Marek Kot 02.04.2019 15:21

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - IR.271.7.2019 z dnia 02-04-2019r.

­

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

IR.271.7.2019

Kudowa Zdrój, dnia 02-04-2019 r.

Kudowa-Zdrój:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 527264-N-2019
Data: 19/03/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kudowa-Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 89071792900000, ul. ul. Zdrojowa  24, 57-350  Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 661 926, e-mail kudowa@kudowa.pl, faks 748 661 351.
Adres strony internetowej (url): www.kudowa.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-03, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-05, godzina: 13:00
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest: IV.6.6) Informacje dodatkowe: 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) 03.04.2019 r. do godz. 13.00 i oznakować w następujący sposób: Nazwa Wykonawcy: …………………………………………… Adres Wykonawcy: ……………………………………………… Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój Oferta w przetargu na zadanie: „Przebudowa ulic: Lubelskiej, Poznańskiej, Warszawskiej, Chopina i Kombatantów w Kudowie-Zdroju” Nr referencyjny zamówienia: IR.271.7.2019 Nie otwierać przed dniem 03.04.2019 r. do godz. 13.15 2. Otwarcie ofert nastąpi na jawnym otwarciu ofert w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57 350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13) w dniu 03.04.2019 r. do godz. 13.15. 3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.6) Informacje dodatkowe: 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) 05.04.2019 r. do godz. 13.00 i oznakować w następujący sposób: Nazwa Wykonawcy: …………………………………………… Adres Wykonawcy: ……………………………………………… Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój Oferta w przetargu na zadanie: „Przebudowa ulic: Lubelskiej, Poznańskiej, Warszawskiej, Chopina i Kombatantów w Kudowie-Zdroju” Nr referencyjny zamówienia: IR.271.7.2019 Nie otwierać przed dniem 05.04.2019 r. do godz. 13.15 2. Otwarcie ofert nastąpi na jawnym otwarciu ofert w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57 350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13) w dniu 05.04.2019 r. do godz. 13.15. 3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.04.2019 r.

 

Burmistrz Miasta

Aneta Potoczna

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - IR.271.7.2019 z dnia 02-04-2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.04.2019 15:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.04.2019 15:21 Utworzenie dokumentu. (Marek Kot)