Marek Kot 22.02.2019 14:44

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.2.2019 z dnia 22-02-2019r.

­

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.2.2019

Kudowa-Zdrój, 22.02.2019 

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu singletrack na terenie gminy Kudowa-Zdrój" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.02.2019 pod numerem 511244-N-2019.

 

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 22.02.2019 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 744 450,00 zł.
  3. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła/y 1 oferta/y w zamkniętej/ych i opisanej/ych kopercie/tach, którą/e parafowano i oznaczono następującymi numerem/ami:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji w miesiącach

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania f-ry,)

1

ARES Daniel Łopatyński,

Trzebieszowice 14a,
57-540 Lądek Zdrój

945.000,00

2019-06-30

60

30 dni

 

 

Burmistrz

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.2.2019 z dnia 22-02-2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.02.2019 14:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.02.2019 14:44 Utworzenie dokumentu. (Marek Kot)