Bernadeta Stasiak 14.01.2019 08:47

Protokół nr IV/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

­

PROTOKÓŁ NR IV/18
z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2018 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1200 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1-2)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Bielawska otworzyła IV sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja będzie nagrywana.
Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 13 radnych co stanowi niezbędne quorum. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni:
Bolesław Ziemianek          - nieobecność usprawiedliwiona

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr I/18 z dnia 23.11.2018r. i nr II/18 z dnia 28.11.2018 r.
4.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój,
b)    budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok,
1)    omówienie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz przyjętych założeń do budżetu,
2)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,
3)    przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej,  
4)    przestawienie opinii komisji właściwej ds. budżetu,
5)    uzasadnienie przyjęcia lub nie przyjęcia wniosków komisji właściwej ds. budżetu,
6)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
7)    zgłoszenie poprawek oraz autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
8)    głosowanie nad poprawkami oraz autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,
9)    odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami oraz autopoprawkami,
10)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającym przyjęte poprawki oraz autopoprawki,
c)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok,
d)    ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023,
e)    podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023.
4.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
7.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
8.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
I.Biernacik – skarbnik gminy  zgłosiła wniosek o wprowadzenie do pkt. 4 porządku obrad projektu uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.
M.Kryczka – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej głosiła wniosek o wprowadzenie do pkt. 4 porządku obrad projektu uchwały w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie w sprawie wniosku dot. wprowadzenia do pkt. 4 porządku obrad projektu uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie w sprawie wniosku dot. wprowadzenia do pkt. 4 porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem kolejnych wniosków Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad IV sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 28.12.2018r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3)
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr I/18 z sesji Rady Miejskiej z dnia 23.11.2018r.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w protokół  został przyjęty jednogłośnie.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr II/18 z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.11.2018r.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w protokół  został przyjęty jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4-5)

a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa -Zdrój.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwaływ sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa-Zdrój. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowanonastępująco:
za było                    - 12 radnych
przeciw było          -   0 radnych
 wstrzymał się         -    1 radny
Uchwała nr IV/13/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta większością głosów.  

b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok.
1)    I.Biernacik – skarbnik gminy omówiła tryb prac nad projektem uchwały budżetowej oraz przyjęte założenia do budżetu,
2)    I.Biernacik – skarbnik gminy odczytała projekt uchwały budżetowej,
3)    I.Biernacik – skarbnik gminy przedstawiła negatywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej – opinia RIO w załączeniu do niniejszego protokołu,
4)    Radna E.Tomaszewska– przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej poinformował, że Komisji pozytywnie opiniuje projekt budżetu gminy na 2019 r.  
5)    uzasadnienie przyjęcia lub nie przyjęcia wniosków komisji właściwej ds. budżetu – nie zgłoszono wniosków,
6)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
Radna S.Ziółkowska zwróciła się z pytaniem, z czego wynika wzrost wydatków na funkcjonowanie oświaty.
Wyjaśnień udzieliła I.Biernacik – skarbnik gminy.
Radny D.Dymowski zwrócił się z pytaniem co z kwotą 50.000zł., która została wprowadzona do budżetu na 2018r. z przeznaczeniem na zakup systemu  głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej. Tej kwoty nie ma w budżecie gminy na 2019r.
Wyjaśnień udzieliła B.Kopeć – sekretarz gminy.
Radny W.Duś poruszył sprawę  środków przeznaczonych z budżetu gminy na instytucje kultury. Stwierdził, że wg jego oceny jest duża dysproporcja między funkcjonującymi instytucjami kultury.
Wyjaśnień udzieliła I.Biernacik- skarbnik gminy oraz A.Potoczna Burmistrz Miasta.
7)    zgłoszenie poprawek oraz autopoprawek do projektu uchwały budżetowej – I.Biernacik -  skarbnik gminy poinformowała, że do projektu uchwały budżetowej zgłoszono 7 następujących autopoprawek:
1.    Zmniejszenie kwoty dochodów z tytułu dotacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn.  "Zainwestuj w siebie" o 231.372,68 zł.
2.    Zmniejszenie kwoty wydatków o 273.372,68 zł w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn.  "Zainwestuj w siebie".
3.    Przeznaczenie kwoty 42.000,00 zł na remont pomieszczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej.
4.    Rozdysponowanie rezerw celowych utworzonych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 150.000,00 zł.
5.    Przekwalifikowanie części dotacji dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w kwocie 60.000,00 zł jako dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43”
6.    Zmniejszenie wydatków bieżących o 200.000,00 zł.
7.    Zmniejszenie kwoty przychodów na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków unijnych o 42.000,00 zł, zwiększenie o 42.000,00 przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Radny K.Stolarz zwrócił się z pytaniem co dalej ze stadionem, kiedy będą tam wybudowane szatnie dla zawodników.
Wyjaśnień udzieliła I.Biernacik – skarbnik gminy oraz A.Potoczna – burmistrz miasta.
8)    głosowanie nad poprawkami oraz autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej
1.    Przewodnicząca Rady Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały budżetowej – „Zmniejszenie kwoty dochodów z tytułu dotacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn.  "Zainwestuj w siebie" o 231.372,68 zł.”
Przy obecności 13 radnych na sali w/w autopoprawka  została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2.    Przewodnicząca Rady Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały budżetowej – „Zmniejszenie kwoty wydatków o 273.372,68 zł w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn.  "Zainwestuj w siebie".”
Przy obecności 13 radnych na sali w/w autopoprawka  została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3.    Przewodnicząca Rady Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały budżetowej – „Przeznaczenie kwoty 42.000,00 zł na remont pomieszczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej .”
Przy obecności 13 radnych na sali w/w autopoprawka  została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4.    Przewodnicząca Rady Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały budżetowej – „Rozdysponowanie rezerw celowych utworzonych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 150.000,00 zł .”
Przy obecności 13 radnych na sali w/w autopoprawka  została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5.    Przewodnicząca Rady Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały budżetowej – „Przekwalifikowanie części dotacji dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w kwocie 60.000,00 zł jako dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43”.”
Przy obecności 13 radnych na sali w/w autopoprawka  została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
6.    Przewodnicząca Rady Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały budżetowej – „Zmniejszenie wydatków bieżących o 200.000,00 zł.”
Przy obecności 13 radnych na sali w/w autopoprawka  została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7.    Przewodnicząca Rady Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały budżetowej – „Zmniejszenie kwoty przychodów na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków unijnych o 42.000,00 zł, zwiększenie o 42.000,00 przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”
Przy obecności 13 radnych na sali w/w autopoprawka  została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
9)    I.Biernacik skarbnik gminy odczytała projekt uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami oraz autopoprawkami,
10)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającym przyjęte poprawki oraz autopoprawki
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok została podjęta jednogłośnie.
c)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr IV/15/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok została podjęta jednogłośnie.  
d)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023 rok.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr IV/16/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023 została podjęta jednogłośnie.  
e)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr IV/17/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023została podjęta jednogłośnie.  
f)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.
Na salę obrad przybył radnym A.Frankowski (godz. 1350). Na sali obrad obecnych jest 14 radnych.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr IV/18/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 została podjęta jednogłośnie.  
g)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr IV/19/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych została podjęta jednogłośnie.  

