Arkadiusz Sip 18.04.2019 13:52

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE - stanowisko pracy: Komendant Straży Miejskiej.

­

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE


Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju:

 1. Stanowisko pracy: Komendant Straży Miejskiej.
 2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 1. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Brak skazania za przestępstwo umyślne lub skarbowe umyślne.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie

wyższym.

5) Udokumentowany co najmniej 5 letni staż pracy.

6)  Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Microsoft Office.

7)  Posiadanie prawa jazdy kat. B.

8) Znajomość aktów prawnych niezbędnych dla danego stanowiska oraz problematyki
           bezpieczeństwa i porządku.

 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 1. Obowiązkowość, rzetelność, komunikatywność.
 2. Odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność radzenia ze stresem w sytuacjach konfliktowych, zdolność do rozwiązywania problemów, sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 3. Dobra znajomość topografii miasta.
 4. Preferowane osoby posiadające staż pracy w służbach mundurowych.
 5. Preferowane osoby posiadające ukończone szkolenie podstawowe dla strażników miejskich/ gminnych oraz szkolenie w zakresie kontroli ruchu drogowego.
 1. Zadania wykonywane na stanowisku:

     1) Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

     2) Kierowanie referatem Ochrony Mienia i Straży Miejskiej.

     3) Wykonywanie zadań z zakresu Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego.

     4) Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Reagowania.

     5) Zarządzanie lokalnym systemem osłony przeciwpowodziowej.

     6) Realizacja zadań związanych ze sprawami obronnymi na rzecz bezpieczeństwa państwa.

     7) Realizacja zadań związanych z akcją kurierską i świadczeniami wojskowymi.

     8) Realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy.

     

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju. Teren Gminy Kudowa-Zdrój. Praca na tym stanowisku wymaga dużej dyspozycyjności. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych. Wynagrodzenie zostanie ustalone indywidualnie zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

 
Praca w wymiarze etatu.

 

6. Wymagane dokumenty:

 

 1. Wniosek o zatrudnienie.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie BIP lub w Referacie Organizacyjnym, Oświaty i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju.
 4. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z klauzulą wynikającą z art. 233 kodeksu karnego.
 6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych.
 7. Kopie świadectw pracy z zakończonych okresów zatrudnienia lub zaświadczenie
  o  zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy – w celu potwierdzenia okresu zatrudnienia.
 8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i staż pracy.

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem i opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem”. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r.
o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. z 2018 r. Dz.U. poz. 1260)”

7. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy z 27.08.1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej”

w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

   9. Informacje dodatkowe.

    1)  Postępowanie konkursowe obejmuje dwa etapy: ocenę formalną tj. analizę wszystkich złożonych

        dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi
        Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w trybie przewidzianym
        ustawą o pracownikach samorządowych w dniu 30 kwietnia 2019 r..

   2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub
       drogą elektroniczną na adres e-mail.

   3) Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej lub niekompletne,
       podlegają odrzuceniu, a kandydat nie zostaje dopuszczony do dalszego etapu postępowania.

   4) Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów
        rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

   5) Zatrudnienie Komendanta Straży Miejskiej poprzedzone zostanie zasięgnięciem opinii Komendanta

       Wojewódzkiego Policji

   6) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu
        Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

    7) Informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel. 74-862-17-15.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój, Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju,
  ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, tel. 748621700, e-mail:ido@kudowa.pl
 3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres rekrutacji po jej zakończeniu/zatrudnieniu osoby wyłonionej w wyniku naboru dokumenty zostaną włączone do akt osobowych. Oferty, które nie spełniły wymogów formalnych zostaną niezwłocznie zwrócone kandydatom. Dane osób, które zostały wskazane jako kolejni kandydaci do zatrudnienia będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia naboru lub zatrudnienia osoby wyłonionej w trakcie naboru – następnie, w przypadku, gdy nie dojdzie do zatrudnienia tych osób, ich oferty zostaną przesłane na adres wskazany w ofercie. Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorię archiwalną A, natomiast pozostała dokumentacja przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego – brakowana.
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo
  do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych,
  co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury
  na późniejszym etapie rekrutacji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne,
a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

 

Z up. Burmistrza Miasta

Mariusz Fleszar

z-ca Burmistrza

 

Kudowa-Zdrój, dnia 18.04.2019 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE - stanowisko pracy: Komendant Straży Miejskiej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.04.2019 13:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.04.2019 12:40 Dodano załącznik "ogłoszenie o naborze.pdf" (Arkadiusz Sip)
23.04.2019 12:40 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
18.04.2019 13:52 Utworzenie dokumentu. (Arkadiusz Sip)