Bernadeta Stasiak 10.04.2019 07:45

Protokół nr VII/19 z dnia 28 marca 2019 r.

­

PROTOKÓŁ NR VII/19
z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 28 marca 2019 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1300 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1-2)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Bielawska otworzyła VII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy samorządzie gminnym obrad rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.
Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 13 radnych co stanowi niezbędne quorum. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni:
1.    Wojciech Jesionowski          - nieobecność usprawiedliwiona
2.    Artur Lipiński                       - nieobecność usprawiedliwiona

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Wręczenie Złotej Odznaki Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
4.    Wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowa-Zdrój w konkursie o nazwie „Mój dom na medal”.
5.    Kultura fizyczna dzieci i młodzieży. Programy i oferta  Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu oraz sp. z o.o. Basen „Wodny Świat”.
6.    Plan napraw i remontów dróg i chodników na 2019 r.
7.    Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr V/19 z dnia 30.01.2019 r. i nr VI/19 z dnia 27.02.2019 r.
8.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa – Zdrój za rok 2018,
b)    przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2019 roku,
c)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok,
d)    zmiany Statutu Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu – załącznika do uchwały nr XXIV/144/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lipca  2016r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury – Kudowskie Centrum Kultury i Sportu,
e)    zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miejskiej Kudowa-Zdrój oraz zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
f)    określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój w ramach programu priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" EDYCJA II przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
g)    przyjęcia  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.
9.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
10.    Sprawozdanie Burmistrz Miasta  z prac w okresie międzysesyjnym.
11.    Interpelacje i zapytania radnych.
12.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
13.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
14.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
                                           
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 3 - Wręczenie Złotej Odznaki Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
Burmistrz Miasta zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu – załącznika do uchwały nr XXIV/144/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lipca  2016r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury – Kudowskie Centrum Kultury i Sportu (podpunkt d) i wprowadzenie w to miejsce projektu uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021 będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju.
W związku z brakiem kolejnych wniosków Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie w sprawie wniosku dot. wycofania z porządku obrad punktu 3 - Wręczenie Złotej Odznaki Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie w sprawie wniosku dot. wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu – załącznika do uchwały nr XXIV/144/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lipca  2016r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury – Kudowskie Centrum Kultury i Sportu (podpunkt d) i wprowadzenia w to miejsce projektu uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021 będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad VII sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 28.03.2019r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3)
Burmistrz Miasta przedstawiła zebranym informację dot. wyników konkursu za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie „Mój dom na medal”, a następnie wraz z  Przewodniczącą Rady wręczyły  laureatom konkursu symboliczne czeki oraz dyplomy okolicznościowe.


Ad.4)
Pan R.Greszta – Dyrektor Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przedstawił zebranym informację dot. programu i oferty  KCKiS  na 2019r.
Pan M.Kocąb – Prezes Zarządu sp. z o.o. Basen Wodny Świat przedstawił zebranym informację dot. oferty  na 2019r.
Radny K.Stolarz zwrócił się do pana M.Kocąba z pytaniem skąd pochodzi oraz czy zastanawiał się nad rozwiązaniem problemu dot. zadłużenia sp. z o.o. Basen Wodny Świat.
Radny D.Łaźniowski zwrócił się do pana M.Kocąba z pytaniem, czy przewiduje  specjalne oferty dla osób niepełnosprawnych, emerytów czy też klubów sportowych.
Pan M.Kocąb udzielił szczegółach odpowiedzi na pytania radnych.

Ad.5)
Pani A.Potoczna - Burmistrz Miasta przedstawiła zebranym szczegółowa informację dotyczącą planu napraw i remontów dróg i chodników na 2019 r.

 Ad.6)
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr V/19 z sesji Rady Miejskiej z dnia 20.01.2019r.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w protokół  został przyjęty jednogłośnie.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr VI/19z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.02.2019r.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w protokół  został przyjęty jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7-8)
a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa – Zdrój za rok 2018.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2018. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr VII/37/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2018 została podjęta jednogłośnie.

b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2019 roku.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2019 roku. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr VII/38/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2019 roku została podjęta jednogłośnie.

c)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok.
Przewodnicząca Rady  przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr VII/39/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok została podjęta jednogłośnie.

d)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021 będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021 będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr VII/40/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021 będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju została podjęta jednogłośnie.  

e)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miejskiej Kudowa-Zdrój oraz zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miejskiej Kudowa-Zdrój oraz zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr VII/41/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miejskiej Kudowa-Zdrój oraz zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych została podjęta jednogłośnie.  

f)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój w ramach programu priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" EDYCJA II przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój w ramach programu priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" EDYCJA II przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr VII/42/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój w ramach programu priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" EDYCJA II przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki została podjęta jednogłośnie.  

g)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia  regulaminu dostarczania  wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia  regulaminu dostarczania  wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr VII/43/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia  regulaminu dostarczania  wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.  

