Bernadeta Stasiak 23.10.2018 09:49

Uchwała nr LI/321/18

­

Uchwała  Nr LI/321/18
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie:  oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój oraz planów miejscowych dla terenu gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073, Dz.U. z 2017 r., poz. 1566; Dz.U. z 2018 r., poz. 1496; Dz.U. z 2018 r., poz. 1544 ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) po zapoznaniu się z przedłożoną przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój „ANALIZĄ ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA KUDOWY-ZDROJU – ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych”, Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala  co następuje:

§ 1

Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój „ANALIZĘ ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA KUDOWY-ZDROJU – ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych”, która stanowi załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr LI/321/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.10.2018 09:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.12.2018 12:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.11.2018 12:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.10.2018 09:49 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)