Bernadeta Stasiak 24.09.2018 09:20

Uchwała nr L/310/18

­

 UCHWAŁA Nr L/310/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r., poz. 1000) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 48.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 48.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3.    Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2018 roku” do uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa -Zdrój na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4.    Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku” do uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5.    § 3 ust. 3 i ust. 4 uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa -Zdrój na 2018 rok otrzymują brzmienie:
       „3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1)    kredytów i pożyczek długoterminowych zaciąganych w 2018 roku w kwocie 3.557.981,30 zł.
2)    kredytów krótkoterminowych w 2018 roku w  kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.”
4.    Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.”

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             45.718.202,16 zł      
        w tym dochody majątkowe                        5.079.597,05 zł
                     dochody bieżące                            40.638.605,11 zł
2.     wydatki         46.787.879,00 zł
        w tym wydatki majątkowe        6.283.309,45 zł
                     wydatki bieżące                   40.504.569,55 zł    
3.    deficyt  budżetu    1.069.676,84 zł      


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr L/310/18
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.09.2018 09:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.09.2018 09:32 Dodano załącznik "uchwała 2018.09.10 zmiany.pdf" (Bernadeta Stasiak)
24.09.2018 09:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.09.2018 09:27 Usunięto załącznik uchwała 2018.09.10 zmiany.pdf (Bernadeta Stasiak)
24.09.2018 09:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.09.2018 09:20 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)