Arkadiusz Sip 06.09.2018 09:24

OGŁOSZENIE-I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Brzozowie w Gminie Kudowa - Zdrój, obręb Brzozowie, księga wieczysta nr SW1K/00087510/0

­

OGŁOSZENIE

       

Na  podstawie art. 13,37,38,39,40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, 1496)  oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1490)

 

BURMISTRZ  MIASTA 

KUDOWA - ZDRÓJ

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

 

na   sprzedaż    n/w   nieruchomości  gruntowej niezabudowanej,  położonej przy ul. Brzozowie  w  Gminie  Kudowa -  Zdrój,   obręb Brzozowie, księga wieczysta nr SW1K/00087510/0.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń  i zadłużeń.  Działka gruntu posiada dostęp do sieci energetycznej. Działka w kształcie wielokąta,  z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej.

 

Przeznaczenie nieruchomości w m.p.z.p.:  teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (oznacz. symbolem 9-MU).

 

    - działka nr 249/1 (AM-15) o pow.  768 m2, cena wywoławcza wynosi  30 720 zł

 

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.

                                          

Przetarg odbędzie się   15.10.2018 r. o godz. 10.00.  pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju.

 

Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu   jest   wpłata   wadium   w wysokości  20% ceny wywoławczej, tj. 6 144 zł, w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa -  Zdrój najpóźniej do  10.10.2018 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu wadium na konto gminy. 

 

            W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie stosownej pisemnej zgody współmałżonka do wzięcia udziału w przetargu w jego imieniu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność. W przypadku osób reprezentujących osoby prawne – stosowne dokumenty potwierdzające reprezentację podmiotu.

            Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy                 w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.

            Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest  na stronie internetowej gminy Kudowa - Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

            Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.

 

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE-I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Brzozowie w Gminie Kudowa - Zdrój, obręb Brzozowie, księga wieczysta nr SW1K/00087510/0
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.09.2018 09:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.09.2018 09:24 Utworzenie dokumentu. (Arkadiusz Sip)