Bernadeta Stasiak 25.03.2019 11:12

Protokół nr V/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.

­

    PROTOKÓŁ NR V/19
z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 stycznia 2019 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1400 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1-2)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Bielawska otworzyła V sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja będzie nagrywana.
Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 14 radnych co stanowi niezbędne quorum. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni:
Sylwia Ziółkowska          - nieobecność usprawiedliwiona

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr III/18 z dnia 7.12.2018r. i nr IV/18 z dnia 28.12.2018 r.
4.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój,
b)    rozpatrzenia wniosku mieszkańca,
c)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
d)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok,
e)    przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”,
f)    wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu  przekształcenia prawa  użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w prawo własności tych gruntów,
g)    ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023,
h)    planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,
i)    planu pracy komisji stałych  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2019 rok,
j)    planu pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2019 rok.
5.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
6.    Sprawozdanie Burmistrz Miasta  z prac w okresie międzysesyjnym.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
9.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
10.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o wprowadzenie do pkt. 4 porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca – podpunkt k.
B.Kopeć – sekretarz gminy zgłosiła wniosek o wprowadzenie do pkt. 4 porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr XLVII/289/06 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – podpunkt l.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie w sprawie wniosku dot. wprowadzenia do pkt. 4 porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca.
Przy obecności 14 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie w sprawie wniosku dot. wprowadzenia do pkt. 4 porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr XLVII/289/06 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Przy obecności 14 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem kolejnych wniosków Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad V sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 30.01.2019r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3)
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr III/18 z sesji Rady Miejskiej z dnia 7.12.2019r.
Przy obecności 14 radnych na sali w/w protokół  został przyjęty jednogłośnie.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr IV/18 z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.12.2018r.
Przy obecności 14 radnych na sali w/w protokół  został przyjęty jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4-5)
a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr V/20/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.  

b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr V/21/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca została podjęta jednogłośnie.  

c)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój.
I.Biernacik – skarbnik gminy omówiła zmiany wprowadzone do w/w projektu uchwały polegające na umorzeniu 1 transzy pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w 2024r. w kwocie 11.563,00 zł, zmniejszeniu kwoty umorzenia w 2028 r. o 11.563,00 zł   (zmiany kwoty długu na str. 7 i 19 załącznika nr 1 oraz zmiana treści załącznika nr 2).
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad w/w zmianami do projektu uchwały. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 14 radnych na sali zmiany zgłoszone do w/w projektu uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 14 radnych na uchwała nr V/22/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.  

d)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok.
I.Biernacik – skarbnik gminy omówiła zmiany wprowadzone do w/w projektu uchwały polegające na zmianie treści załącznika nr 6 w wierszu I.2. na „Przychody  z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym”.
W trakcie dyskusji nad w/w projektem uchwały radny K.Stolarz poruszył sprawę dot. skorzystania przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej, sfinansowania jej zakupu oraz planów dot. przedmiotowej nieruchomości. Radny pytał, czy przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostało naruszone prawo.
Burmistrz Miasta udzieliła informacji dot. w/w sprawy.
Głos zabrał również mieszkaniec gminy (potencjalny nabywca nieruchomości), który przedstawił m.in. swoje plany związane z zagospodarowaniem nieruchomości przy ul. Słonecznej.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad zmianami do projektu uchwały. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 14 radnych na sali zmiany zgłoszone do w/w projektu uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
za było                     - 12 radnych
przeciw było           -   0 radnych
wstrzymał się          -    1 radny
Uchwała nr V/23/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok została podjęta większością głosów.  

e)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawieprzyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej    i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej  i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr V/24/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej    i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”została podjęta jednogłośnie.  

f)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości oraz  warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu  przekształcenia prawa  użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w prawo własności tych gruntów.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie wysokości oraz  warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu  przekształcenia prawa  użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w prawo własności tych gruntów. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr V/25/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wysokości oraz  warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu  przekształcenia prawa  użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w prawo własności tych gruntów została podjęta jednogłośnie.  

g)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023 rok.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr V/26/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023 została podjęta jednogłośnie.  

h)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr V/27/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rokzostała podjęta jednogłośnie.  

i)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy komisji stałych  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2019 rok.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie planu pracy komisji stałych  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2019 rok. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr V/28/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie planu pracy komisji stałych  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2019 rokzostała podjęta jednogłośnie.  

j)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2019 rok.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2019 rok. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr V/29/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2019 rokzostała podjęta jednogłośnie.

k)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca.
Wnioskodawca zwrócił uwagę, że wnioskował o obniżenie kwoty 200.000 zł na współpracę z organizacjami pożytku publicznego do kwoty 150.000 zł i  przeznaczenie  kwoty 50.000 zł na  zakup  dwóch kamer monitoringu oraz na program dla dzieci uzdolnionych.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach w celu przygotowania zmiany w treści uchwały.
Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Rady odczytała, a następnie poddała pod głosowanie wniosek dot. wprowadzenia zmiany w treści w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad wnioskiem dot. zmiany treści uchwały. Przy obecności 14 radnych na sali zmiany treści projektu w/w uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr V/30/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca została podjęta jednogłośnie.  

l)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr XLVII/289/06 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr XLVII/289/06 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr V/31/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie rozpatrzenia skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr XLVII/289/06 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków została podjęta jednogłośnie.  

