Bernadeta Stasiak 13.12.2018 11:35

Uchwała nr III/10/18

­

UCHWAŁA Nr III/10/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm. ) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

 § 1.

Przyjmuje się Program Współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr III/10/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.12.2018 11:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.12.2018 11:35 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)