Bernadeta Stasiak 31.08.2018 09:47

Protokół nr XLIX/18 z dnia 26 lipca 2018 r.

­

PROTOKÓŁ NR XLIX/18
z sesji Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju
z dnia 26 lipca 2018 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1400 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Bielawska otworzyła XLIX sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja będzie nagrywana.
Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 10 radnych co stanowi niezbędne quorum.
Radni nieobecni:
1.    Wojciech Duś                          - nieobecność usprawiedliwiona
2.    Mariusz Kieca                         - nieobecność usprawiedliwiona
3.    Anna Mróz                              - nieobecność usprawiedliwiona
4.    Mirosław Olejarz                    - nieobecność usprawiedliwiona
5.    Maciej Turoń                           - nieobecność usprawiedliwiona

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu nr XLVIII/18 z dnia 28.06.2018r. z sesji Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju.
4.    Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    przyjęcia określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ulicy Nad Potokiem 58” i złożenia wniosku o jego dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18,
b)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
c)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok,
d)    zmiany uchwały nr XLIV/283/2018 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic  oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
e)    określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym.
5.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
8.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
9.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
Skarbnik Gminy  zgłosiła wniosek o wprowadzenie do pkt.4  porządku obrad jako podpunkt f - projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Kudowa-Zdrój instrumentem płatniczym.
Radna E.Marecka-Szydło zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 6 – oświadczenia Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju dot. spotkania społecznego zorganizowanego w dniu 13.07.2018r.
W związku z brakiem kolejnych wniosków  Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Kudowa-Zdrój instrumentem płatniczym.
Przy obecności 10 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak,  T.Szełęga, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  wniosek o wprowadzenie do porządku obrad oświadczenia Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju dot. spotkania społecznego zorganizowanego w dniu 13.07.2018r.
Przy obecności 10 radnych na sali w/w  głosowano następująco:
                                                                     za było                 - 6 radnych
                                                                     przeciw było          - 4 radnych
Za przyjęciem wniosku głosowali radni: B.Buksak, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, T.Szełęga,.
Przeciw głosowali radni: S.Bielawska, M.Midor-Burak,  B.Ziemianek,  T.Żulińska
W/w wniosek został przyjęty większością głosów.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XLIX sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 26.07.2018r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3)
Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XLVIII/18 z dnia 28.06.2018r.  z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.06.2018 r.
Przy obecności 10 w/w protokół został przyjęty większością głosów:
 za było                   -  9  radnych    
wstrzymała się        -   1 radna.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło,  T.Szełęga, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Wstrzymała się radna: M.Midor-Burak.

Ad.4-5)
a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ulicy Nad Potokiem 58” i  złożenia wniosku o jego dofinansowanie  w ramach konkursu zamkniętego nr POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18.
Uchwała nr XLIX/304/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ulicy Nad Potokiem 58” i  złożenia wniosku o jego dofinansowanie  w ramach konkursu zamkniętego nr POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18 została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, T.Szełęga, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.
Uchwała nr XLIX/305/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, T.Szełęga, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

c)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok.
Uchwała nr XLIX/306/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, T.Szełęga, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

d)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający  uchwałę nr XLIV/283/2018 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic  oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała nr XLIX/307/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju zmieniająca uchwałę nr XLIV/283/2018 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic  oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, T.Szełęga, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

e)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym.
Uchwała nr XLIX/308/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, T.Szełęga, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

f)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Kudowa-Zdrój instrumentem płatniczym.
Uchwała nr XLIX/309/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Kudowa-Zdrój instrumentem płatniczym  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, T.Szełęga, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

