Bernadeta Stasiak 02.05.2019 09:06

Uchwała nr VIII/48/19

­

UCHWAŁA NR VIII/48/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/142/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXIII/142/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr VIII/48/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.05.2019 09:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.05.2019 09:06 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)