Bernadeta Stasiak 11.10.2018 12:51

Protokół nr L/18 z dnia 10 września 2018 r.

­

PROTOKÓŁ NR L/18
z sesji Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju
z dnia 10 września 2018 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1400 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Bielawska otworzyła L sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja będzie nagrywana.
Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 12 radnych co stanowi niezbędne quorum.
Radni nieobecni:
1.    Wiktor Gucz                           - nieobecność usprawiedliwiona
2.    Mariusz Kieca                         - nieobecność usprawiedliwiona
3.    Teresa Żulińska                      - nieobecność usprawiedliwiona

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu  nr  XLIX/18 z dnia 26.07.2018r. z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju.
4.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok,
b)    ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kudowa-Zdrój oraz zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania  napojów alkoholowych,
c)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 25 obręb Stary Zdrój (AM-1) na okres 9 lat,
d)    wyrażenia zgody na sprzedaż przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym na rzecz dzierżawcy gruntu, który wybudował go ze środków własnych,
e)     wyrażenia zgody na sprzedaż przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym na rzecz dzierżawcy gruntu,  który wybudował go ze środków własnych,
f)    rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
5.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
8.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
9.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt. 3 - Przyjęcie protokołu  nr  XLIX/18 z dnia 26.07.2018r. z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju oraz o wprowadzenie do porządku obrad punktu 5 dot. przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
Pani E.Bubińska – Zastępca Burmistrza Miasta   zgłosiła wniosek o wprowadzenie do pkt. 3   porządku obrad jako podpunkt g - projektu uchwały w sprawie zniesienia ochrony z części pomnika przyrody drzew gatunku sosna wejmutka.
W związku z brakiem kolejnych wniosków  Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt. 3 - Przyjęcie protokołu  nr  XLIX/18 z dnia 26.07.2018r. z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
Przy obecności 11 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty większością głosów. Głosowano następująco:             za było               -   9 radnych
                               przeciw było        -    0 radnych
                              wstrzymało się     -    2 radnych

Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A,Mróz, T.Szełęga,  B.Ziemianek.
Wstrzymali się radni: M.Midor-Burak,  M.Turoń.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 5 dot. przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 11 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A,Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  wniosek o wprowadzenie do porządku do pkt. 3   porządku obrad jako podpunkt g - projektu uchwały w sprawie zniesienia ochrony z części pomnika przyrody drzew gatunku sosna wejmutka.
Przy obecności 11 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A,Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad L sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 10.09.2018r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3-4)

a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok.
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do projektu w/w uchwały. Do projektu uchwały wprowadza się następujące zapisy „Dział 801 – wprowadza się dochody w kwocie 8.000,00 zł z tytułu dochodów uzyskanych przez Szkołę Podstawową nr 3 z MBanku na realizację projektu pn. „Matematyka va banqe”. Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 8.000,00 zł.” oraz „Wprowadza się wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację projektu pn. „Matematyka va banqe” dla klas 7-8  w Szkole Podstawowej nr 3. Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie   zmniejsza się o 16.973,00 zł.”
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie w/w zmian do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  Kudowa-Zdrój na 2018 rok.
Przy obecności 12 radnych na sali obrad zmiany do w/w projektu  uchwały przedstawione przez Skarbnika Gminy zostały przyjęte jednogłośnie.
Za przyjęciem zmian do projektu uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A,Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek.
Uchwała nr L/310/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A,Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek.

b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kudowa-Zdrój oraz zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania  napojów alkoholowych.
Uchwała nr L/311/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kudowa -Zdrój oraz zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania  napojów alkoholowych została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A,Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek.

c)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 25 obręb Stary Zdrój (AM-1) na okres 9 lat,
Uchwała nr L/312/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 25 obręb Stary Zdrój (AM-1) na okres 9 lat została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak,W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A,Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek.

d)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym na rzecz dzierżawcy gruntu, który wybudował go ze środków własnych.
Uchwała nr L/313/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym na rzecz dzierżawcy gruntu, który wybudował go ze środków własnych została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A,Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek.

e)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym na rzecz dzierżawcy gruntu,  który wybudował go ze środków własnych.
Uchwała nr L/314/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym na rzecz dzierżawcy gruntu,  który wybudował go ze środków własnych została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A,Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek.

f)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
Uchwała nr L/315/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta większością głosów.
Przy obecności 12 radnych głosowano następująco:
za było                  -  11 radnych
przeciw było        -    0 radnych
wstrzymała się     -    1 radna

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A,Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek.
Wstrzymała się: S.Bielawska.

g)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zniesienia ochrony z części pomnika przyrody drzew gatunku sosna wejmutka.
Uchwała nr L/316/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zniesienia ochrony z części pomnika przyrody drzew gatunku sosna wejmutka została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A,Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek.

