Marek Kot 08.11.2018 13:08

Wyjaśnienia do wniosku nr 2 - ZP.271.5.2018 z dnia 5-11-2018

­

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

    Znak sprawy: ZP.271.5.2018

Kudowa -Zdrój, 8.11.2018 

Wyjaśnienia do wniosku nr 2 z dnia 5.11.2018

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Kudowa-Zdrój” zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22-10-2018 pod numerem 637488-N-2018.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w związku z wpłynięciem wniosku/zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak niżej, Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

 

 

Pytanie

Odpowiedź

1

Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy?

Tak

2

Ze względu na to, że Zamawiający nie doprecyzował w jakim trybie ma być złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego, w którym dłużnik poddaje się egzekucji na podstawie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego (aktualnie obowiązująca forma)?

W przypadku wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia w ww. formie, prosimy o informację czy Zamawiający pokryje koszty sporządzenia aktu notarialnego ?

Tak

Zamawiający oświadcza, że pokryje koszty aktu notarialnego

3

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby odsetki od kredytu naliczane były wg zasad obowiązujących w banku Wykonawcy tj. do dnia poprzedzającego termin spłaty?

Tak

4

W związku z następującym zapisem SIWZ:

„Oprocentowanie kredytu liczone będzie wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla kwartalnych złotowych depozytów międzybankowych (3M) skorygowane o marżę banku. Zmienna stawka WIBOR 3M będzie ustalana wg notowania na 2 dni robocze lub 2 dni poprzedzające pierwszy i kolejny okres odsetkowy”,

prosimy wyjaśnienie co oznacza okres odsetkowy.

Okres odsetkowy oznacza kwartały, pierwszy okres odsetkowy dotyczy okresu od udzielenia kredytu do 31.12.2018

5

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w przypadku niedostarczenia pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu przed zakończeniem postępowania, przedłożenie ww. opinii było warunkiem zawarcia umowy kredytu?

Pozytywna opinia RIO została dołączona do dokumentacji przetargowej

6

W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany harmonogramu spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zapisu dla części dotyczącej  spłaty zaplanowanej do 31.12.2019 roku. W chwili obecnej nie znamy terminów uzyskania refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej, a zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych spłata powinna nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni po otrzymaniu refundacji.

7

Prosimy o wskazanie inwestycji/projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, których dotyczy wnioskowany kredyt, z podaniem skrótowego opisu inwestycji (nazwa, lokalizacja, termin rozpoczęcia, termin zakończenia, aktualne zaawansowanie, harmonogram rzeczowo-finansowy.

Prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

  1. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;
  2. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.
 
