Bernadeta Stasiak 19.02.2019 14:01

Uchwała nr V/22/19

­

UCHWAŁA Nr  V/22/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2077 ze zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr IV/13/18 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa–Zdrój  wprowadza się następujące zmiany:
1)    załącznik nr 1 - „Wieloletnia prognoza gminy Kudowa-Zdrój na lata 2019-2039”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia do zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej  uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa–Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Uzasadnienie
1.    Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały
W związku z planowanym uruchomieniem I transzy pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu likwidacji niskiej emisji zmianie ulega harmonogram spłaty pożyczki w latach 2019-2027.
2.    Aktualny stan faktyczny i prawny
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój dokonuje się następujący sposób:
1)    dostosowuje się wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik  nr 1) dla roku 2019 do aktualnej korekty budżetu ,
2)    zmienia się planowane rozchody w 2018 roku i 2027 roku z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
3.    Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym.
       Nie dotyczy.
4.    Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy
             Zmianie uległy wartości w latach 2019-2027 .

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr V/22/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.02.2019 14:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.02.2019 14:01 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)