Bernadeta Stasiak 23.10.2018 09:36

Uchwała nr LI/319/18

­

 UCHWAŁA Nr LI/319/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r., poz. 1000) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 245.547,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 225.547,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3.    Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 20.000,00 zł.
4.    Zmniejsza się  przychody w § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 20.000,00 zł.
5.    Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2018 roku” do uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa -Zdrój na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6.    Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku” do uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
7.    Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu w 2018 roku” do uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
8.    Zmienia się treść załącznika nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w 2018 roku” do uchwały XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             46.008.545,62 zł      
        w tym dochody majątkowe                        5.104.847,05 zł
                     dochody bieżące                            40.903.698,57 zł
2.     wydatki         47.058.222,46 zł
        w tym wydatki majątkowe        6.173.192,76 zł
                     wydatki bieżące                   40.885.029,70 zł    
3.    deficyt  budżetu    1.049.676,84 zł      

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr LI/319/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.10.2018 09:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.10.2018 09:36 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)