Marek Kot 19.11.2019 14:42

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.23.2019 z dnia 19-11-2019r.

­

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.23.2019

Kudowa-Zdrój, 19.11.2019 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie " UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KUDOWA-ZDRÓJ " w roku 2020. Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04-11-2019 pod numerem 617947-N-2019.

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 19-11-2019 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie poszczególnych części zamówienia:

Nr części

Nazwa części

Kwota w zł brutto

Część nr 1

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej gminy Kudowa-Zdrój

89 700,00

Część nr 2

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych gminy Kudowa-Zdrój

26 064,00

Część nr 3

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej gminy Kudowa-Zdrój

5 350,00

Część nr 4

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy  Kudowa-Zdrój z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego w związku z posiadaniem zamkniętego wysypiska odpadów będącego w trakcie rekultywacji

15 000,00

Część nr 5

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci biorących udział w zajęciach prowadzonych przez gminę Kudowa-Zdrój m. in. w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii

15 000,00

 
  1. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminy składania ofert, na poszczególne części wpłynęło 6 ofert. Koperty zamknięte i opisane, które parafowano i oznaczono numerami:

Nr oferty

Nr Części

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

Termin wyko-nania

Okres gwarancji

Warunki płatno-ści

1

4

STU Ergo Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne we Wrocławiu

Pl. Powstańców Śl. 1 lok. 110,

53-332 Wrocław

10 000,00

12 m-cy

Nie żądano

Kwartalnie

2

1

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Przedstawicielstwo w Siedlcach, Roman Garwacki

ul. Sportowa 13,

08-110 Siedlce

117 726,00

12 m-cy

Nie żądano

Kwartalnie

2

2

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Przedstawicielstwo w Siedlcach, Roman Garwacki

ul. Sportowa 13,

08-110 Siedlce

20 580,00

12 m-cy

Nie żądano

Kwartalnie

2

3

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Przedstawicielstwo w Siedlcach, Roman Garwacki

ul. Sportowa 13,

08-110 Siedlce

6 027,00

12 m-cy

Nie żądano

Kwartalnie

2

5

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Przedstawicielstwo w Siedlcach, Roman Garwacki

ul. Sportowa 13,

08-110 Siedlce

11 137,00

12 m-cy

Nie żądano

Kwartalnie

3

1

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, Oddział we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 208, 53-235 Wrocław

69 489,41

12 m-cy

Nie żądano

Kwartalnie

4

1

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne we Wrocławiu

ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław

112 681,00

12 m-cy

Nie żądano

Kwartalnie

4

3

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne we Wrocławiu

ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław

3 925,00

12 m-cy

Nie żądano

Kwartalnie

4

5

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne we Wrocławiu

ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław

10 300,00

12 m-cy

Nie żądano

Kwartalnie

5

2

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

ul. Sycowska 46,

51-319 Wrocław

20 139,00

12 m-cy

Nie żądano

Kwartalnie

6

2

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, Oddział w Częstochowie

ul. Jagiellońska 1,

42-216 Częstochowa

20 792,00

12 m-cy

Nie żądano

Kwartalnie

 

Zamawiający uprzejmie przypomina o ustawowym obowiązku złożenia przez Wykonawców OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej  - sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr  7 do SIWZ,
 

Z up. BURMISTRZA

Sekretarz Gminy

Barbara Kopeć
 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.23.2019 z dnia 19-11-2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2019 14:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.11.2019 14:42 Utworzenie dokumentu. (Marek Kot)