Ad.6)
Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o zmianę zapisu w treści oświadczenia w brzmieniu „spotkanie  społeczne” na zapis w brzmieniu  „spotkanie z burmistrzem miasta”.  
Radna M.Midor-Burak zgłosiła wniosek o zmianę zapisu w brzmieniu „Oświadczenie Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju” na zapis w brzmieniu „Oświadczenie radnych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju”.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o zmianę zapisu w treści oświadczenia w brzmieniu  „spotkanie  społeczne” na zapis w brzmieniu „spotkanie z burmistrzem miasta”.  
Przy obecności 10 radnych głosowano następująco:
za było                - 4 radnych
przeciw było      - 5 radnych
wstrzymał się    - 1 radny
Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, M.Midor-Burak, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Przeciw głosowali radni: B.Buksak, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło.
Wstrzymał się radny: T.Szełęga.
W/w wniosek nie został przyjęty.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o zmianę zapisu w treści oświadczenia w brzmieniu „Oświadczenie Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju” na zapis w brzmieniu „Oświadczenie radnych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju”.
Przy obecności 10 radnych głosowano następująco:
za było                   - 2  radnych
przeciw było         - 6 radnych
wstrzymało  się     - 2 radny
Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: M.Midor-Burak, T.Żulińska.
Przeciw głosowali radni: B.Buksak, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, T.Szełęga.
Wstrzymali  się radni: S.Bielawska, B.Ziemianek.
W/w wniosek nie został przyjęty.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  oświadczenie Rady Miejskiej dot. spotkania społecznego zorganizowanego w dniu 13.07.2018r.
Przy obecności 10  radnych na sali oświadczenie nr 1/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju dot. spotkania społecznego zorganizowanego w dniu 13.07.2018r. zostało podjęte większością głosów:
za było                   -  6  radnych    
przeciw było      -   4 radnych
Za podjęciem w/w oświadczenia głosowali radni: B.Buksak, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, T.Szełęga,.
Przeciw głosowali radni: S.Bielawska, M.Midor-Burak, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

Ad.7)
Radna T.Żulińska zwróciła się  do Burmistrza Miasta z pytaniem czy pamięta o Brzozowiu i mieszkańcach, którzy proszą o kanalizację  bądź przydomowe oczyszczalnie i o poboczach, które są niebezpieczne. Mieszkańcy czekają na spotkanie.
Burmistrz Miasta ustosunkował się do w/w wypowiedzi.
Pan H.Urbanowski przedstawił zabranym informację nt. remontu stawu w Parku Zdrojowym.
Radca prawny poinformował zebranych, że w związku z rezygnacją pana M.Bogdała  z funkcji Prezesa Zarządu  spółki z o.o. Basen Wodny Świat ogłoszono postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
Salę obrad opuścił radny B.Buksak. Na sali obrad pozostało 9 radnych.

Ad.8)
Nie zgłoszono wolnych wniosków i oświadczeń radnych.

