Bernadeta Stasiak 13.12.2018 10:58

Uchwała nr III/5/18

­

                                                                               
UCHWAŁA NR III/5/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432), art.5 ust.1, 2   i 4, art. 20c, art. 20d ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445) oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu  Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) zarządza się co następuje:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Kudowa – Zdrój:
1)    od gruntów:
a)    związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej bez względu na sposób zaklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zł od 1 m2 powierzchni;
b)    pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni;
c)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,49 zł od 1 m2 powierzchni, z wyjątkiem:

  • dzierżawionych na ogródki przydomowe – 0,10 zł od 1 m2 powierzchni;

d)    niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09 zł od 1 m2 powierzchni.
2)     od budynków lub ich części:
a)    mieszkalnych – 0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:

  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania usług weterynaryjnych – 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d)    związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3)    od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7.

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a)    nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
b)    nieruchomości zajęte na potrzeby pomocy społecznej,
c)    nieruchomości zajęte na działalność kulturalną.

§ 3.

Różnica między stawką podstawową, o której mowa w § 1 pkt 2 lit. b) uchwały, a stawką  o której mowa w § 1 pkt 2 lit. b) tiret pierwszy, dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania usług weterynaryjnych, stanowi pomoc publiczną i jest stosowana jako pomoc de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Traktatu o funkcjonowaniu  Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

§ 4.

W przypadku o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, podmiot ubiegający się o udzielanie pomocy zobowiązany jest do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a
w przypadku powstania obowiązku podatkowego po tej dacie, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie:
1)    wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis z uwzględnieniem zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu wyżej wymienionej pomocy w tym okresie;
2)    informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości
i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz.311; 2013 r., poz. 276; 2014 r., poz. 1543).  

§ 5.

Wpłat podatku od nieruchomości dokonuje się w kasie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju  lub na rachunek bankowy Gminy Kudowa – Zdrój.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr  XL/241/17 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r., poz. 4845).

§ 7.

1.    Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta  Kudowy-Zdroju.
2.    Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój przekaże uchwałę do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr III/5/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.12.2018 10:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.12.2018 10:58 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)