maja  2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

UCHWAŁA NR XXXIII/233/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14 maja  2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działałność pożytku publicznego na 2020 rok"

UCHWAŁA NR XXXIII/234/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14 maja  2021 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięty wynik sportowy

UCHWAŁA NR XXXIII/235/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14 maja  2021 r. zmieniająca załącznik do uchwały nr XXVI/184/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

UCHWAŁA NR XXXIII/236/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14 maja  2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXIII/237/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok


UCHWAŁA NR XXXIV/238/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój wotum zaufania

UCHWAŁA NR XXXIV/239/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA NR XXXIV/240/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

UCHWAŁA NR XXXIV/241/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparecie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej

UCHWAŁA NR XXXIV/242/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/243/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca  2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXIV/244/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/245/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXIV/246/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżtu za 2020 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/247/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok


UCHWAŁA NR XXXV/248/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXV/249/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla strefy A ochrony uzdrowiskowej


UCHWAŁA NR XXXVI/250/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kudowa-Zdrój na rok szkolny 2021/2022

UCHWAŁA NR XXXVI/251/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXVI/252/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finasowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych  instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/253/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXVI/254/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/255/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, określenia przedmiotowego zakresu ich działania, liczby członków oraz składu osobowego

OŚWIADCZENIE NR 1/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2021 r. zawierające stanowisko w sprawie likwidacji wewnetrznwj działki drogowej nr 366 położonej w Kudowie-Zdroju pomiędzy ul. Spacerową i ul. Turystyczną


UCHWAŁA NR XXXVII/256/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Kudowie-Zdroju na lata 2021 - 2027"

UCHWAŁA NR XXXVII/257/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

UCHWAŁA NR XXXVII/258/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przyjęia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

UCHWAŁA NR XXXVII/259/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

UCHWAŁA NR XXXVII/260/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kudowa-Zdrój, ktorych właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kudowa-Zdrój udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

UCHWAŁA NR XXXVII/261/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lart, gruntu zabudowanego garażem wybudowanym ze środkow własnych dzierżawcy

UCHWAŁA NR XXXVII/262/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

UCHWAŁA NR XXXVII/263/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2021 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXVII/264/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego

UCHWAŁA NR XXXVII/265/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXVII/266/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok


UCHWAŁA NR XXXVIII/267/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/268/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stref płatnego  parkowania, ustalenia wysokości srtawek za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wprowadzenia opłat, określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia zasad pobierania tych opłat

UCHWAŁA NR XXXVIII/269/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXVIII/270/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022-2024 będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA NR XXXVIII/271/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/91/2019 Radty Miejksiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXVIII/272/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Kudowie-Zdroju oznaczonej jako działki nr 160/6 i 484 obręb Czermna (AM-13)

UCHWAŁA NR XXXVIII/273/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Kudowie-Zdroju oznaczonej jako działka nr 222/17 obręb Starty Zdrój (AM-9)

UCHWAŁA NR XXXVIII/274/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXVIII/275/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania  odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXXVIII/276/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXVIII/277/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/278/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXVIII/279/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Kudowa-Zdrój przez inne niż Gmina Kudowa-Zdrój osoby prawne i osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w art.17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych


UCHWAŁA NR XXXIX/280/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Gminą Duszniki-Zdrój o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu drogowego


UCHWAŁA NR XL/281/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2022 roku

UCHWAŁA NR XL/282/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia  2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XL/283/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia  2021 r. w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

UCHWAŁA NR XL/284/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia  2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XL/285/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

UCHWAŁA NR XL/286/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021

UCHWAŁA NR XL/287/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w wysokości wyższej niż określona w art.26 ust.1 ustawy o finansowaniu  zadań oświatowych dla niepublicznej szkoły, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki


 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2021 ROKU
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2021 11:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.02.2022 12:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.01.2022 12:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.01.2022 12:54 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.01.2022 12:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.01.2022 12:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.01.2022 12:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.01.2022 12:22 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.01.2022 12:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.01.2022 12:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.01.2022 11:57 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.12.2021 12:47 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.12.2021 12:42 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.12.2021 12:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.12.2021 12:23 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.12.2021 12:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.12.2021 12:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.12.2021 12:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.12.2021 12:01 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.12.2021 11:53 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.12.2021 11:48 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.12.2021 11:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.12.2021 11:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.12.2021 11:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.11.2021 12:17 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.11.2021 12:12 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.11.2021 12:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.11.2021 12:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.11.2021 11:56 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.11.2021 11:43 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.11.2021 11:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.11.2021 11:31 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.11.2021 11:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.11.2021 11:17 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.11.2021 10:17 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.11.2021 09:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.10.2021 13:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.10.2021 13:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.10.2021 12:56 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.10.2021 12:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.10.2021 12:44 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.10.2021 12:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.10.2021 12:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.08.2021 10:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.08.2021 10:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.08.2021 10:15 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.08.2021 10:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.08.2021 10:08 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.06.2021 13:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.06.2021 13:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.06.2021 13:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.06.2021 13:22 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.06.2021 13:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.06.2021 13:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.06.2021 12:48 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.06.2021 12:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.06.2021 12:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.06.2021 12:07 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.06.2021 12:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.05.2021 11:18 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.05.2021 11:12 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.05.2021 11:06 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.05.2021 10:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.05.2021 10:49 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.05.2021 10:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2021 11:07 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2021 11:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.04.2021 12:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.04.2021 12:53 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.04.2021 12:48 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2021 10:51 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2021 10:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2021 10:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2021 10:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2021 10:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2021 10:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2021 10:02 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2021 09:56 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.03.2021 11:45 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.03.2021 11:26 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.03.2021 11:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.03.2021 11:46 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
10.02.2021 11:52 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.02.2021 11:47 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.02.2021 11:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.02.2021 11:20 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.02.2021 11:17 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.02.2021 11:13 Utworzenie dokumentu. (Arkadiusz Sip)