Bernadeta Stasiak 10.06.2019 09:04

Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023

­

Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023

Z końcem 2019 roku upływa kadencja ławników sądowych. W związku z powyższym Rada Miejska Kudowy-Zdroju  ma obowiązek najpóźniej do końca października br. dokonać wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023 do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych, obejmujących właściwością teren gminy Kudowa-Zdrój.
Zgodnie z art. 160  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 52, z późn. zm.) ławnikiem może być osoba, która spełnia następujące wymogi formalne:
1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)    jest nieskazitelnego charakteru;
3)    ukończyła 30 lat;
4)    jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)    nie przekroczyła 70 lat;
6)    jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych ławnikami nie mogą być:
osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
1)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
2)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
3)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;
4)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;
5)    duchowni;
6)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
7)    funkcjonariusze Służby Więziennej;
8)    radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

Informuję, iż kandydatów na ławników należy zgłaszać do biura Rady Miejskiej do dnia  30 czerwca 2019 r. na karcie zgłoszenia ławnika.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można otrzymać w Urzędzie Miasta Kudowa-Zdrój pok. nr 18 oraz w Biurze Obsługi Klienta (parter) lub pobrać poniżej w formie elektronicznej.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:
1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5)    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Ponadto:
1)    do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, (dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia),
2)    do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy pismem  nr A-0134-9/19 z dnia 24 maja 2019 r. wystąpił o dokonanie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku w następującej ilości:

  • Wydział Pracy – 2 osoby.

Burmistrz Miasta
Aneta Potoczna

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2019 09:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.06.2019 11:02 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.06.2019 11:01 Zmieniono tytuł załącznika z "Oświadczeniae kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu oigraniczona ani zawieszona.odt" na "Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.odt" (Bernadeta Stasiak)
12.06.2019 11:01 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.06.2019 10:03 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.06.2019 09:37 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.06.2019 09:36 Dodano załącznik "Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.pdf" (Bernadeta Stasiak)
10.06.2019 09:36 Dodano załącznik "LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH.docx" (Bernadeta Stasiak)
10.06.2019 09:36 Dodano załącznik "Oświadczeniae kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu oigraniczona ani zawieszona.odt" (Bernadeta Stasiak)
10.06.2019 09:36 Dodano załącznik "Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.docx" (Bernadeta Stasiak)
10.06.2019 09:36 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.06.2019 09:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.06.2019 09:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.06.2019 09:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.06.2019 09:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.06.2019 09:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.06.2019 09:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.06.2019 09:04 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)