Marek Kot 12.06.2019 14:40

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.11.2019 z dnia 12-06-2019r

­

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.11.2019

Kudowa-Zdrój, 12.06.2019 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa placu zabaw „Pogodny Zakątek” przy ul. Pogodnej w Kudowie-Zdroju ", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 28.05.2019 pod numerem 552786-N-2019.

 

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 12.06.2019 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, którą zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 48 524,00 zł brutto.
  3. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła/y 1 oferta/y w zamkniętej/ych i opisanej/ych kopercie/tach, którą/e parafowano i oznaczono następującymi numerem/ami:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji w miesiącach

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania f-ry,)

1

ARCHIFORMACJA Pracowania Architektoniczna, ul. R. Dmowskiego 22, 63‑000 Środa Wielkopolska

59.900,00

30 dni

60

30 dni

 

 

Z up. BURMISTRZA

Sekretarz Gminy

Barbara Kopeć

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.11.2019 z dnia 12-06-2019r
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2019 14:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.06.2019 14:40 Utworzenie dokumentu. (Marek Kot)