Arkadiusz Sip 18.09.2019 08:43

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DYREKTORA ŻŁOBKA IM. KUBUSIA PUCHATKA W KUDOWIE-ZDROJU

­

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.195.2019

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

z dnia 17 września 2019 r.

         

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DYREKTORA

     ŻŁOBKA IM. KUBUSIA PUCHATKA W KUDOWIE-ZDROJU

 

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Żłobka im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju.

Miejsce pracy: Żłobek im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju ul. 1 Maja 16.
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę.
Wymiar czasu pracy: 1 etat.

Wymagania wobec kandydata:

I. Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata pracy z dziećmi lub średnie i co najmniej        5 lat pracy z dziećmi,
 2. spełnia wymagania określone w art. 18 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zmianami).
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 5. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 6. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. opracowanie koncepcji pracy Żłobka, zawierającej uwarunkowania prawne, ekonomiczne

i organizacyjne jednostki,

 1. znajomość przepisów prawa pracy, w szczególności kodeksu pracy,
 2. znajomość ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozporządzenia w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych,
 3. znajomość kodeksu postepowania administracyjnego oraz przepisów dotyczących finansów publicznych,
 4. znajomość zasad zarządzania oraz predyspozycje do realizacji zadań pracodawcy,
 5. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 6. umiejętność organizacji pracy własnej i pracowników,
 7. umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 8. umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych,
 9. umiejętność delegowania zadań,
 10. odporność emocjonalna i samokontrola,
 11. gotowość do stałego samodoskonalenia się,
 12. umiejętność obsługi programów komputerowych,
 13. wysoka kultura osobista.

III. Zakres obowiązków na stanowisku:

1. kierowanie całokształtem działalności żłobka,

2. uzgadnianie z organem, który utworzył Żłobek zasad organizacji placówki z uwzględnieniem potrzeb dzieci korzystających z usług Żłobka,

3. realizowanie zadań wynikających ze Statutu Żłobka im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju,

4. nadzór nad bezpiecznym pobytem dzieci w żłobku,

5. prowadzenie procesu rekrutacji kadry i dzieci,

6. nadzór nad realizacją założeń planu opiekuńczo-wychowawczego,

7. przeprowadzanie hospitacji z zajęć,

8. kontrola dokumentacji prowadzonej w żłobku oraz sporządzanie spostrzeżeń pokontrolnych,

9. współpraca z rodzicami w zakresie spraw opiekuńczych, wychowawczych, rozwoju psychomotorycznego, spraw zdrowotnych dziecka,

10. nadzorowanie nad prawidłowym, zgodnym z przepisami żywieniem dzieci i kontrola jakości produktów spożywczych,

11. pobieranie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku,

12. udział w kontrolach prowadzonych w żłobku, wykonywanie zaleceń z nich wynikających,

13. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanem sanitarno-epidemiologicznym żłobka i jego otoczenia,

14. prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości,

 1. czuwanie nad dyscypliną pracy podległego personelu,
 2. współpraca z pracodawcą w zakresie spraw pracowniczych,
 3. monitorowanie kosztów utrzymania żłobka, współpraca z personelem w zakresie oszczędnego gospodarowania mediami, środkami chemii gospodarczej, itp.
 4. przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Żłobku im. Kubusia Puchatka w Kudowie- Zdroju oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

IV. Warunki pracy: praca na 1 etat, od poniedziałku do piątku. Zatrudnienie od 01.10.2019 r.

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. koncepcja funkcjonowania i rozwoju Żłobka im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju,
 4. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie BIP lub w Referacie Organizacyjnym, Oświaty i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju,
 5. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 7. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),
 8. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 9. oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 10. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1440),
 11. oświadczenie o braku orzeczenia sądu o pozbawieniu, zawieszeniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej,
 12. oświadczenie dotyczące wypełniania obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 13. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 14. rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi w formie oświadczenia,
 15. oświadczenie, że kandydat nie figuruje w danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 16. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i staż pracy.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Żłobka im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju, wszystkie oświadczenia, kwestionariusz osobowy, życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym   podpisem i opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem”. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2019 r. Dz.U. poz. 1282)”.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy z 27.08.1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym lub adresem mail i dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Żłobka im. Kubusia Puchatka
w Kudowie-Zdroju” osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju lub przesłać na adres Urząd Miasta, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój w terminie do dnia 27 września 2019 r. do godziny 12 00.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 748621715

Oferty, które wpłyną niekompletne oraz po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów i wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój, Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój,
 2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju,
  ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, tel. 748621700, e-mail:ido@kudowa.pl,
 3. dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
 4. pozyskane dane będą przechowywane przez okres rekrutacji. Po jej zakończeniu/zatrudnieniu dokumenty osoby wyłonionej w wyniku naboru zostaną włączone do akt osobowych. Oferty, które nie spełniły wymogów formalnych zostaną niezwłocznie zwrócone kandydatom. Dane osób, które zostały wskazane jako kolejni kandydaci do zatrudnienia będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia naboru lub zatrudnienia osoby wyłonionej w trakcie naboru – następnie, w przypadku, gdy nie dojdzie do zatrudnienia tych osób, ich oferty zostaną przesłane na adres wskazany w ofercie. Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorię archiwalną A, natomiast pozostała dokumentacja przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego – brakowana,
 5. dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 6. przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo
  do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 7. może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych,
  co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury
  na późniejszym etapie rekrutacji,
 8. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

Kudowa-Zdrój, dnia 17.09.2019 r.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DYREKTORA ŻŁOBKA IM. KUBUSIA PUCHATKA W KUDOWIE-ZDROJU
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.09.2019 08:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.09.2019 08:43 Utworzenie dokumentu. (Arkadiusz Sip)