x 
Drukuj
Marek Kot 03.06.2019 14:48

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.10.2019 z dnia 03-06-2019r.

­

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.10.2019

Kudowa-Zdrój, 03.06.2019 

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju ", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.05.2019 pod numerem 548552-N-2019.

 

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

 

  1. Otwarcie ofert odbyło się 03.06.2019 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 221 142,55 zł brutto.
  3. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła/y 1 oferta/y w zamkniętej/ych i opisanej/ych kopercie/tach, którą/e parafowano i oznaczono następującymi numerem/ami:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji w miesiącach

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania f-ry,)

1

WERAN Sp. Z o.o., ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław

249 690,00

do 6 tygodni

60

30 dni

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna
 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.10.2019 z dnia 03-06-2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Marek Kot
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.06.2019 14:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.06.2019 14:48 Utworzenie dokumentu. (Marek Kot)