Ad.5)
Radna M.Midor-Burak w imieniu Stowarzyszenia oraz jako radna zwróciła się  do Burmistrza Miasta z apelem dot. unieważnienia przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki  nr 249/1 obręb Brzozowie z uwagi na ochronę ważnego interesu społecznego. Poinformowała, że złożyła w tej sprawie pismo.  
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu K.Sadowskiemu, który poinformował, że Stowarzyszenie Obywatelskie „Kudowianie” również złożyło  w Urzędzie Miasta pismo w  sprawie przełożenia przetargu na sprzedaż działki  nr 249/1 obręb Brzozowie.
Burmistrz Miasta poinformował, że rozważy wniosek radnej M.Midor-Burak. Ponadto odniósł się do wypowiedzi pana K.Sadowskiego. W trakcie wypowiedzi Burmistrza Miasta pan K.Sadowski stwierdził cytat „dobrze Pan kłamał Panie Burmistrzu, tak trzeba było powiedzieć”.

Ad.6)
Radna M.Midor-Burak zwróciła się z pytaniem, czy gmina ma zabezpieczone tereny na miejsca parkingowe.
Burmistrz Miasta oraz pan H.Urbanowski udzielili  odpowiedzi.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniami: jak wygląda realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego „Poprawa bazy sportowej klubu sportowego Luks Czermna poprzez zakup i montaż obiektów szatniowych”,  czy pani K.Kubik jest koordynatorem ds. inwestycji oraz sprzedaży gruntów na rzecz  długoletnich dzierżawców.
Pani E.Bubińska Zastępca Burmistrza udzieliła odpowiedzi  na pytanie dot. koordynatora ds. inwestycji
Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi na pytanie dot. możliwości nabycia gruntów przez dzierżawców.
Odpowiedzi na pytanie dot. realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego udzielił pan H.Urbanowski. Radca prawny  W.Mrozek udzielił informacji nt. finansowania zadań w ramach budżetu obywatelskiego.
Radny W.Duś zwrócił się z pytaniem dot. sytuacji z wodą w Brzozowiu – problem mieszkańców związany z suszą i brakiem wody w studni, postępu prac przy remoncie chodnika przy ul. Nad Potokiem oraz postępu prac przy udostępnieniu w internecie nagrań z sesji.  
Radca prawny  W.Mrozek udzielił odpowiedzi na pytanie dot. zamieszczania w internecie  nagrań z sesji.
Burmistrz Miasta oraz pan K.Kierończyk – Prezes KZWiK sp. z o.o. udzielili odpowiedzi na pytanie dot. wody w Brzozowiu. Odpowiedzi na pytanie dot. remontu chodnika przy ul. Nad Potokiem udzielił Burmistrz Miasta.

Ad.7)
Radna E.Marecka-Szydło poruszyła sprawę dot. komentowania i oceniania  w mediach prywatnego życia radnych.

Ad.8)
Głos zabrał mieszkaniec L.N., który odniósł się do  wypowiedzi radnej E.Mareckiej-Szydło, gazety „Kudowskie sprawy”, wypowiedzi prezesa Stowarzyszenia Obywatelskiego Kudowianie  oraz  sprzedaży nieruchomości gminnych przez poprzedniego burmistrza miasta.
Głos zabrał mieszkaniec S.K., który kolejny raz poruszył sprawę nieprawidłowości  przy termomodernizacji  budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej.
Burmistrz Miasta oraz pan P.Schab odnieśli się do wypowiedzi pana S.K.
Radny M.Olejarz stwierdził, że Burmistrz Miasta powinien przedstawić informację dot. oszczędności przy inwestycjach gminnych np. remont ul. Kościelnej, rekultywacji wysypiska odpadów.
Radny W.Duś zwrócił się z pytaniem, gdzie znajdują się betonowe zapory, które znajdowały się na wysypisku odpadów?
Głos zabrała mieszkanka E.M., która zwróciła się z pytaniem  czy będzie zrealizowany remont drogi od ul. Norwida do biblioteki?
Odpowiedzi udzielił pan P.Schab.
Głos zabrał mieszkaniec K.S.,  który odniósł się do wypowiedzi radnej E.Mareckiej-Szydło dot. publicznej dyskusji. Ponadto przedstawił informacje dot. anonimowej  korespondencji jaką otrzymał z Urzędu Miasta.  Zwrócił się  z pytaniem  czy jest możliwe i na jakiej zasadzie wysyłane są pisma anonimowe przez pocztę urzędową?
Głos zabrał mieszkaniec pan M.K., który  również odniósł się do wypowiedzi radnej E.Mareckiej-Szydło. Stwierdził, że jeżeli radna poczuła się  urażona to Ją przeprasza.


Ad.9)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady L sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1620 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.  

Przewodniczaca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Sesja nr L/18 z dnia 10-09-2018 – zapis wideo  https://sesje.kudowa.pl/av/2018/ses-20180910.mp4
Sesja nr L/18 z dnia 10-09-2018 -  zapis audio  https://sesje.kudowa.pl/av/2018/ses-20180910.mp3

Strona główna z sesjami Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju: https://sesje.kudowa.pl

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Protokół nr L/18 z dnia 10 września 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.10.2018 12:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.10.2018 08:14 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
11.10.2018 12:57 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
11.10.2018 12:51 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)