Bernadeta Stasiak 07.06.2019 07:48

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działka nr 178/27 obręb Stary Zdrój z przeznaczeniem na zwartą zabudowę śródmiejską

­

Kudowa-Zdrój 05.06.2019r.


OGŁOSZENIE

        Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2018  r. poz. 2204 z  późn. zm.)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1490).

BURMISTRZ  MIASTA   KUDOWA-ZDRÓJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej, działki nr  178/27  (AM-8), o pow. 223 m2,   położonej w  Gminie  Kudowa-Zdrój,  obręb  Stary Zdrój z przeznaczeniem na zwartą zabudowę śródmiejską (usługi śródmiejskie, handel, gastronomia, biura, mieszkalnictwo) ; dopuszcza się  inne funkcje (dopuszcza się wszystkie rodzaje funkcji spełniających ustalenia  ogólne dla strefy  śródmiejskiej A) pod warunkiem pozostawienia w  parterze funkcji usługowej, istniejący odcinek drogi krajowej obecnie  wojewódzkiej nr 387, ul 1 Maja.  Księga wieczysta nr SW1K/00077342/8. Termin  zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od daty podpisania umowy notarialnej, termin zakończenia zabudowy – 3,5 roku od daty rozpoczęcia budowy. Na  działce znajdują cztery drzewa z gatunku świerk  pospolity. Działka posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Istnieje  możliwość wpięcia  do  sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej.  Działka jest wolna od obciążeń i zadłużeń.

                                                       Cena wywoławcza  43 920,00 zł

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.

                                          
Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2019 r.  o godz. 09:30, w pokoju nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.
Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium   w  wysokości  20% ceny wywoławczej, w pieniądzu  w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa-Zdrój, najpóźniej do 05.07.2019r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  

    Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Termin wpłaty ceny nieruchomości przez Nabywcę ustala się nie później niż 25.07.2019 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  
    
W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie  pisemnej zgody współmałżonka do wzięcia udziału w przetargu w jego imieniu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność. W przypadku osób reprezentujących osoby prawne – stosowne dokumenty potwierdzające reprezentację podmiotu

    Przetarg  może  być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.
    
    Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działka nr 178/27 obręb Stary Zdrój z przeznaczeniem na zwartą zabudowę śródmiejską
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.06.2019 07:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.06.2019 07:48 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)