Arkadiusz Sip 20.02.2019 08:18

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: do spraw architektury i przestrzeni publicznej.

­

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju:

 1. Stanowisko pracy: do spraw architektury i przestrzeni publicznej.
 2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 1. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Brak skazania za przestępstwo umyślne lub skarbowe umyślne.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Wykształcenie wyższe, preferowane architektura.
 5. Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Microsoft Office.
 6. Znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy – Prawo budowlane, ustawy  – Prawo zamówień publicznych.
 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 1. Udokumentowany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
 2. Obowiązkowość, rzetelność, komunikatywność.
 3. Odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność radzenia ze stresem w sytuacjach konfliktowych, zdolność do rozwiązywania problemów, sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 4. Posiadanie prawa jazdy kat. B.
 1. Zadania wykonywane na stanowisku:

     1) Wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
            i aktów wykonawczych do tej ustawy.

     2)  Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i konserwacja zabytków i miejsc pamięci
            narodowej, współdziałanie z konserwatorem zabytków.

     3) Opiniowanie lokalizacji sieci technicznego uzbrojenia terenu pod względem zgodności
            z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

     4) Przygotowanie założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ich
           realizacja.

      5)  Systematyczna praca nad poprawą wizerunku architektonicznego gminy.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy : Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju. Budynek wyposażony jest w podjazd umożliwiający wjazd do budynku wózkiem inwalidzkim. Praca na tym stanowisku wymaga dużej dyspozycyjności. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych.
Praca w wymiarze etatu.

 

6. Wymagane dokumenty:

 

 1. Wniosek o zatrudnienie.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie BIP lub w Referacie Organizacyjnym, Oświaty i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju.
 4. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z klauzulą wynikającą z art. 233 kodeksu karnego.
 6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych.
 7. Kopie świadectw pracy z zakończonych okresów zatrudnienia lub zaświadczenie
  o  zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy – w celu potwierdzenia okresu zatrudnienia.
 8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i staż pracy.

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez instytucję upoważnioną do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r.
o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. z 2018 r. Dz.U. poz. 1260)”

7. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy z 27.08.1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko ds. architektury i przestrzeni publicznej”

w terminie do dnia 4 marca 2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Uwaga:

 1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres e-mail.
 2. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej lub niekompletne, podlegają odrzuceniu, a kandydat nie zostaje dopuszczony do dalszego etapu postępowania.
 3. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
 4. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.
 5. Informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel. 74-862-17-15.

 

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

Kudowa-Zdrój, dnia 19.02.2019 r.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: do spraw architektury i przestrzeni publicznej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.02.2019 08:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.02.2019 08:18 Utworzenie dokumentu. (Arkadiusz Sip)