Arkadiusz Sip 12.02.2019 12:02

Zarządzenie nr 0050.29.2019

­

Zarządzenie nr  0050.29.2019

Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju

 

z dnia  08 luty 2019 r.

 

w sprawie sprzedaży stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój.

 

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z  późn. zm.)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

 Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 10, położony w budynku przy ul. Słonecznej 3 wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 190/4 o  pow. 0,0355 ha, położonym w obrębie Stary Zdrój,  gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy Wydział  Ksiąg  Wieczystych w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczystą  nr SW1K/00047364/9.

§ 2

 

Traci moc zarządzenie nr  0050.236.2018  Burmistrza  Miasta  Kudowy-Zdroju  z dnia 31 października  2018 r.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy  Kudowy - Zdroju.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

Aneta Potoczna
Burmistrz Miasta

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.29.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.02.2019 12:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.02.2019 12:02 Utworzenie dokumentu. (Arkadiusz Sip)