Bernadeta Stasiak 11.12.2019 12:38

Zarządzenie nr 0050.273.2019

­

Zarządzenie Nr 0050.273.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 0050.259.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju § 20 ust.1 otrzymuje brzmienie „Do zadań architektury i zagospodarowania przestrzennego należy w szczególności:
1)    wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
i aktów wykonawczych do tej ustawy;
2)    wykonywanie zadań gminy w zakresie prawa budowlanego;
3)    prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i konserwacją zabytków i miejsc pamięci narodowej, współdziałanie z konserwatorem zabytków;
4)    opiniowanie lokalizacji sieci technicznego uzbrojenia terenu pod względem zgodności
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
5)    przygotowanie założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oraz ich realizacja;
6)    udział w sporządzaniu i bieżąca aktualizacja oferty inwestycyjnej gminy w formie pisemnej oraz elektronicznej;
7)    współpraca z pracownikami referatu finansowo-budżetowego w zakresie kontroli rzetelności składanych deklaracji podatkowych;
8)    współpraca ze Starostwem Powiatowym oraz Inspektorem Nadzoru Budowlanego
w zakresie zmiany opodatkowania gruntów w związku z przystąpieniem przez inwestorów do realizacji inwestycji  na podstawie wydanych pozwoleń na budowę;
9)    wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz naliczanie opłat
i kar pieniężnych z tego tytułu;
10)    prowadzenie spraw związanych z rozbudową sieci w tym: gazowych, energetycznych, wod-kan i telekomunikacyjnych.”.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.273.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.12.2019 12:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.12.2019 12:38 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)