Ad.6)
Radna R.Gorczyńska zwróciła się z wnioskiem o przedstawienie informacji dot. zmian kadrowych w Urzędzie Miasta.
A.Potoczna Burmistrz Miasta udzieliła szczegółowych informacji nt.zmian kadrowych oraz ogłoszonych naborach na stanowiska urzędnicze.
Radna S.Ziółkowska poruszyła sprawę  posypywania ulic solą w okresie zimy. Jest to szkodliwe dla  nawierzchni ulic i chodników. Czy  można to zmienić?
A.Potoczna Burmistrz Miasta udzieliła szczegółowych informacji dot. zimowego utrzymania dróg. Gmina będzie dążyć do tego, aby w czasie zimy nie używać soli w centrum miasta.
Radny D.Łaźniowski stwierdził, że po poprzedniej zimie nie została posprzątana droga na Pstrążną. Zwrócił się z pytaniem kto jest odpowiedzialny za posprzątanie drogi – wykonawca czy gmina.
A.Potoczna Burmistrz Miasta udzieliła odpowiedzi informując, że wykonawca, który prowadzi akcję zima jest odpowiedzialny za posprzątanie po sezonie zimowym. Droga na Pstrążną zostanie na wiosnę  posprzątana przez obecnego wykonawcę.
Radny W.Jesinowski stwierdził, że może należałoby się pochylić nad funkcjonowaniem Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu.
A.Potoczna Burmistrz Miasta poinformowała, że jest ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora KCKiS. Po wyłonieniu nowego dyrektora trzeba będzie zastanowić się nad reorganizacją i zmianą funkcjonowania KCKiS. Konkurs zostanie rozstrzygnięty po nowym roku.
Radny W.Duś zwrócił się z pytaniem, czy przygotowany został przez KCKiS kalendarz imprez na okres ferii zimowych.
Burmistrz Miasta poinformowała, że p.o. dyrektora KCKiS przedstawił  trzy wersje oferty na ferie zimowe. Jedna z ofert została wybrana do realizacji.
Radna T.Żulińska zwróciła się z pytaniem, czy rozwiązanie umów o pracę z pracownikami,  o których mówiła pani Burmistrza nie jest działaniem na szkodę gminy.   
P.Borowy - radca prawny stwierdził, że jest to faktycznie działanie na niekorzyść materialną  gminy.  Podjęte zostaną odpowiednie kroki w tym zakresie.

Ad.7)
 Nie zgłoszono wolnych wniosków  i oświadczeń radnych.

Ad.8)
Mieszkańcy nie zgłosili wniosków i oświadczeń.

Ad.9)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady IV sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1440 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła: BS

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Protokół nr IV/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.01.2019 08:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.01.2019 08:47 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)
14.01.2019 08:47 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)