Bernadeta Stasiak 16.08.2018 14:12

Zarządzenie nr 0050.171.2018

­

Zarządzenie nr 0050.171.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 14 sierpnia 2018 r. 
    

w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

Na podstawie § 3 ust. 1 i 4 oraz § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Na wniosek /…/ zam. 57-350 Kudowa - Zdrój ul. /…/ umarzam w całości należność pieniężną w wysokości 79,08 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w kwocie 4,18 zł przysługującą Gminie Kudowa – Zdrój z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za rok 2017 i 2018, położonego przy ul. /…/  w Kudowie – Zdroju i oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 419/1 obręb Zakrze.

§ 2.

Udzielona pomoc nie stanowi pomocy publicznej (pomocy de minimis).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up.Burmistrza
Edyta Bubińska
Zastępca Burmistrza

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.171.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.08.2018 14:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.08.2018 14:12 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)