Bernadeta Stasiak 23.10.2018 10:07

Uchwała nr LI/323/18

­

UCHWAŁA Nr LI/323/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia czynności technicznych przy pomniku przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w związku z art. 45 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z poz. zm.), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Uzgadnia się przeprowadzenie czynności technicznych w obrębie pomnika przyrody - drzewa gatunku Cis pospolity ( Taxus baccata ) rosnącego na skwerze przy ul. Zdrojowej 50 w Kudowie-Zdroju, działka gruntu o nr 249/12 obręb Stary Zdrój. Drzewo zostało ustanowione pomnikiem przyrody na podstawie Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 11 z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 19 sierpnia 2008 r., Nr 221, poz. 2494).

§ 2

Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 obejmuje umieszczenie pod koroną drzewa, od strony budynku, podpór podnoszących część korony drzewa, która wchodzi w kolizję z wejściem do budynku przy ul. Zdrojowej 50.

§ 3

Czynności techniczne w obrębie pomnika przyrody zostaną przeprowadzone nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku, przy spełnieniu następujących warunków:

  • wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody oraz zniszczenia gatunków chronionych, ewentualnie występujących w jego obrębie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr LI/323/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.10.2018 10:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.12.2018 12:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.10.2018 10:07 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)