Ad.6)
Na prośbę radnej T.Żulińskiej Burmistrz Miasta przedstawiła informację dot.  doraźnej pomocy dla kudowskich dzieci w pełni wyposażonym mobilnym stomatologicznym gabinecie zabiegowym tzw. dentobus.
Radny W.Duś zwrócił się z pytaniem kiedy zostaną rozpatrzone wnioski mieszkańców o dofinansowanie wymiany systemów grzewczych.
Skarbnik gminy poinformowała, że po przeprowadzeniu niezbędnych procedur na przełomie kwietnia i maja będą mogły nastąpić wypłaty  dla wnioskodawców.
W związku z wyłonieniem wykonawcy na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku - wykonawca: Fundacja „Pod Psią Gwiazdą” w Polanicy-Zdrój - radny A.Frankowski zwrócił się z prośbą o podanie informacji nt.  zakresu  tej opieki.
Wyjaśnień udzieliła sekretarz gminy oraz burmistrz miasta.
Radny A.Frankowski zwrócił się z pytaniem przez kogo zostały zorganizowane w czasie ferii zimowych, wyjazdy dzieci z kudowskich szkół do Zieleńca.
Wyjaśnień udzieliła Burmistrz Miasta.   
Radny K.Stolarz poruszył sprawę usunięcia drzew  zagrażających bezpieczeństwu osób jadących na Pstrążną. Zwrócił się z pytaniem kiedy zostanie to zrealizowane.
Wyjaśnień udzieliła Burmistrz Miasta.
Radny D.Łaźniowski poruszył sprawę niedziałającej windy dla niepełnosprawnych  znajdującej się w budynku Urzędu Miasta. Zwrócił się z pytaniem kiedy winda zostanie uruchomiona.
Burmistrz Miasta poinformowała, że winda zostanie naprawiona do końca marca.  

Ad.7)
Radny K.Stolarz zwrócił się z pytaniem co dzieje się ze stawem w Parku Zdrojowym, dlaczego nie jest napełniany? Ponadto radny poinformował, że po sesji na ręce Przewodniczącej Rady złoży  pisemną interpelację oraz 3 wnioski skierowane do Burmistrz Miasta.
Burmistrz Miasta udzieliła informacji dot. stawu w Parku Zdrojowym, poinformowała o uszkodzeniach, które należy naprawić przed napełnieniem stawu.

Ad.8)
Radny A.Frankowski zaproponował rozważenie możliwości określania płatnych stref czasowego parkowania w ścisłym centrum uzdrowiska.

Ad.9)
Mieszkaniec R.Duch stwierdził, że jego zdaniem propozycja radnego A.Frankowskiego dot. płatnych stref parkowania nie jest dobrym pomysłem. Ponadto zwrócił się z pytaniem, czy zainteresuje się losem kudowskich bezdomnych, którzy  przebywają w ośrodkach poza Kudową, czy zrobi coś żeby ich do Kudowy ściągnąć. Mieszkaniec poruszył również sprawę nieposypanego chodnika przy ul. 1 Maja. Stwierdził, że elewacja budynków przy ul. 1 Maja jest w opłakanym stanie. Wyraził nadzieję, że radny A.Frankowski będzie działał, aby jak najszybciej pozyskać środki na  zakup dwóch kamer monitoringu oraz będzie dbał o swój rejon.
Burmistrz Miasta poinformowała kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie poszczególnych części miasta.
Mieszkaniec M.Kowalczyk zgłosił wniosek o spowodowanie, aby w Kudowie raz w tygodniu przyjmowali lekarze specjaliści np. okulista,  ortopeda, dermatolog, chirurg oraz przedstawił propozycję sfinansowania realizacji wniosku.
Mieszkanka E.Ziniak poruszyła sprawę odśnieżania miasta, zlodowaciałych przejść dla pieszych, wjazdu na ul. Matejki. Zwróciła się również z pytaniem kiedy będzie porządek na ul. Moniuszki, na której obowiązuje zakaz parkowania i postoju z obu stron.  Zgadza się z propozycją radnego A.Frankowskiego dot.  czasowych stref płatnego parkowania.
Burmistrz Miasta odniosła się do wniosków dot. czasowych stref płatnego parkowania oraz porządku na ul. Moniuszki. Przedstawiła również informację dot. planów związanych z planowanymi remontami ulic Słowackiego, Matejki,  Moniuszki, Lubelskiej, Poznańskiej, Warszawskiej, Słonecznej, Kombatantów.
Mieszkaniec R.Duch poruszył sprawę turnieju szachowego, który odbył się w ubiegłym roku w sierpniu. Zgłosił wniosek, aby ten tuniej był kontynuowany.
Mieszkaniec A.Karpa zgłosił wniosek, aby przy planowanym remoncie ul. Moniuszki uwzględnić miejsca do czasowego parkowania autobusów turystycznych.
Burmistrz Miasta odniosła się do w/w wniosku informując, że przed rozpoczęciem sezonu turystycznego zostanie wskazane miejsce do parkowania dla autobusów turystycznych.
Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się  z wnioskiem, aby remont ul. Moniuszki został wykonany poza wysokim sezonem turystycznym.
Burmistrz Miasta poinformowała, że remont ul. Moniuszki zostanie wykonany przed sezonem turystycznym.

Ad.10)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady V sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1620 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Protokół nr V/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.03.2019 11:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.03.2019 11:12 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)