Ad.9)
Głos zabrał mieszkaniec K.S., który wypowiedział się na temat działalności Stowarzyszenia "Obywatelska Kudowa", do którego należy m.in. radna M.Midor-Burak oraz wniosków radnej M.Midor-Burak ze spotkania z mieszkańcami osiedla Fabrycznego, ktore odbyło się 8.06.2018r.. Ponadto odniósł się do gazety „Kudowskie sprawy”, która  ukazała się w gminie.
Głos zabrał mieszkaniec L.N., który stwierdził, że chciałby się odnieść do cyt. „tego szmatławca tj. szmatławiec „Kudowskie sprawy” no i jego redaktora, który się mieni redaktorem od gumowych dzwonków. I chciałbym temu Panu po prosty może Go oświetlić, no bo jak On pisze, że pan Kręcichwost co On nie zrobił dla naszego  miasta, a naszego pana Burmistrza Pana P.Maziarza wybranego w demokratycznych wyborach, po prostu jedzie po Nim jak po „bylej” kobyle. To ja się zapytuję - proszę  Pana Pan pisze, że On nic nie zrobił.   No to co mógł Pan Burmistrz Pan Maziarz to zrobił. A to co Pana Burmistrz, no nie chodzi o Pana Kręcichwosta, to zrobił 22 mln długu,  no nie. Rzucił Urząd, zostawił go na pastwę losu. No i  są te dziury, które są, no nie o których Pan nawet nie pisze.  Nie pisze Pan no nie, że tego no Pan Kręcichwost, no nie,  Panu płacił tam jakieś parę kopiejek, a pan się czołgał pod stołem, no nie, żeby pisać w jakimś szmatławcu innym. Tak samo Pan pisze o radnej, no nie o dzisiejszych radnych. No to ja Panu, tylko pisał Pan o radnych za kadencji Pana Kręcichwosta. No to ja Panu tylko chcę przypomnieć, bo Pan chyba zapomniał, bo skleroza jakaś tam się chyba wtrąciła już do Pana, że proszę Pana radni u Kręcichwosta to byli jak marionetki. Krecichwost pociągnął, no nie i 15 łap było w górę. A Pan tego nie pisze w ogóle, no nie. Dalej się Pan czołga….”
Radna M.Midor-Burak zwróciła się do  Przewodniczącej  Rady z prośba o zapanowanie nad porządkiem, nad słownictwem. Radna uważa, że przewodniczący powinien reagować.  
Mieszkaniec L.N. zwrócił się do radnej z prośbą, aby mu nie przeszkadzała.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uwaga jest słuszna. Zwróciła się do mieszkańca z prośbą, aby uważał na słowa.
Mieszkaniec L.N. cyt. „Ja uważam, dlatego. Ja nic nie powiedziałem tutaj, no nie. Tylko mówię to co ten Pan te bzdury wypisuje, a posmaruje te bzdury. To wie Pan to może Pan pisać sobie tam. Znam takiego, bo byłem niedawno w Mińsku, wie Pan co tam jest taki  Aleksander, to żeby Pan się z nim skontaktował, Łukaszenko się nazywa, no nie, podobny właśnie do Kręcichwosta. Zrobił dług 22 mln, ale  Pan nie pisze jeszcze o Panu Burmistrzu, że nadrobił 4 mln zł, no nie, nadrobił w budżecie. A teraz, no nie, te marionetki, które łapy podnosiły do góry, radne za Kręcichwosta  proszą no nie tego Burmistrza żeby im tego no, zrobił pobocze, no nie, żeby im zrobił ulice, żeby kanalizację zrobił, ale ………(niezrozumiała część wypowiedzi).  A jak chce Pan pisać no  nie to niech się Pan troszeczku nauczy no nie, pojedzie do jakiejś szkoły, może tam do Moskwy, no nie może do Mińska.  To troszeczku oni Pana tam podszkolą, a jak chce Pan pisać to proszę pisać prawdę.”
Przewodnicząca Rady  zwróciła się z prośbą, aby  w/w wypowiedź znalazła się w protokole. Głos zabrał mieszkaniec pan C., który poruszył  sprawę jarzębin na placu za liceum, które zostały wycięte, ponieważ notorycznie załatwiają się na nie psy. Tak samo dzieje się w Parku Zdrojowym w miejscu gdzie rosną piękne kasztanowce. Zwrócił uwagę, na fakt, że cała Kudowa jest zabrudzona przez psy. Ponadto poruszył sprawę samochodów przyjeżdżających pod szkołę oraz sprawę skrętu w lewo koło Pewexu.
Do w/w wypowiedzi odniósł się Burmistrz Miasta.  Ponadto Burmistrz Miasta przedstawił informację dot. przebudowy drogi nr 8.
Radna J.M.Fabrycka odnosząc się do gazety „Kudowskie sprawy” zwróciła się z pytaniem jak wygląda sprawa herbu Kudowy-Zdroju, który znalazł się  na stronie tytułowej, a jest znakiem prawnie chronionym. Czy ktoś zwracał się  z prośbą o zgodę na użycie herbu.
Burmistrz Miasta poinformował, że nie udzielał żadnej  zgody. Zajmie się sprawą.

Ad.10)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XLIX sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1500 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

 

Sesja nr XLIX z dnia 26 lipca 2018 r.– zapis wideo  https://sesje.kudowa.pl/av/2018/ses-20180726.mp4
Sesja nr XLIX z dnia 26 lipca 2018 r.- zapis audio  https://sesje.kudowa.pl/av/2018/ses-20180726.mp3

Strona główna z sesjami Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju: https://sesje.kudowa.pl/

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Protokół nr XLIX/18 z dnia 26 lipca 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.08.2018 09:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.10.2018 12:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.09.2018 12:27 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
12.09.2018 12:12 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
12.09.2018 12:11 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
11.09.2018 15:00 Dodano załącznik "Sesja nr XLIX z dnia 26 lipca 2018 r.- zapis audio-wideo.pdf" (Arkadiusz Sip)
11.09.2018 15:00 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
31.08.2018 09:47 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)