Ad.9)
Radny K.Stolarz zwrócił się z pytaniem  czy są zgłoszeni kandydaci na stanowisko dyrektora przedszkola.
Burmistrza Miasta poinformowała, że konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola nie został rozstrzygnięty i zostanie ogłoszony po raz drugi.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o przybliżenie radnym sprawy dot. przystąpienie  gminy  do  projektu  Lokalny Animator  Sportu 2019.
Szczegółowej informacji udzieliła pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o podanie informacji nt. zatrudnionego stomatologa w gabinecie  znajdującym się w Zespole Szkół Publicznych.
Informacji udzieliła Burmistrz Miasta.
Radny W.Duś zwrócił się z pytaniem jaka jest forma dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa zaplecza sportowego przy boisku klubu sportowego LUKS Czermna w Kudowie Zdroju”.
Burmistrz Miasta udzieliła odpowiedzi.

Ad.10)
Radna T.Żulińska w imieniu mieszkańców ul. Słone zwróciła się z prośbą o ponowne pochylenie się nad gazyfikacją tej ulicy.
Burmistrz Miasta poinformowała, że odbyła spotkanie w tej sprawie. Ostatecznej decyzji jeszcze nie ma.
Radna S.Ziółkowska zwróciła się z pytaniem dot. uszkodzeń na stawie w Parku Zdrojowym, czy uszkodzenia te  mają związek z napełnieniem stawu wodą.
Burmistrz Miasta udzieliła szczegółowej informacji. Napełnianie stawu odbywało się pod ścisłym nadzorem rzeczoznawcy. Mur między stawem a potokiem Trzemeszna podczas napełniania stawu wodą zaczął przeciekać. Zostały sporządzone ekspertyzy.
Radny W.Duś zwrócił się z pytanie co wynika z tych ekspertyz.
Burmistrz Miasta udzieliła szczegółowej informacji. Są zastrzeżenia do części formalno -prawnej jak i samych prac budowlanych. Są nieprawidłowości związane z realizacją projektu budowlanego.
Radny K.Stolarz zwrócił się z pytaniem kto poniesie koszt naprawy tej inwestycji.
Odpowiedzi udzielił pan P.Borowy – radca prawny.
Radny A.Frankowski  na ręce Przewodniczącej Rady złożył skierowane do Burmistrz Miasta zapytania dot. punktu udzielania pomocy medycznej w Kudowie-Zdroju.
Radna S.Ziółkowska zwróciła się z pytaniem czy zostały wyciągnięte konsekwencje  w stosunku do firmy, która z dużym opóźnieniem wykonała  kalendarze oraz zwróciła się z prośbą o rewitalizacje chodników na ul. Pogodnej.
Burmistrz Miasta udzieliła odpowiedzi.
I.Birrnacik – skarbnik gminy poinformowała, że została naliczona kara umowna, która została potrącona z wynagrodzenia wykonawcy kalendarzy
Radny M.Grzelak zwrócił się z wnioskiem o posprzątanie po sezonie zimowy  ulic Fabrycznej i Tkackiej.
Burmistrz Miasta poinformowała, że sprzątanie ulic po sezonie zimowym wykonywane jest zgodnie z określonym harmonogramem.
W związku z planowanym  strajkiem w placówkach oświatowych radny A.Frankowski zwrócił się z pytaniem, kto będzie opiekował się dziećmi w czasie strajku, czy dzieci będą musiały odrabiać strajk w czasie swoim wolnym czasie, jeżeli tak będzie, to czy nauczyciele będą mieli zapłacone za nadgodziny. Czy egzaminy odbędą się w wyznaczonym terminie.
Przewodnicząca Rady stwierdził, że na sali nie ma osoby kompetentnej do tego, aby odpowiedzieć na pytania radnego. Dyrektor szkoły będzie zobowiązany do zapewnienia dzieciom opieki.

Ad.11)
Radny A.Frankowski w związku z w/w pytaniami zgłosił wniosek o zwołanie sesji nt. oświaty.
Radny W.Duś z wnioskiem o wybudowanie wiaty przystankowej na przystanku dla wsiadających przy ul. Zdrojowej przy sklepie ogrodniczym oraz z prośbą o usystematyzowanie tablic z rozkładem jazdy autobusów.
Burmistrz Miasta przedstawiła informacje dot. wiat przystankowych.

Ad.12)
Mieszkańcy nie zgłosili wniosków i  oświadczeń.

Ad.13)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady VII sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1506 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.  

Przewodniczaca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Protokół nr VII/19 z dnia 28 marca 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.04.2019 07:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.04.2019 07:45 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)