Bernadeta Stasiak 31.08.2018 09:41

Protokół nr XLVIII/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.

­

PROTOKÓŁ NR XLVIII/18
z sesji Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju
z dnia 28 czerwca 2018 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1400 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1)

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiktor Gucz otworzył XLVIII sesję Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju. Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że sesja będzie nagrywana.
Wiceprzewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że na sesji obecnych jest 11 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania uchwał.
Radni nieobecni:
1.    Sylwia Bielawska                   - nieobecność usprawiedliwiona
2.    Mariusz Kieca             
3.    Marta Midor-Burak               - nieobecność usprawiedliwiona
4.    Maciej Turoń

Ad.2)

Wiceprzewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu  nr XLV/18 z dnia 25.04.2018 r., nr XLVI/18 z dnia 28.05.2018r. i nr XLVII/18 z dnia 12.06.2018r. z sesji Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju.
4.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój,
b)    zmian w budżecie gminy Kudowa - Zdrój na 2018 rok,
c)    zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2019 rok,
d)    zmiany  uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy – Zdroju,
e)    zmiany uchwały nr XLIV/282/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
f)    przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
5.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
6.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac między sesjami.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
9.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
10.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.


Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
Nie zgłoszono uwag i wniosków do w/w porządku obrad sesji.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XLVIII sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 28.06.2018r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XLV/18 z sesji Rady Miejskiej z dnia  z dnia 25.04.2018 r.
Przy obecności 11 w/w protokół został przyjęty jednogłośnie.
za było                   -  11 radnych    
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, B.Ziemianek T.Żulińska.

Radna E.Marecka -Szydło zgłosiła wątpliwości  dot. zapisu w protokole nr XLVI/18 z sesji Rady Miejskiej   z dnia 28.05.2018r. dokonanego na wniosek radnego W.Dusia.
Wyjaśnień udzielił radca prawny W.Mrozek oraz  radny W.Duś.
Przy obecności 11 w/w protokół został przyjęty większością głosów.
za było                    -    9  radnych    
wstrzymały się      -    2 radne.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Olejarz,  T.Szełęga, B.Ziemianek T.Żulińska.
Wstrzymały się radne: E.Marecka-Szydło, A.Mróz.

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XLVII/18 z sesji Rady Miejskiej z dnia  z dnia 12.06.2018 r.
Przy obecności 11 w/w protokół został przyjęty jednogłośnie.
za było                   -  11 radnych    
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, B.Ziemianek T.Żulińska.


Ad.4-5)

a)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.
Uchwała nr XLVIII/298/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, B.Ziemianek T.Żulińska.

b)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok.
Uchwała nr XLVIII/299/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok została podjęta większością głosów.
Głosowano następująco:
za było                   - 10 radnych
przeciw było         -   0 radnych
wstrzymał  się       -   1 radny.

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, B.Ziemianek T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: B.Buksak.

c)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2019 rok.
W trakcie dyskusji nad w/w projektem uchwały  wypracowano wniosek o wprowadzenie do § 7 ust.3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego  Kudowy-droju na 2019 rok zapisu w brzmieniu „gdy osoba niepełnoletnia jest niezdolna do złożenia podpisu, za osobę tę podpis składa przedstawiciel ustawowy osoby niepełnoletniej”.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do § 7 ust.3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego  Kudowy-droju na 2019 rok zapisu w brzmieniu „gdy osoba niepełnoletnia jest niezdolna do złożenia podpisu, za osobę tę podpis składa przedstawiciel ustawowy osoby niepełnoletniej”
Przy obecności 11 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku głosowali radni: B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, B.Ziemianek T.Żulińska.

Uchwała nr XLVIII/300/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2019 rok  została podjęta większością głosów.
Głosowano następująco:
za było                   - 10 radnych
przeciw było         -   0 radnych
wstrzymał  się      -   1 radny.

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, B.Ziemianek T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: B.Buksak.

d)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany  uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy – Zdroju.
Uchwała nr XLVIII/301/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany  uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy – Zdroju została podjęta większością głosów.
Głosowano następująco:
za było                   -  10 radnych
przeciw było         -   0 radnych
wstrzymał się       -    1 radny.

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, B.Ziemianek T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: D.Kandefer.

e)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający  uchwałę nr XLIV/282/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Uchwała nr XLVI/296/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju zmieniająca  uchwałę nr XLIV/282/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, B.Ziemianek T.Żulińska.

f)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Uchwała nr XLVI/297/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wyrażenia opinii do projektu  uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego  w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, B.Ziemianek T.Żulińska.

Ad.6)

Radni nie zgłosili pytań do sprawozdania Burmistrza Miasta z prac między sesjami.

Ad.7)

Radna E.Marecka – Szydło zwróciła się z pytaniem czy regulamin Parku Zdrojowego zawiera zapis dot. zakazu jazdy na rowerze.
Szczegółowych wyjaśnień udzieliła B.Kopeć – Sekretarz Gminy.
Radny W.Duś zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości wydzielania strefy do opalania na terenie Parku Zdrojowego.

 Ad.8)

Radny M.Olejarz zwrócił się do Burmistrza Miasta z prośbą, aby zwrócić się do Telekomunikacji Polskiej S.A. z wnioskiem o usunięcie nieużywanych drewnianych słupów oraz   o rozważenie możliwości zamontowania barier ochronnych przy rzece - zbiornik   ppoż. przy byłym sanatorium Marzanka.
Burmistrz Miasta poinformował, że gmina  Kudowa-Zdrój podpisała porozumienie z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego dot. wzajemnej współpracy.

Ad.9)

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że mieszkańcy nie zapisali się na listę mówców w punkcie  - wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.

Ad.10)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1525 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Wiktor Gucz


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Sesja nr XLVIII z dnia 28 czerwca 2018 roku – zapis wideo  https://sesje.kudowa.pl/av/2018/ses-20180628.mp4
Sesja nr XLVIII z dnia 28 czerwca 2018 roku - zapis audio  https://sesje.kudowa.pl/av/2018/ses-20180628.mp3

Strona główna z sesjami Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju: https://sesje.kudowa.pl/

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Protokół nr XLVIII/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.08.2018 09:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.09.2018 12:28 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
12.09.2018 12:24 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
31.08.2018 09:41 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)