Arkadiusz Sip 07.11.2018 13:57

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018

­

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018

Zarządzenie nr  0050.245.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  6 listopada 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości  z tytułu czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr  0050.247.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  13 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr  0050.248.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  14  listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

Zarządzenie nr  0050.249.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  15 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa-Zdrój na rok 2019 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudwa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.250.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  15 listopada 2018 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy

Zarządzenie nr  0050.251.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  15 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.252.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  15 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie nr  0050.253.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr  0050.254.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  15 listopada 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Kudiowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.255.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  15 listopada 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Kudiowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.256.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  15 listopada 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Kudiowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.257.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  15 listopada 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Kudiowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.258.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  15 listopada 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Kudiowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.259.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  15 listopada 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Kudiowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.260.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  15 listopada 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Kudiowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.261.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  15 listopada 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Kudiowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.262.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  16 listopada 2018 r. w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój ze składu Rady Nadzorczej Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Zarządzenie nr  0050.263.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  16 listopada 2018 r. w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój ze składu Rady Nadzorczej Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Zarządzenie nr  0050.264.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  16 listopada 2018 r. w sprawie odwołania zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.265.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  16 listopada 2018 r. w sprawie przeniesienia prawa własności  nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.266.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  16  listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu  należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.267.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  16  listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu  należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.268.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  16  listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

Zarządzenie nr  0050.269.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  16  listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu  należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.270.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  23  listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.162.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz  regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.271.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  26  listopada 2018 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego wnioski nauczycieli o przyznanie dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego

Zarządzenie nr  0050.272.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  26  listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

Zarządzenie nr  0050.273.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  26  listopada 2018 r. w sprawie określenia podmiotu, formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr  0050.274.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  30 listopada 2018 r. w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój ze składu Rady Nadzorczej Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Zarządzenie nr  0050.275.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  30  listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

Zarządzenie nr  0050.276.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  30  listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji do spraw usuwania szkód i szacowania strat w infrastrukturze komunalnej, powstałych wskutek zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój


Zarządzenie nr  0050.277.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  5 grudnia 2018 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu kosztów postępowania

Zarządzenie nr  0050.278.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  10 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.279.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  11 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal socjalny

Zarządzenie nr  0050.280.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

Zarządzenie nr  0050.281.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  13 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie nr 0050.282.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  14 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.256.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 listopada  2018r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 0050.283.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  14 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.258.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 listopada  2018r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.284.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 0050.285.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  17 grudnia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 0050.286.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  17 grudnia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.287.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.288.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego oraz formy  prezentacji danych dla celów  sporządzenia sprawozdania finansowego Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.289.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  20 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 354/14 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju  w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu gminy i Urzedu Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr  0050.290.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.291.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

Zarządzenie nr  0050.292.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój do składu Rady Nadzorczej Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Zarządzenie nr  0050.293.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój do składu Rady Nadzorczej Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Zarządzenie nr  0050.294.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój do składu Rady Nadzorczej Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Zarządzenie nr  0050.295.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr  0050.296.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 224/17 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zaciągniecia pożyczki i kredytu długoterminowego

Zarządzenie nr  0050.297.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  28 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy

Zarządzenie nr  0050.298.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

Zarządzenie nr  0050.299.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2018 13:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.01.2019 08:12 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.01.2019 13:58 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.01.2019 13:51 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.01.2019 11:11 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.01.2019 11:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.01.2019 10:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.01.2019 10:53 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.01.2019 10:52 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.01.2019 10:51 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.01.2019 10:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.12.2018 10:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.12.2018 10:44 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.12.2018 10:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.12.2018 10:37 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.12.2018 10:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.12.2018 10:24 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.12.2018 10:19 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.12.2018 10:08 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.12.2018 10:02 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.12.2018 09:53 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.12.2018 09:43 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.12.2018 09:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.12.2018 09:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.12.2018 09:23 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.12.2018 09:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.12.2018 09:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.12.2018 08:50 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
21.12.2018 08:48 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.12.2018 13:53 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
19.12.2018 13:52 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
04.12.2018 08:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.12.2018 08:36 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.12.2018 08:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.12.2018 08:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.12.2018 08:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.12.2018 07:58 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.11.2018 14:22 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
27.11.2018 10:42 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
26.11.2018 14:15 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
26.11.2018 14:09 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
26.11.2018 14:08 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
26.11.2018 11:41 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
26.11.2018 11:37 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
22.11.2018 10:01 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.11.2018 08:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.11.2018 08:15 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.11.2018 08:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.11.2018 07:56 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.11.2018 07:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.11.2018 07:54 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.11.2018 14:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.11.2018 14:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.11.2018 14:18 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.11.2018 14:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.11.2018 14:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.11.2018 14:11 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.11.2018 14:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.11.2018 14:06 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.11.2018 14:03 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.11.2018 13:57 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.11.2018 13:45 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.11.2018 13:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.11.2018 13:33 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.11.2018 13:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.11.2018 13:15 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.11.2018 13:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.11.2018 13:02 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.11.2018 12:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.11.2018 12:49 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.11.2018 14:19 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.11.2018 13:57 Utworzenie dokumentu. (Arkadiusz Sip)