Bernadeta Stasiak 23.10.2018 09:41

Uchwała nr LI/320/18

­

UCHWAŁA NR LI/320/18
                            RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU                             
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kudowa-Zdrój”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 19 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685 i 771) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§  1.

Uchwala się „Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kudowa-Zdrój”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§  2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§  3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr LI/320/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.10.2018 09:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.10.2018 09:41 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)