Bernadeta Stasiak 11.12.2019 11:52

Zarządzenie nr 0050.260.2019

­

Zarządzenie Nr 0050.260.2019
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zmniejszenie o 2.100,00 zł  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 2.100,00 zł  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.    Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 6.800,00 zł.
4.    Zmienia się treść załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2019 rok” do uchwały IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak  w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5.    Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu i Spójności w 2019 roku ” do uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
6.    Zmienia się załącznik nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w 2019 roku ” do uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody         54.670.665,58 zł      
        w tym dochody majątkowe                         8.712.406,82 zł
                     dochody bieżące                            45.958.258,76 zł
2.     wydatki         55.019.670,85 zł
        w tym wydatki majątkowe                   9.654.242,27 zł
                     wydatki bieżące                     45.365.428,58 zł    
3.    deficyt  budżetu    349.005,27 zł      

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.260.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.12.2019 11:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.12.2019 11:52 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)