  1. „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III” - projekt polega na przeprowadzeniu kompleksowych prac termomodernizacyjnych 4 budynków w Kudowie-Zdroju realizowanych na podstawie opracowanych audytów energetycznych dla każdego z budynków. Jest to kolejny, III już etap poprawy jakości powietrza w uzdrowisku realizowany przez gminę Kudowa-Zdrój. Projekt stanowi kontynuację przedsięwzięć realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej w ramach EFRR. Prace rozpoczęto w V/2018. Planowany termin zakończenia VI/2019. W 2018 roku wykonano termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  przy ul. Zdrojowa 22a, pow. użytk. 1 475,7 m2, termomodernizację budynku Urzędu Miasta przy ul. Zdrojowa 24, pow. użytk. 1 223,5 m2 oraz wykonano prace instalacyjne ( modernizacja instalacji grzewczej) w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. T. Kościuszki 58, pow. użytk. 1 041,8 m2. Po wykonania pozostały prace modernizacyjne (docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i dachu ) na budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Pogodnej 9 oraz na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. T. Kościuszki 58 (  docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i dachu , wymiana drzwi zewnętrznych i okien). Wydatki 2018 roku – 1.378.233,00 zł, planowane wydatki na 2019 rok 557.524,00 zł. Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 23.11.2017 r.
  2. „Aqua Mineralis Glacensis” - projekt dotyczy wykorzystania potencjału wód mineralnych za pośrednictwem rewitalizacji parków i związanych inwestycji, co poprzez udostępnienie turystom doprowadzi do zwiększenia wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia regionu Kłodzkiego, który posiada największe skupisko mineralnych i leczniczych źródeł. Głównym celem projektu jest utworzenie Czesko-Polskiego Szlaku Uzdrowiskowego wykorzystującego potencjał wyjątkowych wód mineralnych. Przewidziane w ramach budżetu Kudowy prace to rewitalizacja stawu zdrojowego oraz ujęcia wody mineralnej „Pająk” w Parku Zdrojowym, wykonanie 2 kompletów przenośnych miniatur wszystkich pijalni ze strzałkami kierunkowymi do pijalni innych partnerów, jako materialny środek promocji całego Polsko - Czeskiego Szlaku Uzdrowiskowego podczas wydarzeń turystycznych (targi, ekspozycja w punktach informacji turystycznej partnerów), wydanie materiałów promocyjnych i organizacja imprezy okolicznościowej. Prace rozpoczęto w IX/2017. Planowany termin zakończenia VI/2020. W 2018 rokuprzeprowadzono rewitalizację stawu zdrojowego oraz ujęcia wody mineralnej „Pająk” w Parku Zdrojowym oraz wykonano 2 komplety przenośnych miniatur wszystkich pijalni partnerów projektu. W 2019 roku planowany jest zakup sprzętu i instalacja sprzętu do multimedialnych pokazów plenerowych, wydanie materiałów promocyjnych i organizacja imprezy plenerowej na zakończenie projektu. Wydatki w 2017 roku – 188.348,00 zł, w 2018 roku – 1.717.300,00 zł, planowane wydatki na 2019 rok 464.039,00 zł. Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 01.06.2017 r.
  3. „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój” - w ramach projektu powstała ścieżka edukacyjna, przeznaczona dla turystów pieszych i rowerzystów, łącząca bezpośrednio centrum miasta Nachod oraz centrum Kudowy -Zdrój. Ścieżka jest wyposażona w interaktywne panele edukacyjne opisujące walory przyrodnicze i kulturowe Miasta Europejskiego. Promocji ścieżki i atrakcji Miasta Europejskiego posłuży m.in. strona www, aplikacja na smartfony i ulotki. Głównym celem projektu jest zwiększenie odwiedzalności regionu dzięki wyższemu wykorzystaniu potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój - Nachod. Prace rozpoczęto w IV/2017. Planowany termin zakończenia XII/2018. W 2017 roku zmodernizowano trasę rowerową, wykonano remont kładki pieszo-rowerowej na rzece Klikawie, wykonano 4 miejsca odpoczynku dla turystów. W 2018 roku zamontowano stacje doładowujące e-bike oraz przeprowadzono kampanię promocyjną. Wydatki poniesione w 2017 r. – 685.869,00 zł, w 2018 r. – 496.016,00 zł. Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 03.05..2017 r.
  4. „Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” – projekt zakłada przebudowę 5 wiat przystankowych na terenie gminy, montaż słupków ograniczających wjazd do Parku Zdrojowego oraz zakup krzeseł do Parku Zdrojowego. Zakres projektu  przyczynia się do rozwoju infrastruktury turystycznej oraz do usprawnienia ruchu kołowego w rejonie Parku Zdrojowego. W 2018 roku zamontowano słupki ograniczające wjazd do Parku Zdrojowego. W 2019 roku wykonane zostaną pozostałe elementy projektu. Wydatki poniesione w 2018 r. – 85.962,00 zł, planowane w 2019 r. – 149.336,00 zł. Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 10.11.2017 r.

 

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej

(informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

 

Pytanie

Odpowiedź

1

Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

Na rachunkach bankowych nie ciążą zajęcia egzekucyjne

2

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Nie były prowadzone postępowania egzekucyjne

3

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

 

wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):

19.657.855,18

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

0,00

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

0,00

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):

0,00

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

3.301.836,46

 

Burmistrz
Piotr Maziarz

……………………………………………………

(kierownik zamawiającego)

Wyk. w 1 egz. IB/MK

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wyjaśnienia do wniosku nr 2 - ZP.271.5.2018 z dnia 5-11-2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.11.2018 13:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.11.2018 14:46 Edycja dokumentu (Marek Kot)
08.11.2018 13:08 Utworzenie dokumentu. (Marek Kot)